Hotărârea nr. 13/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbana si reparatii sistem rutier-cartierele: Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 - Micro 39B"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 30.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Regenerare urbană și reparații sistem rutier - cartierele: Micro 38, 39A, 39B, 39C -subzona 1 - Micro 39B”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 5/08.01.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2383/08.01.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2388/08.01.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Regenerare urbană și reparații sistem rutier - cartierele: Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 - Micro 39B”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 13/30.01.2020

În prezent, zonele din interiorul cartierului Micro 39B au suferit o dezvoltare haotica, cu impact negativ asupra locuitorilor, inclusiv prin scaderea gradului de confort.

Degradarile au aparut ca urmare a traficului intens si greu,o capacitatea portantă necorespunzatoare pentru traficul actual, o lipsa de întreținere adecvată condițiilor climaterice, de trafic și duratei de exploatare care au condus la periclitarea sigurantei.

Totodata sistemul de canalizare pluvială este funcțional, dar preluarea și evacuarea se face necorespunzator, întrucât nu sunt prevăzute suficiente guri de scurgere, iar acolo unde există sunt fie colmatate, fie aflate intr-un stadiu avansat de degradare.

Prin lucrările propuse în proiect se realizeaza urmatoarele obiective:

-lucrari de refacere/reparatii a parcarilor si acceselor în parcari -reamenajarea parcarilor pe locul garajelor demolate si parcarilor existente neconforme -lucrari de reamenajare a suprafetelor carosabile strazilor (alei carosabile) -lucrari de reparatii a trotuarelor si aleilor pietonale

-lucrari de reamenajare a spatiilor verzi adiacente strazilor -resistematizare fluxurilor de circulatie

-lucrari de semnalizare rutiera -sisteme de scurgere a apelor

Lucrarile de reparatii se realizeaza pe urmatoarele străzi:

-alee carosabila de cartier 1 cuprinsa intre bd Traian Vuia si str Grigore Ventura -alee carosabil de cartier 2 cuprinsa intre aleea cartier 1 si alee cartier 6 -alee carosabila de cartier 3 cuprinsa intre aleea cartier 1 si parcare nord Biserica Sf Dimitrie

-alee carosabila de cartier 4 cuprinsa intre aleea cartier 1-Scoala nr. 34 ,, Mihai Viteazu,, -aleea carosabil de cartier 5 cuprinsa intre bd traian Vuia -bl K7-bloc Tii-bloc V5 -aleea carosabila de cartier 6 cuprinsa intre str Grigore Ventura -bloc J4

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 6.082.299,36 lei

Din care C+M:           5.133.825,02 lei

Capacități: -Suprafața reabilitare carosabil - 7.165 mp

-Suprafata refacere parcari - 6.907 mp

-Suprafata amenajare spatii verzi - 5.075 mp

-locuri de parcare - 565 buc

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local și /sau imprumut Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

r nvi i_ v i /aiu 11

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Strada Domneasca nr. 105 , Galați

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

„REGENERARE URBANA SI REPARAȚII SISTEM RUTIER CARTIERELE: MICRO 38, 39A, 39B, 39C

- SUBZONA 1 - MICRO 39 B "

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fără

TVA)

TVA

(19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția terenului la starea inițială

mediului și aducerea

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

24,250.00

4,607.50

28,857.50

3.1.1. Studii de teren topo

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.1.2. Studii de teren geo

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3.1. Studiu nivel zgomot

8,750.00

1,662.50

10,412.50

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.3

Expertizare tehnică

2,500.00

475.00

2,975.00

3.3.1. Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

52,350.00

9,946.50

62,296.50

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. St. de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz gen.

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditulfinanciar

0.00

0.00

0.00

3.7.3. Evaluare bunuri imobile-coridor expropiere

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16,950.00

3,220.50

20,170.50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10,170.00

1,932.30

12,102.30

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6,780.00

1,288.20

8,068.20

3.8.2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

Total capitol 3

106,050.00

20,149.50

126,199.50

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,271,424.43

811,570.64

5,082,995.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5.1 Montare coșuri gunoi

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

4,271,424.43

811,570.64

5,082,995.07

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

42,714.24

8,115.71

50,829.95

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

42,714.24

8,115.71

50,829.95

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47,455.53

47,455.53

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)

21,570.69

21,570.69

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

4,314.14

4,314.14

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

21,570.69

21,570.69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

651,108.66

123,710.65

774,819.31

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

741,278.43

131,826.35

873,104.79

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,118,752.86

963,546.49

6,082,299.36

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,314,138.67

819,686.35

5,133,825.02

2) în prețuri la data de 28/11/2019; 1 euro = 4,7788lei.

Data:

29/11/2019

Beneficiar/lnvestitor,

Primăria Municipiului Galați


A i U

1SULȚ


Intomit,

th. pr. Eugenia ConstapjKescu„REGENERARE URBANA SI REPARAȚII SISTEM RUTIER CARTIERELE: MICRO 38, 39A, 39B, 39C - SUBZONA 1 - MICRO 39 B "

EVALUARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE SISTEM RUTIER

Nr. crt.

Denumirea lucrării

U.M.

Preț Unita

Cantitati

Valori

lei/UM

lei

I. Infrastructura

1

Terasamente

mc

54.08

2,550.00

137,904.00

2

Demontare borduri

ml

16.82

7,073.00

118,967.86

3

Desfacere trotuare si alei pietonale

mc

187.40

31.00

5,809.40

4

Desfacere fundații garaje demolate

mc

245.47

577.00

141,633.48

Total I.

404,314.74

II. Suprastructura

1

Borduri mari 20cmx25cm

ml

61.60

3,580.00

220,528.00

2

Borduri mici 10cmxl5cm

ml

37.50

4,293.00

160,987.50

3

Beton C16/20- completare carosabil si trotuare langa bordurile inlocuite

mc

465.11

344.00

159,997.84

4

Lucrări reparații / reabilitare carosabil si parcari cu îmbrăcăminte asfaltica cu frezare parțiala (- frezarea îmbrăcămintii asfa/tice pe suprafețele degradate pe o grosime de 4-6 cm (10% din suprafața carosabila);

 • - plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 (10°/o din suprafața carosabila) ;

 • - lucrări pregătitoare: co/matare fisuri, crăpături cu mastic bituminos, curățirea si amorsarea intregii suprafețe carosabile cu soluție cationica cu rupere rapida;

 • - 3 cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70;

 • - geocompozit antifisură;

 • - 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfa/tic cu pudreta de cauciuc si polimeri cu proprietăți fonoabsorbante)

mp

116.50

5,405.00

629,682.50

5

Lucrări reparații / reabilitare carosabil si parcari cu imbracaminte asfaltica fara frezare

(- plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 (10°/o din suprafața carosabila);

 • - co/martare fisuri, crăpături cu mortar bituminos, curățirea si amorsarea intregii

 • - suprafețe carosabile cu soluție cationica cu rupere rapida;

 • - 3 cm mixtura asfiatica tip BA8 rul 50/70 ;

 • - geocompozit antifisură;

 • - 4 cm SMA 16 50/70 beton asfa/tic cu pudreta de cauciuc si polimeri cu proprietăți fonoabsorbante )

mp

115.80

1,187.00

137,454.60

6

Lucrări reparații / reabilitare carosabil si parcari cu imbracaminte din beton de ciment ce se reabilitează cu imbracaminte asfaltica

(- repararea gropilor prin plombări cu BAD22,4 leg 50/70 (3% din suprafața carosabila totala);

 • - 3cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 ;

 • - geocompozit antifisură;

 • - 4 cm SMA 16 50/70 beton asfa/tic cu pudreta de cauciuc si polimeri cu proprietăți fonoabsorbante)

mp

111.75

1,809.00

202,155.75

7

Lucrări reabilitare carosabil cu structura noua+rea menaja re parcari cu structura noua (- 4 cm SMA 16 50/70 beton asfa/tic cu pudreta de cauciuc si polimeri cu proprietăți fonoabsorbante ;

 • - geocompozit antifisura;

 • - 3cm mixtura asfaltica BAS rut 50/70;

 • - 18cm beton de ciment C30/37;

 • - foile polietilena / hârtie Kraft + 2 cm nisip;

 • - 15cm balast)

mp

251.20

5,268.00

1,323,321.60

8

Lucrări amenajare parcari noi

(- 8-10 cm dale prefabricate din beton de ciment vibropresate tip grilă;

 • - 3 cm mortar de ciment Ml 00;

-10 cm beton C12/15;

 • - 20 cm balast)

mp

182.51

404.00

73,734.04

9

Lucrări de reparatii/reabilitare trotuare cu imbracaminte din asfalt si din beton de ciment cu ridicarea la cota bordurilor inlocuite                    (- decaparea

suprafețelor degradate (asfalt degradat 5 % din suprafața);

- 5cm beton de ciment CI6/20 - peste zestrea PYitfpntri ■

mp

63.45

3,254.00

206,466.30

10

Lucrări de reparatii/reabilitare trotuare, alei pietonale, accese in blocuri cu imbracaminte asfaltica fara ridicare la cota

(- se decapează zonele faianțate / degradate iar pentru uniformizarea zestrei existente, se completează cu un strat de 3cm BA8, 5% din suprafața trotuarelor cu imbracaminte asfaltica;

-curățirea suprafețelor si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida

- 3cm îmbrăcăminte BA8 rul 50/70pe toata suprafața după lucrările preqatitoare)

mp

36.85

2,889.00

106,459.65

11

Reabilitare si refacere trotuare si alei pietonale (- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 ;

 • - lOcm beton de ciment CI 6/20;

 • - lOcm balast)

mp

93.92

788.00

74,008.96

12

Rampe amenajate pentru persoane cu handicap locomotor

buc

661.25

58.00

38,352.50

13

Reparații rigole existente prin completare cu beton hidrotehnic si amenajare rigole in zonele in care au fost intrerupte

ml

48.00

1,393.00

66,864.00

Total II.

3,400,013.24

III. Semnalizare rutiera pe verticala si orizontala

1

Semnalizare pe verticala - Indicatoare de circulație

buc

487.55

60.00

29,253.00

2

Semnalizare pe orizontala - Marcaje rutiere

mp

44.35

695.00

30,823.25

3

Covor tactil pentru persoane cu dizabilitati (nevazatori si locomotori)

buc

33.60

580.00

19,488.00

4

Bolarzi antiparcare

buc

600.00

10.00

6,000.00

Total III.

85,564.25

IV. Amenajare spatii verzi ad acente străzilor

1

Amenajare spatii verzi, plantare pui arbori (42buc) si plantare gard viu (1022ml)

mp

20.50

5,075.00

104,037.50

Total IV.

104,037.50

V. Separatori de hidrocarburi si guri de scurgere noi

1

Separatoare hidrocarburi

buc

23,000.00

10.00

230,000.00

2

Guri de scurgere noi

buc

878.10

16.00

14,049.60

Total V.

244,049.60

VI. Ridicare la cota cpace cămine utilitati si guri de scurgere

1

Ridicare la cota cămine utilitati

buc

992.75

30.00

29,782.50

2

Ridicare la cota guri de scurgere

buc

366.26

10.00

3,662.60

Total VI.

33,445.10

TOTAL general I+II+III+IV+V+VI =

4,271,424.43

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALAȚI

Director,

ing. Valerian Paraschivan