Hotărârea nr. 122/2020

Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 122

din 26.03.2020

privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 138/16.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 54944/16.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54948/16.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere capitolul 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016;

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 307 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Transurb SA. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

ACT ADIȚIONAL

NR. 24 /2020

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016 Nr./

Municipiul Galați, persoană juridică, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, având cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin, având funcția de Primar în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

și

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul în Galați, bd.George Coșbuc nr. 259, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, având contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO10890801, reprezentat legal prin, având funcția de Director General, în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

Articolul 1

Punctele 6.1 și 6.2 ale capitolului 6. Redevența, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“6.1 În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 4.1, Operatorul se obligă să plătească redevența Autorității Contractante, calculată anual ca 5,51% din totalul valorii rămase a bunurilor concesionate, conform Anexei 4.1, dar nu mai mult de valoarea redevenței datorată pentru anul 2019.

6.2 Operatorul va achita trimestrial Autorității Contractante valoarea redevenței anule datorate, împărțită în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a ultimei luni a trimestrului pentru care redevența este datorată, pentru trimestrul IV data limită fiind 15 noiembrie, excepție făcând plata trimestrului I a anului 2020 până la data de 15 aprilie.”;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                      Operator

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu