Hotărârea nr. 121/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc Fraternitatii, Str. Fraternitatii nr. 4 Centru, aferent Asociatiei de proprietari nr. 845, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 121

din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, Str. Fraternității nr. 4 Centru, aferent Asociației de proprietari nr. 845, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 155/16.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56304/17.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56300/17.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, Str. Fraternității nr. 4 Centru, aferent Asociației de proprietari nr. 845, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr. 121/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, Str. Fraternității nr. 4 Centru, aferent Asociației de proprietari nr. 845, Municipiul

Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolarea pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, repararea instalatiei de distributie a apei reci si colectoarelor de canalizare menajera si pluviala, inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției: 1.324.600,43 lei

  •  din care C+M:             1.128.790,83 lei

Durata de realizare a investiției : 18 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmedîaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional

Regional 2014-2020 - Bloc Fraternitatii, Str. Fraternitatii, Centru, aferent Asociația de proprietari nr, 845

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

""1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 | Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

6000,00

1140,00

7140,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6000,00

1140,00

7140,00

3,5

Proiectare:

28100,00

5339,00

33439,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4700,00

893,00

5593,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

1000,00

190,00

1190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3000,00

570,00

3570,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

19400,00

3686,00

23086,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

12000,00

2280,00

14280,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8000,00

1520,00

9520,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

14000,00

2660,00

16660,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3000,00

570,00

3570,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2000,00

380,00

2380,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1000,00

190,00

1190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

11000,00

2090,00

_______13090,00

TOTAL CAPITOL 3

69300,00

13167,00

82467,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

939172,00

178442,68

1117614,68

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

810472,0C

153989,68

964461,68

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

128700,00

24453,00

153153,00

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

939172,00

178442,68

1117614,68

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5J_

Organizare de șantier

11270,06

2141,31

13411,38

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9391,72

1784,43

11176,15

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1878,34

356,89

2235,23

5f2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10734,20

0,00

10734,20

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

948,56

0,00

948,56

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4742,82

0,00

4742,82

5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4742,82

0,00

4742,82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

81047,20

15398,97

96446,17

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

106351,46

18167,28

124518,75

CAPITOLUL 6

Che

uieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1114823,46

209776,96

1324600,43

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

948563,72

180227,11

1128790,83

întocmit,

Data: 30.06.2019

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI


Sef proiect:

ing. Constantin Buza