Hotărârea nr. 120/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G3, str. Rosiori nr. 14 Mazepa l, aferent asociatiei de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 120

din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent asociației de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 154/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56281/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56277/17.03.2020, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent asociației de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 120/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str.

Roșiori nr. 14 Mazepa l, aferent asociației de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, repararea instalatiei de distributie a apei reci si colectoarelor de canalizare menajera si pluviala, inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investitiei: 3.642.049,23 lei

  • ■  din care C+M:               2.830.777,38 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de fnantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc G3, Str. Roșiori nr. 14, Mazepa I, aferent asociației de proprietari nr. 157Bis

Nn

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de: cheltuieli_________

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(lnclusiv TVA-)

crt.

Ier

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,001

CAPITOLUL 3

Che

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8000,00

1520,00

9520,00

3,5

Proiectare:

69000,00

13110,00

82110,00

3.5.1. Temâ de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7000,00

1330,00

8330,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2000,00

380,00

2380,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7000,00

1330,00

8330,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

53000,00

10070,00

63070,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

23000,00

4370,00

27370,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19000,00

3610,00

22610,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

34000,00

6460,00

40460,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8000,00

1520,00

9520,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6000,00

1140,00

7140,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2000,00

380,00

2380,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

26000,00

4940,00

30940,00

TOTAL CAPITOL 3

144200,00

27398,00

171598,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instaiatii -total

2307252,00

438377,88

2745629,88

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

1944895,0C

369530,05

2314425,05

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

362357,00

68847,83

431204,83

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

48000,00

9120,00

57120,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

48000,00

9120,00

57120,00

Obiect 2 - Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

280000,00

53200,00

333200,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

280000,00

53200,00

333200,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită

finanțare

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2635252,00

500697,88

3135949,88

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

28263,02

5369,97

33633,00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23552,52

4474,98

28027,50

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

4710,50

895,00

5605,50

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26466,85

0,00

26466,85

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2378,80

0,00

2378,80

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11894,02

0,00

11894,02

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

11894,02

0,00

11894,02

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

227289,50

43185,01

270474,51

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

285319,37

49181,98

334501,35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3064771,37

577277,86

3642049,23

Din care C + M (1,2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2378804,52| 451972,86

2830777,38

Data: 30.06.2019

Benefi ci ar/ln vestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Set proiect:

ing. Constantin Buza