Hotărârea nr. 12/2020

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12 din 30.01.2020

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/07.01.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1142/07.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1153/07.01.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 14944/06.12.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1369969/10.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) și alin. (2), art. 26 alin. (3) din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090 din 30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

ANEXA 1 la HCL 12 / 30.01.2020

REȚEA ȘCOLARA a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

grădinița cu PROGRAM PRELUNGIT NR.l,

Str.Rosiori nr.12, Mazepa I, Galati, tel/fax 0236435054, e-mail: gradinita1galati@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.6 Str.Ovidiu nr.10, Galati, tel.0236431627, e-mail: gradinitanr6galati@yahoo.com, PRE

2

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA

DOAMNA" Str.Domneasca nr.114, Galati, tel./fax

0236412792, e-mail: gpplelena@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "MUGUREL" Str.Traian

nr.303, Galati, tel.0236414844, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "TWEETY" Str.T.Vladimirescu nr.8, Galati, tel.0236311893, e-mail: aylynk@yahoo.com, PRE

3

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

Str.Universitatii nr.45, Galati, teL/fax.0236412264, email: gradinitacristal@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

SAPTAMANAL NR.32 Str.Gamulea nr.40,

Galati, tel.0236411654, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.45 Str.Domneasca nr.65, Galati, tel.0236411158, e-mail: parfumulteilor@yahoo.com, PRE

4

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9

Str.Constructorilor nr.14, Galati, tel/fax 0236312575, 0236413016, e-mail: gradinita9conta@yahoo.com, PRE

5

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"SF.STELIAN" Str.Regiment 11 Siret nr.2, bl.13, Tiglina 1, Galati, tel.0236430852, e-mail:

gpn stelian@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "IOAN NENIȚESCU" Str. Ion Nenitescu nr.12, Galati, tel./fax 0236415967, PRE

6

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI"

Str.Stelei nr.2, Galati, tel./fax 0236492523, e-mail: gradinita tedi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIPRIAN PORUMBESCU" Str.Nae Leonard nr.7, Bl.C5A, Ap.20-21-22,

Galati, tel.0236490392, e-mail: gr3_ciprianporumbescu@yahoo.com, PRE

7

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

Slr.Gh.Asachi nr.l, Galati, tel./fax. 0236498468, e-mail: gradi30pinochio@yahoo.com, PRE

8

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Str.Regiment 11 Siret nr.33 BIS, Tiglina I, Galati, teL/fax.0236438327, e-mail: gpn36@yahoo.com, PRE

9

Urban

grădinița cu program prelungit "LICURICI" Str.Barbosi nr.27, Galati, teL/fax.0236468552, e-mail:

gradinitapp.licurid@gmail.com, PRE

10

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"CODRUȚA"Str.Costache Conachi nr.l, tel. 0236442491, fax. 0236310324, e-mail: gradinita4icodruta@yahoo.com, PRE

11

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY

STEP"Str.Lăcatusilor nr.45A, teL/fax.0236442711, email: gradistep@yahoo.com, PRE

12

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT" str.Costache Conachi nr.2C, tel.0236410735, e-mail: gmotanul_incaltat@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICELUL"

Str.M.Sadoveanu nr.1, Galati, tel.236416511, e-mail: gradi8galatzi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "ALICE" B-dul Dunarea

nr.27, Bl.D7, tel.0236444337, PRE

13

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMIL

RESSU" str.CamilRessu nr.5 BL.Ul, Galati, tel. 0236424288, fax. 0236423914, e-mail: anastasiagradinita@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 Micro 13B, str.Feroviarilor nr.25, Bl.E, Galati, tel.0236423914, PRE

14

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CROIToRăȘUL CEL VITEAZ" Str.Drumul Viilor nr.36 bis, BLU3-U4, Galati, tel.0236490392, fax.0236461304, e-mail: gradinitacroitorasulcelviteaz@yahoo.ro, PRE

15

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO"Str.Ionel Fernic nr.i3B, Galati, teL/fax.0236499998, e-mal:

gradinita.arlechino@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR" Str.Henri Coanda nr.20, Bl.U5, tel./fax.02363i07i5, PRE

16

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39

Str.Odobesti nr.i bis, Galati, teL/fax.0236461148, e-mail: galaticf5@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.l9 Str.Milcov nr.50, bl.J1, Galati, tel. 0236432724, e-mail: galaticf5@yahoo.com PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.47 Str. Victor Papilian nr.

7, Galati, tel.0236473056, e-mail: galaticf5@yahoo.com PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGĂ" Str.Milcov nr.15, Galati, tel. 0236432724, e-mail: galaticf5@yahoo.com , PRE

17

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL", B-dulDunarea nr.2BMicro 20,

Galati, tel.0236444221, fax.0336401735, e-mail: gradinita62galati@yahoo.com, PRE

18

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64

Str.Brailei nr.226, Bl.D5, Galati, teL/fax.0236446345, email: gradinita64gl@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.44 Str.Gorunului nr.6, Galati, tel.0236468366, e-mail: gradinita_44_gl@yahoo.com, PRE

19

Urban

școala gimnazială "constantin gh. MaRINESCU"Str.Regiment 11 Siret nr.4iA, Galati, teL/faX.0236312544, e-mail: scoala2 gl ro@yahoo.com, PRE, PRI, GIM                     '      '

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.59 Str.Brailei nr.184, Galati, e-mail: gradinita59galati@yahoo.com, PRE

20

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 B-dul Dunarea nr.60,

Galati, teL/fax.0236472422, e-mail:

scoala il caragiale@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.35 B-dul Dunarea nr.60, Galati, tel.02363i7889, PRE

21

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 Str.Gorunului nr.6B,

Galati, teL/fax.0236468366, e-mal: scoala5galati@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 Str.Barbosi

nr.35, Galati, tel.023646856i, e-mail: scoala9gl@yahoo.com, PRI, GIM

22

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 Str.Brailei nr.204, Galati, tel./fax 0236410236, e-mail: scoala7galati@yahoo.com, PRI, GIM

23

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1O Str.Lebedei nr.4,

Galati, tel.0236413757, fax.0236466249, e-mail: scoalai02004@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

"LIZUCA" Str.Lebedei nr.4, Galati, tel./fax 0236456443, e-mail:

grad4.lizuca@yahoo.com, PRE

24

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"

Str.M.Sadoveanu nr.12, Galati, tel.0236458606, e-mail: scoala m sadoveanu@yahoo.com, PRI, GIM

25

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" Str.Alba

Iulia nr.i-2, Galati, tel.0236311943, fax.0236311932, email: scoalanrl2mironcostin@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.2O Str.Tecuci nr.i60, Galati, tel.02363ii943, fax.02363ii932, e-mail: gradinita20 galati@yahoo.com, PRE

26

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE"

Str.Constructorilor nr.9, Galati, tel.0236452072, e-mail: scoalai3galati@yahoo.com, PRI, GIM

27

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA"Str.G-ral

Al.Cernat nr.190, Galati, teL/fax.0236466476, e-mail: scoalai5galati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MIHAELA" Str.Tecuci nr.i66, Galati, tel.02364i2242, PRE

28

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 Str.Ariesului nr.8,

Galati, tel.0236411077, fax.0236411057, e-mail: sc i6 gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

29

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17Str.Costache Conachi nr.2, Galati, tel.0236414404, e-mail: scoalanichitastanescu@yahoo.com, PRI, GIM

30

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.18 str.av.V.Craiu nr.2,

Galati, tel.0236328208, fax.0372253772, e-mail:

scoalagimnazialanri8galati@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

MUNTEANU" str.Camil Ressu nr.9A, Galati, tel.0236422501,

e-mail: scoala31_2008@yahoo.com, PRI, GIM

31

Urban

școala gimnazială "ludovic cosma"

Str.Stelei nr.2, Galati, teL/fax.0236432833, e-mail: scigludovic_cosma@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.22 Str.Revolutiei nr.18, Galati, tel.0236473922, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.iO Str.A.Saligny nr.130, Galati, tel.0236458833, PRE

32

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2O Str.Traian nr.318,

Galati, tel.0236479417, e-mail:

scoala20traiangalati@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26 Str.Dr.Carnabel nr.7, Galati, tel.0236412531, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.34 str.Nufarului, Bl.S13, Ap.39,

I.C.Frimu, Galati, tel./fax.0236463540, PRE

33

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 str.Zidarilor nr.5,

Galati, teL/fax.0236324244, e-mail: scoala22gl@yahoo.com, pRe, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.i4 str.Zidarilor nr.5, Galati, tel.0236442191, PRE

34

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 Str.Egalitatii nr.8,

Galati, teL/fax.0236412546, e-mail: scoala24 gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.i2 Str.Dogariei nr.67, Galati, tel.0236413040, PRE

35

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 Str.Basarabiei nr.25,

Galati, tel.0236414048, fax.0236466649 e-mail: scoalapetrurares25@yahoo.com, PRI, GIM

36

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.26 Str.Vadul Sacalelor

nr.2, Galati, teL/fax.0236413954, e-mail: scoala 26galati@yahoo.com, PRI, GIM

37

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 Str.Rosiori nr.31,

Galati, tel./fax.0236433413, e-mail: scoala28gl@yahoo.com, PRI, GIM

38

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 Str.Strungarilor nr.7A, teL/fax.0236488560, e-mail: scoala29@yahoo.com, PRI, GIM

39

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 Str.Dr.Mihail

Petrini Galatzi nr.l, Galati, tel.0236480657, e-mail: scoalanr33@yahoo.com, PRI, GIM

40

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" str.Traian Vuia nr.22, Galati, tel.0236476095, e-mail: scoalamihaiviteazul@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

41

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGOREMOISIL"

Str.Feroviarilor nr.19A, Galati, teL/fax.0336401018, email: grigore moisil@yahoo.com, PRI, GIM

42

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIA HASDEU"

Str.Oltului nr.8, Galati, tel./fax. 0336802923, e-mail: siuliahasdeu@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4O Str.Constructorilor nr.21, bl.B2 ap.1, tel.0236452550, e-mail: gradinitapatruzeci@yahoo.com, PRE

43

Urban

școala gimnazială "sfanțul grigorie TEOLOGUL" Str.1 Dec.1918 nr.1A, Galati, tel./fax.0236475520, e-mail: scoala4igl@yahoo.com, PRI, GIM                             '   '

44

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII IMPARATI"

Str.Siderurgistilor nr.17, Galati, teL/fax.0236313155, email: scoalasfiintiiimparati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.11 Str.Siderurgistilor nr.17A, Galati, tel.0236455504, PRE

45

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"

Str.Furnalistilor nr.3, Galati, tel.0236414095, e-mail: scoala43gl@yahoo.com, PRI, GIM

46

Urban

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

Str.N.Balcescu nr.41, Galati, tel.0236411688, fax.0236460135, e-mail: secretariat@cnva.eu, GIM, LIC

47

Urban

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL

KOGALNICEANU" Str.Brailei nr.161B, Galati, tel.0236430704, fax.0236467468, e-mail: cnmkgalati@yahoo.ro, GIM, LIC

48

Urban

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRUIOAN

CUZA " StrSaturn nr.26, Galati, tel/fax 0236413076; 0236412206, e-mail: ai cuza@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

49

Urban

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

Str.Brailei nr.134, Galati, tel.0236430650, fax.0236463694, e-mail: office@cncn.ro, PRI, GIM, LIC

50

Urban

LICEUL TEORETIC "EMILRACOVIȚĂ"

Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, Galati, tel/fax.0236430235, e-mail: liceulracovita@yahoo.com, GIM, LIC, POS

51

Urban

LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" Str.Oltului nr.24,

Galati, teL/fax.0236321731, e-mail:

liceul.dunarea@yahoo.com, GIM, LIC

52

Urban

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"Str.Milcov

nr.13, Galati, tel.0236460882, fax.0236460480, e-mail: ltmeliade@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

53

Urban

LICEUL TEORETIC "SFÂNTAMARIA"str. Gheorghe

Doja, nr. 81, Galati, tel. 0236/418310, e-mail: sfmaria gl@yahoo.com, LIC

54

Urban

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCI.IN''

Str.Domneasca nr.97-99, Galati, tel. 0236415414 fax.0372875130, e-mail: liceularta@yahoo.com, PRI,

GIM, LIC                       '

55

Urban

LICEUL CU PROGRAM SPORTIVStr.Stadionului

nr.5, Galati, tel.0236/498083, e-mail: liceulsportivgl@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

56

Urban

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"

Str.Mihai Bravu nr.48, Galati, tel.0236411431, e-mail: seminarulsfandrei@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

57

Urban

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Str.Strungarilor nr.31, Galati, tel.0236/446248, e-mail: virgilmadgearu@yahoo.com, LIC, PROF, POS

58

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCUMAICAN " Str.Portului

nr.57, Galati, tel.0236417421 fax.411387, e-mail: grupscolar.marina@upcmail.ro, LIC, PROF, POS

59

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "RADUNEGRU" Str.Stiintei

nr.119, Galati, teL/fax.0236411634, e-mail: office@radu-negru.ro, LIC, PROF, POS

60

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" Str.1

Dec.1918 nr.25, Galati, teL/fax.0236463740, e-mail: lic metalurgic gl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

61

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "paulDIMO"Str.1 Dec.1918

nr.27, Galati, teL/fax.0236316970, 0236312627, e-mail: paul_dimo@yahoo.com, LIC, PROF, POS

62

Urban

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN

VUIA"Str.AnghelSaligny nr.117, Galati, tel.

0236/316748, e-mail: cttvautogl@yahoo.com, LIC, PROF

63

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" B-dul G.Cosbuc

nr.225, Galati, tel. 0236319422, fax.02363126780, e-mail: secretariatcfr@yahoo.com, LIC, PROF, POS

64

Urban

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", str.Domneasca nr.169, Galati, tel.0236465551, fax.0236465107, e-mail: elenadoamna_gl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

65

Urban

LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU

MOȚOC" Str.Milcov nr.15, Galati, tel. 0236316924, email: dumitru_motoc@yahoo.com, LIC, PROF, POS

66

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

Str.Metalurgistilor nr.4, Galati, tel. 0236471119, fax.0236464770, e-mail: asalignygl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL

IOAN" Str.Metalurgistilor nr.4 bis, Galati, tel.0236471119, LIC, PROF, POS

Președinte de ședință,

ANEXA 2la HCL 12 / 30.01.2020

REȚEA ȘCOLARĂ a unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică - Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZĂPADĂ”, GALAȚI,

str.Universității nr.12, tel/fax.0236419972, email: gradinita@omuldezapada.ro, PRE

2

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI”, GALAȚI str.Prunari nr.10, tel/fax.0236475811, email: gradinitabambigalati@yahoo.com, PRE

3

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF”, GALAȚI B-dul G.Coșbuc nr.30-

34, tel.0236471178, fax.0236461470, email: gradinitaiosif@yahoo.com, PRE

4

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NANNY", GALAȚI str.Mihai Bravu

nr.8, tel/fax.0336401240, email: gradinitananny@yahoo.com, PRE

5

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEXUȚA", GALAȚI str.Unirii nr.30, tel.0742528456, e-mail: altur94@yahoo.com, PRE

6

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, GALAȚI

str.Morilor nr.93, tel.0336802037, email: mrp_ro@yahoo.com, PRE

7

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CLEVER KIDS”, str.Mihai Bravu

nr.30A, Galati, tel.0754058170 / 0742038477, email: cleverkids.gl@gmail.com, PRE

8

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VICTOR VÂLCOVICI”, GALAȚI, str.Victor Valcovici

nr.18A, tel.0236415305, fax.0742045163, email: secretariat@piticot.org.ro, PRE, PRI, GIM

9

Urban

LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, GALAȚI str.Domnească nr.231, tel.0236479432, fax.0236479400, email: liceulmarincoman@yahoo.com, LIC

10

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “SF. VASILE CEL MARE”, GALAȚI str.Brailei nr.31, tel/fax.0236479077, email: fdu_galati47@yahoo.com, POS

11

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “CHRISTIANA”, GALAȚI str.Stiintei nr.119, tel/fax.0236324009, email: christiana_afmc@yahoo.com, POS

12

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “INTELLECTUM”, GALAȚI str.Oțelarilor nr.25, BLD9D bis, tel/fax.0236496555, intellecttum@yahoo.com, POS

13

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA”, GALAȚI str.Oltului nr.28, Bl.I1A,

ap.1-3, tel.0236493198, fax.0236465684, email: office@caroldavila.ro, POS

14

Urban

COLEGIUL "DANUBIUS", GALAȚI B-dul Galati nr.3, tel.0372361250, e-mail: rectorat@univ-danubius.ro, POS

15

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ "COMAN", GALAȚI str.Domneasca nr.231, Galati, tel.0236479432, fax.0236479400, email: scoalasanitaracoman@yahoo.com, POS

16

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. GALAȚI, B-dul G.Cosbuc nr.225,

tel.0769.059.115, e-mail: scoala_feg_galati@yahoo.com, POS

Președinte de ședință,

ANEXA 3 la HCL 12 / 30.01.2020

Rețeaua unităților de învățământ pentru activități extrascolare. centrelor de excelentă si cluburilor sportive școlare pentru anul școlar 2020-2021

Nr

crt.

Mediu Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

PALATUL COPIILOR, str. Mihai

Bravu nr.28, Galati, teL/fax.0236415028, e-mail: pcgalati@gmail.com

2

Urban

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, str.

Mureșului nr.2, Galati, tel./fax.0236490802, e-mail: css galati@yahoo.com

Președinte de ședință,