Hotărârea nr. 119/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A1, Str. Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 317, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, Str.

Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 153/16.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56296/17.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56291 /17.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, Str. Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr. 119/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, Str. Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolarea pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, repararea instalatiei de distributie a apei reci si colectoarelor de canalizare menajera si pluviala, inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investiției: 4.503.287,94 lei

  • ■  din care C+M:             3.944.026,44 lei

Durata de realizare a investiției : 18 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@ yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc A1, Str. Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent asociației de proprietari nr. 317

Valoare (fara

TVA

Valoare(inc8usiv

nlr.

Denumirea capilolelol' si subcapitolelor de cheltuieli

1 VA)

1 VA )

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

11

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 | Cheltuieli cu utîlitatile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

5000,00

950,00

5950,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7000,00

1330,00

8330,00

3,5

Proiectare:

74000,00

14060,00

88060,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4000,00

760,00

4760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3000,00

570,00

3570,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8000,00

1520,00

9520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

59000,00

11210,00

70210,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

23000,00

4370,00

27370,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19000,00

3610,00

22610,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

37000,00

7030,00

44030,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

11000,00

2090,00

13090,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8000,00

1520,00

9520,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ea fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3000,00

570,00

3570,00

3.8.2. Dîrigenție de șantier.___________________

26000,00

______4940,00

30940,00

TOTAL CAPITOL 3

149200,00

28348,00

177548,001

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3281493,00

623483,67

3904976,67

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

2800161,00

532030,55

3332191,59

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

481332,00

91453,08

572785,08

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la

implementarea proicciuiui pentru care se solicita finanțare

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3281493,00

623483,67

3904976,67

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

39377,92

7481,80

46859,72

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

32814,93

6234,84

39049,77

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6562,99

1246,97

7809,95

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36757,39

0,00

36757,39

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3314,31

0,00

3314,31

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16571,54

0,00

16571,54

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

16571,54

0,00

16571,54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §1 autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

280016,10

53203,06

333219,16

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

359451,40

61311,86

420763,27

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

ill

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2 I

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3790144,40

713143,53

4503287,94

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

3314307,93

629718,51

3944026,44

Data: 30.06.2019

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Sef proiect:

ing. Constantin Buza