Hotărârea nr. 118/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc H3, aferent asociatiei de proprietari nr. 266, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 118

din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent asociatiei de proprietari nr. 266, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 152/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56255/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56253/17.03.2020, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent asociației de proprietari nr. 266, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 118/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent asociației de proprietari nr. 266, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • -  Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

 • -  Montarea de tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

 • -  Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

 • -  Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit;

 • -  Realizarea instalației de hidranți interioară;

 • -   Înlocuire lift;

 • -  Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

 • -  Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări;

 • -  Montare panouri fotovoltaice;

 • -  Înlocuire canalizare ape pluviale;

 • -  Reparații trotuare;

 • -  Asigurare acces pentru persoane cu dizabilități.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investitiei: 2.520.706,85 lei

 • ■  din care C+M:                1.695.510,26 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: IPCT INSTALAȚII SRL Beneficiar: Municipiul Galați


Contract 32706/10/2019

„ CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL 1!, Blocul H3, str. Constructorilor nr.14

DEVIZ GENERAL

"CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II,

BLOC H3 , STRADA CONSTRUCTORILOR NR.14, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"

SCENARIUL 1

FAZA DAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.oo|               0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

6W|            b.bo

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

0.00

0.00

0.00

1.4...............

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.001               0.00

Total capitol 1

0.00

o.oo j               6.oo

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillfâțitar necesare obiectivului de investiții

2.1

_ ..........0-00

O.OQ

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șî asistență tehrilcă

3.1

Studii,

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

. 0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentățil-suport șl cheltuieli pentru obținerea deavize, , acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

•3.3     -

Expertizare tehnică

4,160.00

790.40

4,950.40

3.4______

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor a

5,200.00

988.00

6,188,00

3.5

Proiectare

63,617.47

12,087.32

75,704.79

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

o.oo

0.00

3.5.3, Studiu de fezabllitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai - *)

5,200.00

988.00

6,188.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriîor/autorizațiilor

8.000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verifica rea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

499.18

94.84

594.02

3,5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

49,918.29

9,484.48

59,402.77

3.6      | Organizarea, procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

: 3,7

Consultanță

24,639.43

4,681,49

29,320.92

--—~

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16,639.43

3,161.49

19,800.92

3,7,2, Auditul financiar

8,000.00

........ 1,520.00

■ 9,520.00

3.8

Asistență tehnică

56,639.43

10,761.49

67,400.92

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16,639.43

3,161.49

19,800,92

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16,639.43

3,161.49

19,800.92

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2, Dirigenție de șantier

40,000.00

7,600,00

47,600,00

Totșl.capUdl-3'':

30,2S8,70|

W9,515:03

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,393,446.00

264,754.74

1,658,200.74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șr funcționale

0.00

0.00

0,00

4.3

Jtiiaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj i

314,020.00

59,663JJ0

}pCT

♦ INSTALA ții

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

, Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

1,707,466.00

324,418.54

2,031,884.54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34,836.15

6,618.87

41,455.02

5.1,1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

31,352.54

5,956.98

37,309.52

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,483.62

661.89

4,145.50

5.2___

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

26,192.30

5.2.i. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

flnanțatoare(cap./5ub.cap.(

1.2+L3+2.+3+4+5.1+5.2.2+5.2.3+S.2.4+5.3) X 0.5%

10,519.52

0.00

10,519.52

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții - Legea 10/1995 (0,5% din valoarea de C+M).

7,1^3,99

0.00

7,123.99

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de C+M)

1,424.80

0.00

1,424.80

5.2,4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din ; valoarea de C+M)

7,123.99

0.00

7,123.99

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzutei cap./sub,cap. 1.2+1.3+2+3+4) x 10 %

186,672.23

35,467.72

222,139.96

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,000.00

1,520.00

9,520.00

Total capitol 5

255,700.03

43,606.59

299,307.28

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru jwhe ■tdhhoibpce și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.001                 0.00.

6.2

’robc tehnologice și teste

0.00

o.ooj                o.od>

Total cȘpfM 6

TOTAL GENERAL

2,122,423.01

398,283.84      ^520,706.85

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,424,798.54;

1,695,510.26

1} în prețuri la data de 03.06.2019 1 euro -4,745 lei.


Data:


Benefldar/ln vestitor/p IPCT

Proiectant H * INS

SC IPCT INSTALAT!».