Hotărârea nr. 117/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc S2, aferent asociatiei de proprietari nr. 395, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 117 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent asociației de proprietari nr. 395, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 151/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56303/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56301/17.03.2020, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent asociației de proprietari nr. 395, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 117/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent asociației de proprietari nr. 395, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • -  Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

 • -  Montarea de tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

 • -  Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

 • -  Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit;

 • -  Realizarea instalației de hidranți interioară;

 • -   Înlocuire lift;

 • -  Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

 • -  Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări;

 • -  Montare panouri fotovoltaice;

 • -  Înlocuire canalizare ape pluviale;

 • -  Reparații trotuare;

 • -  Asigurare acces pentru persoane cu dizabilități.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investitiei: 1.534.543,56 lei

 • ■  din care C+M:               1.050.253,26 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

 • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: IPCT INSTALAȚII SRL

Beneficiar: Municipiul Galați


Contract 32706/10/2019

CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE -LOTUL II, Blocul S2, str. Gorunului nr.4


DEVIZ GENERAL

"CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II

BLOC S2 , STRADA GORUNULUI NR.4, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"


SCENARIUL 1

FAZA DAU

1 Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA lei

TVA 19% lei

Valoare cu TVA

lei

1

2

3

:           4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli, pentru obținerea șj amenajarea terenului

1.1

' Obținerea terenului

|             o.oc

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

]           0.00

0.00

o.od

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea I inițială                                                                           1             0.00

0.00

0-00

1-4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                        |           0.00

0.00

o.od

Total capitol 1                                                                  L          0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectlwuhii de învestiți!

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

d.oo

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Oieituieh pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

|                 0.00

3.1.1. Studii de teren

o.od

0.00

0.00

'3,1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.66

o.oo

o.od

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport'șîchel'tuieH per^d^țir^Tdeav^ acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

3,800.00

722.00]          4,522.00

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

4,500.00

855,00]           5,355.00

B ......■

Proiectare

44,150.51

8,388.60]         52,539,11

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

0.00

0.00

0.00

3.5,3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - *)

4,752.00

902.88

5,654.88

3,5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeîor/acordurilor/autorizațlilor

6,000.00

3,036.23

1,140.00

S76.88

7,140.00

3,613.11

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

30,362.28

5,768.83

..........................36,131.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

11,500.00

2,185.00

13,685.66

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

4,000.00

760.00

4,760.00

3.7.2. Auditul financiar

7,500.00

1/425.00

8^25.00

3.8

Asistență tehnică

37,000.66

7,030.00

44,630.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,000.66

950.66

5,950.00

3,8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse fn programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

Dlrigenție de șantier

32,000.66

6,080.00

38,080.00

Total capital 3

100,950.51

19,180.60

120,131.11

CAPITOLUL4'Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

863,145.00

163,997.55

1,027,142.55

4.2

vlontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

............

0,00

4.3

Jtîlaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

169,020.00

324^10

133.80


...... -

r ipct

^INSTALA Hi


4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorpbrale

Total capitol 4

1,632}1«5.00

196,111.35

1,228,276.35

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21,578.63

4,099.94

25,678.56

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

19,420.76

3,689.94

23,110.71

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,157.36

409.99

2,567.86

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,096.79

0.00

16,096,79

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare(cap./sub.cap.(

1.2+1.3+Z+3+4+5.1+5.2.2+5.2.3+S2XI+5.3) x 0.5%

6,388.57

0.00

6,388.57

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - Legea 10/1995 {0,5% din valoarea de C+M)

4,412.83

0.00

4,412.83

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de C+M)

882.57

0,00

882.57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor * CSC (0,5% din valoarea de C+M)

4,412.83

0.00

4,412.83

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0.00

0.00

_____   0.00

5.3       j

Cheltuieli diverse șl neprevăzute( cap./sub.cap.l.2+1.3+2+3+4) x 10 %

113,311.55

21,529.19

134,840.75

5.4 j

Cheltuieli pentni informare și publicitate

8,000.00

1,520.00

9,520.00

Total capitol 5

158,986.97

27,149.13

186,136.10

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6,1 1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 î

3robe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

1,292,102.48

242,441.08

1,534,543.56

din care: C» M <1.2+ 1.3 +Î.4 + 2 + 4.1+ 4.2 + 5X1)___________________*

882,565.76

167,68749

1,050,253.26

1) în prețuri ia data de 03.06.20191 euro "4,745 iei.


Data:


Beneficiar/ln vestitor_ .            /p   IPCT

Proiectant             : .

SC IPCT INSTALAT!! SRL^®

Director General

ing. Octavlan Angheluta j