Hotărârea nr. 116/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc D11, sc.1, 2, 3, 4 aferent asociatiei de proprietari nr. 560, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 116

din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc.1, 2, 3, 4 aferent asociației de proprietari nr. 560, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56272/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56267/17.03.2020, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții fnanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc.1, 2, 3,4 aferent asociației de proprietari nr. 560, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 116/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc.1,2,3,4 aferent asociației de proprietari nr.560, Mun. Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • -  Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

 • -  Montarea de tîmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

 • -  Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

 • -  Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit;

 • -  înlocuire lift;

 • -  Inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

 • -  Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investitiei: 10.162.937,12 lei

 • ■  din care C+M:                8.355.692,34 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de fnantare:

 • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

 • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc D11, Sc. 1,2,3,4 Str. Otelarilor, nr. 17, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 560

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara . TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

amenajam pi proiecua mcuiuiui și~auuceF©a ler&Fiuiui ta-siarea-inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 |Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Che

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12000,00

2280,00

14280,00

3,5

Proiectare:

143250,00

27217,50

170467,50

3.5.1. Temâ de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6250,00

1187,50

7437,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

8000,00

1520,00

9520,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

114000,00

21660,00

135660,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

47000,00

8930,00

55930,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

39000,00

7410,00

46410,00

3.7.2. Auditul financiar

8000,00

1520,00

9520,00

3,8

Asistență tehnică

75000,00

14250,00

89250,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

19000,00

3610,00

22610,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4000,00

760,00

4760,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

56000,00

10640,00

66640,00

TOTAL CAPITOL 3

287450,00

54615,50

342065,50

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

6857020,00

1302833,80

8159853,80

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

1654237,00

314305,03

1968542,03

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

1271894,00

241659,86

1513553,86

uoiect 3 -iviasun ae creștere a eticienței termice - Scara 3

1261627,00

239709,13

1501336,13

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 4

1654240,00

314305,60

1968545,60

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

257436,00

48912,84

306348,84

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

250075,00

47514,25

297589,25

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

250075,00

47514,25

297589,25

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 4

257436,00

48912,84

306348,84

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

96000,00

18240,00

114240,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

24000,00

4560,00

28560,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

24000,00

4560,00

28560,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

24000,00

4560,00

28560,00

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 4

24000,00

4560,00

28560,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0,00

0,00

0,00

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

0,00

0,00

0,00

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 4

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

560000,00

106400,00

666400,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 3

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 4

140000,00

26600,00

166600,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0,00

0,00

0,00

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 3

0,00

0,00

0,00

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 4

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

4,6 jActive necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7513020,00

1427473,80

8940493,80

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

82284,24

15634,01

97918,25

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

68570,20

13028,34

81598,54

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

13714,04

2605,67

16319,71

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

83334,81

0,00

83334,81

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

35107,95

0,00

35107,95

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriu lui, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12818,91

0,00

12818,91

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

35107,95

0,00

35107,95

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

584199,80

110997,96

695197,76

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

753118,85

127258,97

880377,82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2 i

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8553588,85

1609348,27

10162937,12

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7021590,20

1334102,14

8355692,34

Data: 30.06.2019                                      întocmit,

Sef proiect: ing. Buza Constantin

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL GALAȚI