Hotărârea nr. 115/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc SD5A1, str. Siderurgistilor nr. 29, aferent Asociatiei de proprietari nr. 320, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 115 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor, nr. 29, aferent Asociatiei de proprietari nr. 320, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 149/16.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56262/17.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56254/17.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor, nr. 29, aferent Asociatiei de proprietari nr. 320, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr. 115/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor, nr. 29, aferent Asociatiei de proprietari nr. 320, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolarea pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii dintre casa scării și apartamente-zona de acces in bloc, repararea instalației de preluare apă pluvială, înlocuirea instalației electrice de iluminat în subsol și spații comune, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări, realizare rampă persoane cu disabilități, realizarea unei instalații de hidranți interiori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investiției: 997.045,01 lei

  • ■  din care C+M:              802.139,45 lei

Durata de realizare a investiției : 14 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Proiectant: IPCT INSTALAT» SRL Beneficiar: Municipiul Galați


Contract 32706/10/2019

„ CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II, Blocul SDA1, str. Siderurgistilor nr,20

DEVIZ GENERAL

"CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II

BLOC SD5A1, STRADA SIDERURGISTILOR NR.20, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"

SCENARIUL 2 FAZA DAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza re tehnică

2,700.00

513.00

3,213.00

3.4

Certificarea performanței energetice șî auditul energetic al clădirilor

2,700.00

513.00

3,213.00

3.5 .

Proiectare

30,969.72

5,884.25

36,853.97

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - *}

4,050.00

769.50

4,819.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,992.70

378.61

2,371.31

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

19,927.02

3,786.13

23,713.15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7.2. Auditul financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistență tehnică

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

17,000.00

3,230.00

_________20,230.00

Total capitol 3                                                              ____ |

66,369.72

12,610.25

78,979.97

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază                              ;

4.1

Construcții și instalații

.<659,234.00

125,254.46

784,488.46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcțional^/

l      0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nHcesiț^țnpn^j

5,000.00

950.00

__________5,950.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită . montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporaie

Total capitol 4

664,234.00

126,204.46

790,438.46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16,480.85

3,131.36

19,612.21

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,832.77

2,818.23

17,650.99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,648.09

313.14

1,961.22

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,552.53

0.00

11,552.53

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare(cap./sub.cap.(

1.2+1.3+2.+3+4+5.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4+5.3) x 0.5%

4,137.80

0.00

4,137.80

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - Legea 10/1995 (0,5% din valoarea de C+M)

3,370.33

0.00

3,370.33

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de C+M)

674.07

0.00

674.07

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)

3,370.33

0.00

3,370.33

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute( cap./sub.cap.l,2+1.3+2+3+4) x 10 %

73,060.37

13,881.47

86,941.84

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,000.00

1,520.00

9,520.00

Total capitol 5

109,093,75

18,532.83

127,626.59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

839,697.47

157,347.54

997,045.01

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

674,066.77

128,072.69

________802,139.45

1} în prețuri la data de 03.06.2019 1 euro =4,745 lei.

Data:             Beneficiar/lnvestitor


Proiectant

SC IPCT INSTALAT!! SJ^