Hotărârea nr. 114/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc M1, b-dul .George Cosbuc nr. 3, Tiglina II, aferent Asociatiei de proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 114 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul .George Coșbuc, nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 148/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56281/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56277/17.03.2020, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul. George Coșbuc, nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 114/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul. George Coșbuc, nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de proprietari nr. 252 bis,

Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tâmplărie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, repararea instalatiei de distributie a apei calde menajere si a instalației de preluare apă pluvială, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări, înlocuire lifturi, procurare și montare panouri fotovoltaice, realizare rampă persoane cu dizabilități, realizarea unei instalații de hidranți interiori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totală a investiției: 6.747.612,85 lei

  • ■  din care C+M:              4.903.668,96 lei

Durata de realizare a investiției : 18 luni

Sursa de finanțare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: IPCT INSTALAȚII SRL                                Contract 32706/10/2019

Beneficiar: Municipiul Galați „ CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE -LOTUL II, Blocul M1, bd. George Cosbuc nr.3

DEVIZ GENERAL

"CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II

BLOC M1 , BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR.3, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI" SCENARIUL 2 FAZA DAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

14

Obținerea terenului

O.OC

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

i /i

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

. ^iai capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0,00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

8,800.00

1,672.00

10,472.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilo;

12,320.00

2,340.80

14,660.80

3.5

Proiectare

174,334.61

33,123.58

207,458.19

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general - *)

14,080.00

2,675.20

16,755.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

13,841.33

2,629.85

16,471.18

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

138,413.28

26,298.52

164,711.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

31,068.88

5,903.09

36,971.97

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

23,068.88

4,383.09

27,451.97

3.7.2. Auditul financiar

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8

Asistență tehnică

87,068.88

16,543.09

103,611.97

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

23,068.88

4,383.09

27,451.97

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                  - r, t ..

23,068.88

4,383.09

27,451.97

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

o.oc

O.OC

O.OC

3.8.2. Dirigenție de șantier

64,OOO.OC

12,160.0C

76,160.0C

Total capitol 3

313,592,37

59,582.55

373,174.92

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

4,030,054.00

765,710.26

4,795,764.26

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mont

656,080.00

124,655.20

780,735.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

4,686,134.00

890,365.46

5,576,499.46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli                                                                       _______________________

5.1

Organizare de șantier

100,751.35

19,142.76

119,894.11

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

90,676.22

17,228.48

107,904.70

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,075.14

1,914.28

11,989.41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

73,556.92

0.00

73,556.92

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare(cap./sub.cap.(

1.2+13+2.+3+4+5.1+5.2.2+5.23+5.2.4+5.3) x 0.8%

28,228.89

0.00

28,228.89

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - Legea 10/1995 ( 0,5% din valoarea de C+M)

20,603.65

0.00

20,603.65

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de C+M)

4,120.73

0.00

4,120.73

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)

20,603.65

0.00

20,603.65

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevâzuteț cap./sub.cap.l.2+1.3+2+3+4) x 10%

499,972.64

94,994.80

594,967.44

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,000.00

1,520.00

9,520.00

Total capitol-5__

682,280.91

115,657.56

797,938.47

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

5.1

3regătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

3robe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

tuial capitol 6

rOTAL GENERAL

5,682,007.28

1,065,605.57

6,747,612.85

lin care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,120,730.22

782,938.74

4,903,668.96

1) în prețuri la data de 03.06.2019 1 euro =4,745 lei.

Data:             Beneficiar/lnvestitor