Hotărârea nr. 113/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc I2, str. Siderurgistilor nr. 20, aferent Asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 113 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor, nr. 20, aferent Asociației de proprietari nr. 262, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 147/16.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56287/17.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56284/17.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor, nr. 20, aferent Asociației de proprietari nr. 262, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexa la HCL nr. 113/26.03.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor, nr. 20, aferent Asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul

Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolarea pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, repararea instalatiei de distributie a apei calde menajere si a instalației de preluare apă pluvială, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări, înlocuire lifturi, procurare și montare panouri fotovoltaice, realizare rampă persoane cu disabilități, realizarea unei instalații de hidranți interiori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investitiei: 4.451.581,60 lei

  • ■  din care C+M:              3.371.302,67 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Proiectant: SC IPCT INSTALAȚII

DEVIZ GENERAL

"CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE -LOTUL II

BLOC 12 , STRADA SIDERURGISTILOR NR.20, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI"

SCENARIUL 2

FAZA DAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

__

țȘHFl tWU

JLT-Lhehtfieihpențru-obțmerea-și-antenajarea-terenuiwi

1.1, ..

Obținerea terenului

0.0C

O.OC

0,00:

j.2........

Amenajarea terenului

0.00

o.bo

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediuful și aducerea terenului ia starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

o.ob

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

o.bo

0.00

0.00

CAPITOLUL3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documeritățif-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații             . .

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică________

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

11,200.00

2,128.00

13,328.00

3.5

Proiectare

111,757.51

21,233.93

132,991.44

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefe.zabliitate

0.00

0.00

0.00;

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - *)

12,800.00

2,432.00

15,232.00

3,5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize lor/acord uri lor/autorizațiilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

900.57

171.11

1,071.68

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

90,056.94

17,110.82

107,167.76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950^00

5,950,00

3.7

Consultanță

. 38,018.98

7,223.61

45,242.59

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.7.2. Auditul financiar

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8

Asistență tehnică

78,018.98

14,823.61

92,842.59

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

30,018.98

5,703.61

35,722.59

3.&1.2. perj tril participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirlgențte de șantier

48,000.00

9,120.00

57,120.00

Total capitol 3

251,995.47|

47,879.14

299,874,61

CAPtTOLUI

4 CtteWUlI pentru investiția

4.1

Construcții și instalații

2,770,687.00

526,430.53

3,297,117.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

269,800.00

51,262.00

321,062.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00;

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

(Active necorporale

| 3,040,487.00

Total capitol 4

577,692.53

3,618,179?53

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

69,267.18

13,160.76

82,427.94

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

62,340.46

11,844.69

74,185.14

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,926.72

1,316.08

8,242,79

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49,774.11

0.00

49,774,11

5.2,1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (ca p./sub,cap.(

1.2+1.3+2.+3M+5.1+5.2.2+S.2.3+5.2.4+5.3) x 0.5%

18,610.81

0.00

18,610.81

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - Legea 10/1995 (0,5% din valoarea de C+M)

14,165.14

0.00

14,165.14

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții -Legea 50/1991 (0,1% din valoarea de.C+M)

2,833.03

o.ob

2,833.03

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)

14,165.14

0.00

14,165,14

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

0.00

0.00

0.00

5.3        |

Cheltuieli diverse și neprevăzutei cap./sub.cap.l.2+1.3+2+3+4) x 10 %

329,248.25

62,557.17

.. 391,805.41

5,4       {Cheltuieli pentru informare șl publicitate

8,000.00

1,520,00

9,520.00

Total capitol 5                                                                      )

456,289.53

77,237.93

533,52746

CApiTQJM 6 Cheltuieli ppntru probe tehnoi.dg.ke §î; teste                                                                           -

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

. d.oo

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

3,748,772.00

702,809.60

4,451,581.60

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,833,027.46

538,275.22

J____3,371,302.67

1) în prețuri la data de 03.06.20191 euro =4,745 lei.

Data:             Beneficia r/ln vestitor

Proiectant

SC iPCȚ INSTALAȚII SRL


/ Director General ing. Octavian Angheîuta

COORDONATOR DE PROIECT Ing. Raluca Cazanescu