Hotărârea nr. 11/2020

Modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare si a Caietului de sarcini pe activitati al serviciului de salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 11

din 30.01.2020

pentru modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 547/31.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1339137/31.10.2019, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1339145/31.10.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. „a”, lit. „i”, art. 9 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. „h”, art. 12 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. „d” din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa 2 la H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Anexa A din Anexa 3 la H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare - Caiet de sarcini al activității ”Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa I la HCL 11 / 30.01.2020

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

CAP. I. Dispoziții generale SECȚIUNEA 1. Domeniul de aplicare ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament, denumit în continuare Regulament, se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Galați și numai pentru activitățile menționate la art. 2, denumit în continuare Serviciul de salubrizare. Serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe întreg teritoriul municipiului Galați.

 • (2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării Serviciului de salubrizare al municipiului Galați.

 • (3) Prevederile prezentului Regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Prezentul Regulament se aplica pana la intrarea in funcțiune a instalației de tratare mecano-biologică realizata prin Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Galati (SMID Galati), care va fi delegata de către ADI ECOSERV Galați. Odată cu delegarea instalației de tratare mecano-biologică va fi actualizat si aprobat prezentul Regulament pe baza prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul județului pentru SMID Galati elaborat si aprobat de cătreADIECOSERVsia Documentului de poziție al proiectului SMID Galati.

 • (5) Operatorul Serviciului de salubrizare a municipiului Galați, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (6) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament au caracter minimal. Consiliul Local Galați poate aproba și alte condiții tehnice sau indicatori de performanță pentru Serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

 • (7) Operatorul Serviciului de salubrizare își poate desfășura activitatea pe teritoriul municipiului Galați numai pe baza licenței emise de către A.N.R.S.C.; prestarea activităților specifice Serviciului de salubrizare fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat este interzisă.

 • (8) Retragerea sau încetarea valabilității licenței operatorului Serviciului de salubrizare atrage revocarea hotărârii de dare în administrare a gestiunii și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006.

 • (9) Retragerea licenței se notifică de către operatorul serviciului de salubrizare Consiliului Local Galați.

 • (10) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii până la preluarea acesteia de către Consiliul local Galați, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • (11) Serviciul de salubrizare a municipiului Galați face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea administrației publice locale, în scopul salubrizării Municipiului Galați.

ART. 2

Prezentul Regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor (compostarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini în Stația de compostare);

 • d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în Stația de sortare;

 • e) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • h) administrarea depozitului de deșeuri municipale și a deșeurilor similare de la Tirighina.

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Municipiul Galați are la bază următoarele principii:

 • a)  protecția sănătății populației;

 • b) autonomia locală;

 • c)  responsabilitatea față de cetățeni;

 • d) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • e)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • f)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • g)  securitatea serviciului;

 • h) dezvoltarea durabilă;

 • i)  nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor;

 • j)  transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • k) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a municipiului Galați, a județului Galați și a banilor publici;

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf depeo porțiune de0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.17. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.26. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.27. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.29. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.31. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.34. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.37. operatorul serviciului de salubrizare- Serviciul Public ECOSAL;

 • 4.38. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.39. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.40. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.41. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.43. SMID Galați- proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor pentru județul Galați;

 • 4.44. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.45. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.46. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.47. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.48. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.49. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.50. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.51. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, modificările și completările ulterioare;

 • 4.52. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, modificările și completările ulterioare;

 • 4.53. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte (subterane și supraterane) de colectare separată a deșeurilor, recipiente pentru colectarea separată, pentru colectarea deșeurilor de construcții-desființări de la populație și echipamente de colectare și transport a deșeurilor menajere și stradale;

 • d) stație de producere compost;

 • e) stație de sortare;

 • f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • g) depozit de deșeuri;

 • h) alte instalații și echipamente destinate colectării separate, transportului, sortării și tratării deșeurilor.

ART. 6

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Galați are competențe în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea Serviciului de salubrizare a Municipiului Galați, având următoarele atribuții în domeniu:

 • a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;

 • c) elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare și în corelare cu prevederile proiectului SMID Galați;

 • d) participarea la constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară Ecoserv, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare a Municipiului Galați, respectiv a proiectului SMID în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Asociația de dezvoltare intercomunitară Ecoserv va acționa în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației;

 • e) delegarea activităților componente ale Serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al Municipiului Galați aferente infrastructurii serviciului;

 • f) participarea cu capital sau cu bunuri pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea infrastructurii aferente;

 • g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;

 • h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini - cadru și a regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

 • i) stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare a Municipiului Galați;

 • j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor;

 • k) asigurarea publicității și accesului liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

 • l) aducerea la cunoștință publică a hotărârilor având ca obiect Serviciul de salubrizare a municipiului Galați;

 • m) stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare și în corelare cu prevederile proiectului S.M.I.D.;

 • n) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operatorul serviciului de salubrizare în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. și în corelare cu prevederile proiectului SMID;

 • o) sancționarea operatorului serviciului de salubrizare, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • p) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea Serviciului de salubrizare;

 • q) acordarea operatorilor dreptul exclusiv de a presta activitatea/activitățile prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • r) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatorul serviciului de salubrizare, în condițiile prevăzute la lit. n);

 • (2) Municipiul Galați va stabili, conform art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, încheierea de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

 • (3) Municipiul Galați are dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorul serviciului de salubrizare.

 • (4) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face și cu aportul organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare utilizatorilor serviciului de salubrizare.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Galați, au garantat dreptul de a beneficia de acest Serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind Serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai Serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a Serviciului.

 • (5) Producătorii și deținătorii de deșeuri cu regim special, dacă nu dețin instalații proprii autorizate pentru aceste activități, au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor cu regim special prin predarea către agenți economici care dețin autorizații valabile emise de autoritățile competente în vederea colectării, tratării, reutilizării, reciclării, transportului și eliminării acestor deșeuri.

 • (6) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice au obligația să dețină contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare pe teritoriul municipiului Galați în baza hotărârii Consiliului Local Galați de dare în administrare, respectiv a hotărârii Consiliului local Galați privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii și să predea acestuia deșeurile menajere, deșeurile asimilabile cu deșeurile menajere, deșeurile verzi, în vederea colectării, reutilizării, reciclării, transportului și eliminării. Contractul va avea durata de valabilitate până în anul 2021, începând cu anul 2021 instituindu-se taxa de salubrizare.

 • (7) Operatorul serviciului de salubrizare din Municipiul Galați trebuie să facă dovada competenței tehnico - organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în Regulamentul Serviciului de salubrizare și pentru activitățile delegate.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică ART. 8

 • (1) Prezentul Regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru operatorul care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului Regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile depunereîn funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu sau făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Municipiul Galați, în calitate de deținător de instalații existente care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune directă serviciul de salubrizare, are obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul serviciului de salubrizare va preda municipiului Galați, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării Serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

 • (4) În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II. Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 13

 • (1) Municipiul Galați are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele puse la dispoziția utilizatorilor fie direct, fie prin operatorul serviciului de salubrizare pentru colectare, amplasate în aria teritorială a Municipiului Galați. Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorul serviciului de salubrizare constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

 • (2) Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Galați și transportate la stațiile/instalațiile de tratare/depozitare stabilite de Municipiul Galați prin Strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile (deșeuri de grădină);

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART. 14

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare, care colectează separat și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare, trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

 • (3) Consiliul Local Galați aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 15

 • (1) Colectarea se va realiza pentru condominii (blocuri) și gospodării individuale, de la alte tipuri de utilizatori din sfera producției, serviciului, comerțului, etc. separat, pe tipuri de deșeuri municipale și asimilabile, în recipiente tip pubelă, eurocontainere, containere sau pungi/saci de plastic de culori diferite, care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari unde blocurile sunt prevăzute din construcție cu tobogane pentru evacuare în recipientele amplasate în spațiile tip „ghenă” special amenajate în interiorul clădirii, acestea au destinația de colectare a deșeurilor care intră în categoria deșeurilor menajere - fluxul umed, produse de către cetățeni. Spațiile special realizate, de tip „ghenă”, sunt considerate dotări realizate la blocurile de locuințe, conform proiectelor de la data construirii acestora. În acest caz, operatorul serviciului de salubritate va dota încăperea cu recipiente corespunzătoare, cu sprijinul autorității administrației publice locale, pentru colectarea deșeurilor reziduale, iar la limita de proprietate a blocului, acolo unde este posibil acest lucru, va amplasa recipientele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, pe platformele amenajate în acest scop de administrația publică locală.

 • (3) Operatorul serviciului de salubritate nu are obligația de a scoate recipiente de colectare a deșeurilor reziduale din ghena blocului pentru a realiza colectarea (ghena fiind proprietatea privată a asociației de proprietari, căreia îi revine această obligație).

 • (4) Asociațiile de proprietari pot decide, prin Hotărâri ale Adunării Generale adoptate cu votul majorității locatarilor implicați, (din anumite motive care îi privesc în mod direct: miros, disconfort, etc.) desființarea ghenelor. În acest caz, asociațiile de proprietari/locatari sunt obligate să se adreseze Primăriei Galați cu o cerere scrisă, prin care se solicită amenajarea unei incinte pentru amplasarea recipientelor destinate colectării deșeurilor reciclabile.

ART. 16

 • (1)  Persoanele fizice, producătoare de deșeuri municipale, sunt obligate să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Galați, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către Municipiul Galați/operatorul serviciului de salubrizare;

 • (2)  Municipiul Galați are obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale, prin care să obțină:

 • - cel puțin 4 fracții, respectiv reziduale, hârtie, mase plastice/metale și sticlă în cazul condominiilor (blocuri), colectarea separată a deșeurilor reciclabile realizându-se și ”din ușă în ușă” cu participarea Asociațiilor de proprietari;

 • - cel puțin 5 fracții, respectiv reziduale (flux umed), hârtie, mase plastice/metale, sticlă (flux uscat) și biodegradabile (deșeuri de grădină) în cazul locuințelor individuale (case), colectarea separată se va realiza de către operatorul serviciului de salubrizare în funcție de graficul de colectare stabilit și anunțat.

 • (3) Persoanele juridice, producătoare de deșeuri municipale, sunt obligate să realizeze activitatea de colectare separată, conform contractului încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare în condiții salubre, în spații proprii special amenajate. Persoanele juridice au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale și de sortare prin care să obțină cel puțin 4 fracții respectiv rezidual (menajer), hârtie, mase plastice/metale și sticlă.

 • (4) Fracția biodegradabilă (deșeuri de grădină) din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și asigurate de către Municipiul Galați/operatorul serviciului de salubrizare, și vor fi transportate la Stația de compostare.

 • (5) Învederea realizării activității de colectare separată la blocuri, punctele de colectare amenajate (subterane și/sau supraterane) sunt dotate, conform legii, cu recipiente tip pubelă, eurocontainere, containere de plastic de culori diferite, prin grija U.A.T. Galați. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului. Deșeurile reciclabile colectate separat se predau de către operatorul serviciului de salubrizare la Stația de sortare.

 • (6) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri pot fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005 și nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (7) Este interzisă descărcarea vehiculelor de transport a fluxului umed și/sau uscat în vederea stocării temporare a deșeurilor municipale de orice tip, indiferent dacă este vorba de fluxul umed sau uscat, colectate din punctele de colectare aferente blocurilor de locuințe, instituțiilor publice, gospodăriilor individuale, societăților comerciale sau rezultate din alte activități ale serviciului de salubrizare prestat în Municipiul Galați, pe orice amplasament folosit sau aparținând operatorului serviciului de salubritate, acestea fiind depozitate, după caz, la Stația de sortare sau la depozitul Tirighina.

ART. 17

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului serviciului de salubrizare în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (5) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din Strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare (se va face cu respectarea prevederilor legale) se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (6) Acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme care să îndeplinească condițiile de la alin. (5), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale în spații protejate și asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanță de minimum 5 metri de fațada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil, cu condiția ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi subterane/supraterane. Ele vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a deșeurilor și a ritmului de evacuare a acestora și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

 • (8) Operatorul serviciului de salubrizare va urmări zilnic starea recipientelor de colectare, cei deteriorați sau cu o stare de etanșeitate necorespunzătoare fiind retrași în aceeași zi, cel târziu până la ora 15 a zilei fiind înlocuiți cu recipiente adecvate. Sesizările primite de la cetățeni sau de la reprezentanții Primăriei Municipiului Galați care efectuează verificarea activității de salubrizare vor fi soluționate în maximum 24 de ore de la primirea de către operatorul serviciului de salubrizare a sesizării. Stocul recipientelor de colectare va fi asigurat de către UAT Galați.

 • (9) Accesul la recipientele de colectare a deșeurilor, recipientele amplasate pe platforma aferentă punctului de colectare, poate fi restricționat, de acesta putând beneficia doar utilizatorii serviciului de salubrizare pentru depunerea deșeurilor în recipientele amplasate în incintele cu acces controlat, reprezentanții operatorului serviciului de salubrizare de salubrizare (pentru golirea recipientelor de colectare și salubrizarea platformei de depozitare și a perimetrului adiacent recipientelor de colectare a deșeurilor provenite de la populație) și reprezentanții autorității publice locale, inclusiv Poliția Locală.

 • (10) La finalizarea activității de colectare a deșeurilor, operatorul serviciului de salubrizare va asigura o stare de curățenie și igienizare corespunzătoare a platformei de depozitare și a perimetrului adiacent recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere provenind de la populație.

 • (11) Pentru realizarea platformelor de depozitare a deșeurilor, finanțarea și construirea acestora poate fi asigurată și de către operatorul serviciului de salubrizare, la solicitarea administrației publice locale, acestea fiind bunuri de retur, regimul acestora la încetarea contractului de delegare fiind cel prevăzut de legislația aplicabilă în acest sens (în cazul gestiunii delegate).

 • (12) În cadrul municipiului Galați, în plus față de recipientele asigurate conform alin. (1) și (2), colectarea deșeurilor se poate realiza și în recipiente asigurate din bugetul local sau furnizați de operatorul serviciului de salubrizare pentru a asigura colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 13 alin.(2).

ART. 18

 • (1) În funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale (menajere) se colectează în recipiente de culoare maro/gri/negru și sunt următoarele: resturi de carne și pește, gătite sau proaspete; resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă); ouă întregi; grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); excremente ale animalelor de companie; scutece/tampoane; cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni); resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; lemn tratat sau vopsit; conținutul sacului de la aspirator; mucuri de țigări; veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile (de grădină) sunt următoarele: resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori); plante de casă; bucăți de lemn mărunțit; ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare. Amplasarea containerelor pentru deșeurile biodegradabile/vegetale se face doar la cererea producătorului de deșeuri.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră, fiind de următoarele tipuri: ziare, reviste, pliante și cataloage de prezentare, cărți vechi de telefon, hârtie tipărită și corespondență veche, plicuri, agende și caiete vechi, ambalaje de hârtie și carton curate (de la mâncare, de la cosmetice, de la îmbrăcăminte), hârtie de împachetat folosită, cartoane de ouă, pungi de hârtie care nu mai pot fi folosite, tuburile de la prosoapele de bucătărie din hârtie și de la hârtia de toaletă, farfurii și pahare de unică folosință folosite (dacă nu sunt foarte murdare) etc.;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă, fiind de următoarele tipuri: orice fel de ambalaje de plastic (de la mâncare, de la cosmetice, de la îmbrăcăminte și încălțăminte), pungi și sacoșe care nu mai pot fi utilizate, golite de conținut, folii de plastic protectoare (de la ambalarea produselor electrice), sticle de plastic de la băuturi (PET-uri), cutii de medicamente goale, jucării de plastic ce nu mai pot fi folosite, cutii de plastic, ligheane și ghivece de flori sparte, veselă de plastic, ambalaje de metal golite de conținut (cutii de conserve, doze de băuturi din aluminiu), inclusiv de la mâncarea de animale, folie de aluminiu, tuburi de spray-uri goale, ambalajele de carton de la lapte sau sucuri de fructe etc.;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare verde, fiind de următoarele tipuri: orice fel de ambalaje de sticlă care nu mai pot fi returnate (sticle de bere, vin, băuturi spirtoase și răcoritoare) de orice culoare (albă, maro sau verde), ambalaje de sticlă de la produsele cosmetice etc.; nu este permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

 • (2) Deșeurile reciclabile colectate separate de la populație, agenți economici si instituții vor fi transportate după cum urmează:

 • a)  deșeurile reziduale (menajere) vor fi transportate la depozit de deșeuri Tirighina;

 • b)  deșeurile reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal și sticlă) vor fi transportate la Stația de sortare a deșeurilor colectate separat;

 • c)  deșeurile biodegradabile (deșeurile de grădină) vor fi transportate la Stația de compostare.

ART. 19

 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat în afara spațiului special amenajat.

ART. 20

 • (1) Colectarea deșeurilor "din ușă în ușă" și "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru zona de blocuri de locuințe: - deșeurile reciclabile, o dată pe săptămână;

 • b) pentru zona de case:                 - deșeurile reciclabile, o dată pe săptămână;

 • - deșeurile reziduale (menajere), o dată pe săptămână;

 • - deșeurile biodegradabile (deșeuri de grădină), la cererea deținătorului.

 • (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate - zilnic;

 • b) pentru deșeurile și reziduale (menajere):

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.

 • (3) Recipientele amplasate pe domeniul public pentru colectarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, asigurate prin grija autorității administrației publice locale, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se zilnic.

Art.21

 • (1) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fiind prin micșorarea volumului recipientului/recipientelor de colectare.

 • (2) În cazul beneficiarilor casnici (populație) din municipiul Galați se va aplica după cum urmează:

 • a) zona de blocuri - la solicitarea asociației de proprietari/locatari se va reduce numărul pubelelor de 1.100l pentru colectarea deșeurilor reziduale;

 • b) zona de case - se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică corelat cu volumul deșeurilor de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă predat operatorului serviciului de salubrizare (în concordanță cu infrastructura existentă și în funcție de capacitatea operatorului de a desfășura această activitate).

 • (3) Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de o reducere a tarifului/taxei de salubrizare, cu până la 25%.

 • (4) În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale și în funcție de frecvența de colectare. Astfel, tariful/taxa de salubrizare care va fi plătit/ă pentru deșeurilor similare va fi proporțional cu volumului recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.

Art.22

 • (1) Mecanismul de aplicare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” este următorul: în perioada de mobilizare (2019-2020) operatorul va identifica utilizatorii casnici care doresc implementarea instrumentului, urmând a se achiziționa recipientele necesare prin grija autorității administrației publice locale.

 • (2) Optarea pentru aplicarea instrumentului de către utilizatorii casnici se poate realiza după perioada de mobilizare (2019-2020) și, ulterior, în luna decembrie a fiecărui an (mai puțin anul în care are se finalizează perioada de mobilizare).

 • (3) Pentru locuitorii din zona de blocuri optarea pentru aplicarea instrumentului înseamnă reducerea frecvenței de colectare pentru colectarea deșeurilor reziduale. Pentru locuitorii din zona de case optarea pentru aplicarea instrumentului înseamnă punerea la dispoziție de către operatorul serviciului de salubrizare, prin grija autorității administrației publice locale, a unui recipient cu volumul mai mare sau mai mic.

ART. 23

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic;

 • d) colectarea în containere închise;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris municipiul Galați și Poliția Locală Galați despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care ar trebui s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare poate să colecteze anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare poate să colecteze echipamentele electrice și electronice, echipamente definite prin legislația specifică și care sunt abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și să le predea, în condițiile de asigurare a măsurilor de protecție a mediului, persoanelor juridice care sunt licențiate și desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pe teritoriul Municipiului Galați, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 25

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART. 26

 • (1) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorul serviciului de salubrizare este responsabil numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorul serviciului de salubrizare a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 27

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (4) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în locurile stabilite de Municipiul Galați și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport precum cele două puncte verzi din Micro 13B și de pe strada Etna nr. 29. Cele două puncte, administrate de către operatorul serviciului de salubrizare, acceptă deșeuri verzi provenite din grădini și parcuri, deșeuri inerte provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (maxim doi metri cubi pe an și numai de la persoane fizice cu domiciliul în municipiul Galați), becuri, electrice și electronice și electrocasnice (DEEE) și deșeuri voluminoase, mobilă veche.

 • (5) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul serviciului de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul serviciului de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de UAT Galați, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic. Colectarea deșeurilor electrice și electronice și electrocasnice (DEEE) se face și în cadrul campaniilor de colectare organizate de organizațiile care preiau responsabilitatea producătorilor de aparatură electrocasnică și gestionează toate activitățile necesare colectării, tratării și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • b) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • c) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • d) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 28

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului serviciului de salubrizare.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localității și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor și vor fi dotate cu sistem de monitorizare GPS, Primăria municipiului Galați având acces on-line, nonstop, la aplicația de monitorizare a sistemului.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

 • (7) Intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale în Municipiul Galați este între orele 06,00 - 22,00 pe toate arterele, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de depozitare. Operatorul serviciului de salubrizare va lua măsurile care se impun pentru ca activitatea de colectare a deșeurilor municipale să se desfășoare în condiții optime și să nu producă disconfort cetățenilor municipiului Galați.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității.

ART. 29

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul serviciului de salubrizare are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul serviciului de salubrizare are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale are și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să asigure colectarea deșeurilor provenite de la agenții economici în baza contractelor încheiate cu aceștia fără ca prin această activitate să obstrucționeze fluiditatea traficului pe arterele de circulație;

 • d) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • e) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune;

 • f) la finalizarea operațiunii de colectare a deșeurilor, operatorul serviciului de salubrizare de salubrizare va fotografia platforma pentru depozitarea deșeurilor menajere și a deșeurilor de ambalaje precum și perimetrul adiacent platformei, în vederea probării, după caz, a prestării serviciului pentru fiecare amplasament în parte. Fotografiile vor fi păstrate de către operatorul serviciului de salubrizare minim 60 de zile și vor fi puse la dispoziția reprezentanților Municipiului Galați în baza unei solicitări scrise.

 • g) să presteze serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat și să respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 32

Deșeurile din construcții și desființări provenite din locuințe, de la populație, sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală care nu necesită autorizație de construire sau desființare. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 33

 • (1) Deșeurile din construcții și desființări provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau în spațiile destinate activităților de umplere/rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale.

 • (2) Colectarea deșeurilor din construcții și desființări provenite din locuințe se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile menajere și similare.

 • (3) Transportul deșeurilor din construcții și desființări provenite din locuințe se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (4) În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

 • (5) Deșeurile din construcții și desființări, în cazul deșeurilor care nu sunt încadrate ca deșeuri periculoase conform prevederilor legale în vigoare, rezultate în urma lucrărilor de reabilitare/reamenajări interioare pentru care nu este necesară, potrivit legislației în vigoare, solicitarea și obținerea autorizației de construcție/desființare, generate de la gospodării individuale, apartamente din blocurile de locuințe sunt precolectate în containere standardizate și inscripționate corespunzător puse la dispoziție de operatorul serviciului de salubritate. Costul revine deținătorului, potrivit unui contract de prestări servicii încheiat în acest sens între părți.

 • (6) Beneficiarul lucrărilor solicită operatorului serviciului de salubritate care deține licența de operare pe teritoriul municipiului Galați, punerea la dispoziție a unui container standardizat cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior demarării lucrărilor din care sunt generate deșeurile pentru care este necesară colectarea potrivit alin. (5).

ART. 34

 • (1) Eliminarea deșeurilor se face la depozitul conform Tirighina sau în spațiile destinate activităților de umplere/rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale.

 • (2) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și desființări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

ART. 35

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Stocarea temporară a deșeurilor periculoase din construcții și desființări se va realiza în spațiile special amenajate în acest scop de către operatorul de colectare și transport.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 36

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național și județean.

ART. 37

Deșeurile biodegradabile (deșeurile de grădină) colectate separat, cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la Stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în amenajarea spațiilor verzi urbane.

ART. 38

În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale localităților din mediul urban se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

ART. 39

 • (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 40

Operatorul serviciului de salubrizare va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 41

 • (1) Pentru reducerea volumului/cantității de deșeuri depozitate și pentru creșterea gradului de reciclare, deșeurile colectate separat pe teritoriul Municipiului Galați trebuie sortate.

 • (2) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorul serviciului de salubrizare licențiat A.N.R.S.C.

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

ART. 42

(1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorul serviciului de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stației de sortare.

ART. 43

Operatorul serviciului de salubrizare care asigură activitatea de sortare a deșeurilor, are și următoarele obligații specifice:

 • a) să amenajeze spații speciale pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor;

 • f) să ia măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: campanii de informare și conștientizare prin distribuția de pliante, broșuri, afișe etc precum și prin activități educative, clipuri publicitare la radio și televiziune.

ART. 44

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 5-a Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ART. 45

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local Galați va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul serviciului de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul serviciului de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) UAT Galați, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului serviciului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

 • (10) Operatorul serviciului de salubritate are obligația de a dispune de personal și utilaje într-un număr suficient care să permită respectarea graficelor de salubrizare stradală și întreținere a curățeniei stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local Galați.

ART. 46

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile de tip stradal nu pot fi amestecate cu niciun alt tip de deșeuri municipale și vor fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 47

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de UAT Galați în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 48

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor (dacă este cazul), la solicitarea scrisă a autorității administrației publice locale prin structura responsabilă cu controlul serviciului de salubrizare a Municipiului Galați.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorul serviciului de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația să anunțe UAT Galați despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 49

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea UAT Galați, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de UAT Galați.

SECȚIUNEA a 6-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 50

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul serviciului de salubrizare va întocmi anual un program comun de acțiune cu UAT Galați, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 51

 • (1) UAT Galați, împreună cu operatorul serviciului de salubrizare, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 52

La nivelul UAT Galați se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul necesităților cu privire la materialele antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii necesare și a celor aflate în stare de funcțiune pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin operatorului serviciului de salubrizare corelat cu lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa potrivit priorităților aprobate de către UAT Galați și frecvența intervențiilor;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 53

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 54

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. Convențiile încheiate se vor prezenta UAT Galați cel târziu în data de 01 noiembrie anului în curs - 15 aprilie a anului următor.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul serviciului de salubrizare va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului potrivit planului convenit în acest sens cu UAT Galați prin proceduri de intervenție privind activitatea de deszăpezire, prevenire și combaterea poleiului în Municipiul Galați.

 • (5) Operatorul serviciului de salubrizare care desfășoară activitatea de deszăpezire a străzilor va comunica UAT Galați pe suport de hârtie, prognozele, zilnic, până la ora 15, în perioada 01 noiembrie a anului în curs - 15 aprilie a anului următor.

ART. 55

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 6 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. În acest caz se va intra în dispozitiv de acțiune continuă și se va interveni conform Programului de acțiune pentru activitatea de deszăpezire și combaterea poleiului, document elaborat de către UAT Galați.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (5) Întreaga activitate desfășurată privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului va fi monitorizată de către Primăria Municipiului Galați și operatorul serviciului de salubrizare prin sistemul GPS montat pe utilajele participante.

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a pune la dispoziție o bază de date și de a asigura accesul reprezentanților Primăriei Municipiului Galați la monitorizarea în timp real a utilajelor (ora începerii, traseul și timpul de intervenție) care participă la întreaga activitate privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului.

 • (7) Asigurarea acestor cerințe privind îndeplinirea Programului de acțiuni pentru activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului constituie obligația operatorului serviciului de salubrizare licențiat care desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Galați, în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.

ART. 56

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al UAT Galați constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 57

 • (1) UAT Galați trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Încărcarea manuală și mecanizată, transportul și depozitarea zăpezii și a gheții de pe străzile situate în zona centrală aglomerată și blocată cu mașini parcate trebuie să înceapă imediat după terminarea activității de deszăpezire, în vederea finalizării în maximum 3 zile sau concomitent cu operația de deszăpezire în cazul căderilor masive de zăpadă din zonele unde situația o impune, la solicitarea reprezentantului comandamentului de deszăpezire constituit la nivelul Municipiului Galați. Dotarea minimă cu utilaje de încărcare și transport a operatorului serviciului de salubrizare va trebui să asigure un minim de 1500 mc de zăpadă transportată în 24 ore.

 • (6) Consiliul Local Galați poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul serviciului de salubrizare trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează conform Procedurii de intervenție aprobată de UAT Galați privind activitatea de deszăpezire, prevenire și combaterea poleiului în Municipiul Galați.

 • (8) Confirmarea prestației de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operatorul serviciului de salubrizare și confirmat de reprezentantul Primăriei Municipiului Galați.

ART. 58

UAT Galați va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul municipiului, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 59

 • (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de UAT Galați.

ART. 60

Operatorul serviciului de salubrizare și/sau UAT Galați are obligația să anunțe prin intermediul mass-media starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport 20

al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 7-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 61

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operatorul serviciului de salubrizare în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (3) La ridicarea cadavrelor de pe domeniul public, operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a le fotografia, un exemplar urmând să ajungă anexat procesului verbal de recepție la reprezentantul Primăriei Municipiului Galați.

ART. 62

 • (1) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 1 oră de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (2)  Proprietarii de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritatea administrației publice locale asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART. 63

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 64

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 65

 • (1)  Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

 • (2)  Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate care să respecte normele sanitar-veterinare.

ART. 66

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) În cazul în care operatorul serviciului de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 8-a Administrarea depozitului de deșeuri municipale de la Tirighina

ART. 67

(1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

(2) Amplasarea și înființarea depozitelor de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, a planului de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Galați, precum și a proiectului SMID Galați, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

ART. 68

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea UAT Galați ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Consiliile locale, consiliile județene, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalații numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

ART. 69

La înființarea depozitului de deșeuri s-au avut în vedere următoarele:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 70

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri s-au avut în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

ART. 71

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitul amplasat, construit, exploatat și monitorizat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 72

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. și numai după autorizare, conform legislației în vigoare.

ART. 73

 • (1) În depozitul pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile municipale în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare de autorizare a administrării, care au rezultat în urma procesului de sortare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 74

 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatoriul serviciului de salubizare care administrează depozitul de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 75

Pentru exploatarea depozitului de deșeuri, operatorul serviciului de salubrizare care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului serviciului de salubrizare de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 76

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) proveniența deșeurilor;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare care administrează depozitul trebuie să:

 • a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 77

 • (1) În vederea depozitării deșeurilor, operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare

ART. 78

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare va acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) UAT Galați are obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 79

Drepturile și obligațiile operatorilului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare și contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare.

ART. 80

Operatorul serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea Serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local Galați, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • c) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • d) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • e) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • f) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • g) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 81

Operatorul serviciului de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza UAT Galați pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să asigure în punctele de colectare recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Regulamentul Serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice zilnic starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare. Sesizările primite de la cetățeni sau de la reprezentanții Primăriei Municipiului Galați care efectuează verificarea activității de salubrizare menajeră vor fi soluționate în maximum 24 de ore de la primirea de către operator a sesizării.

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • r) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • s) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având program de funcționare;

ș) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un Registru unic și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În Registrul unic se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise, operatorul serviciului de salubrizare are obligația să răspundă, în scris, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora;

 • t) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

ț) să respecte graficele de salubrizare stradală, întreținere a curățeniei, colectare deșeuri menajere, deșeuri de ambalaje, deszăpezire, dezinsecție etc., stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local Galați.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor ART. 82

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai Serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

 • (3) În funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare în municipiul Galați:

 • a) comunitatea locală considerată în întregul său, în cazul activităților specifice Serviciului de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de la bugetul local al Municipiului Galați;

 • b) persoanele fizice sau juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorii licențiați pentru prestarea serviciului în Municipiul Galați;

 • c) utilizatorii fără contract, la care autoritatea administrației publice locale are obligația să instituie taxa specială de salubrizare și să deconteze lunar operatorului serviciului de salubrizare, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate.

ART. 83

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze UAT Galați și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile Serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze Serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile lucrătoare la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la Serviciul de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 84

 • (1) Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a Serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa specială de salubrizare aprobată de UAT Galați în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor/mijloacelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Deșeurile reziduale (menajere) vor fi depuși în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare sau în cazuri de forță majoră;

 • g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • h) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia UAT Galați i-a atribuit, în gestiune directă, activitatea respectivă;

 • i) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării. Să nu sustragă sau să distrugă recipientele de precolectare sau colectare a deșeurilor;

 • j) să execute operațiunea de deversare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • k) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • l) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • m) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • n) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • o) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • p) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • q) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • r) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice;

 • s) să colecteze separat deșeurile de ambalaje, în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de Primăria Municipiului Galați;

 • t) să respecte graficul de colectare al operatorului de salubrizare și să asigure accesul facil la recipientele de colectare prin amplasarea acestora la limita de proprietate conform graficului de colectare (pentru cei ce locuiesc în zona de case);

 • u) să nu sustragă sau să distrugă recipientele de colectare a deșeurilor.

 • (2) Asociațiile de proprietari/locatari precum și utilizatorii care dețin în proprietate gospodării individuale au obligația să informeze corect UAT Galați cu privire la numărul de membri din asociație/gospodărie care beneficiază de Serviciul de salubrizare în baza unei solicitări în acest sens sau a declarației pe propria răspundere, după caz.

 • (3) Generatorii de deșeuri din construcții și desființări sau de la amenajări interioare și exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu operatorul licențiat pentru această activitate în municipiul Galați. Este interzisă efectuarea de lucrări de construcții sau de amenajare fără deținerea unui recipient pentru depozitarea molozului pus la dispoziție de operatorul licențiat.

 • (4) Este interzisă preluarea deșeurilor din recipientele de orice tip, amplasate de către administrația publică locală în punctele de colectare selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor de ambalaje generate de populație, de către alte persoane decât operatorul serviciului de salubrizare pentru prestarea activității în Municipiul Galați.

 • (5) Este interzis accesul în incintele închise, curți etc. cu acces controlat aferente punctelor de colectare realizate de autoritatea administrației publice locale a altor persoane fizice decât utilizatorii persoane fizice/reprezentanții asociației de proprietari/locatari, personalul operatorului serviciului de salubrizare licențiat, reprezentanții administrației publice locale sau alte persoane care dețin o aprobare expresă din partea asociației de proprietari/locatari, operatorului serviciului de salubrizare, autorității administrației publice.

 • (6) Persoanele fizice și persoanele juridice care generează deșeuri de ambalaje pe teritoriul Municipiului Galați, din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție au obligația să depună deșeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spațiile indicate potrivit dispozițiilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, sau să le încredințeze sistemului de colectare în cadrul Serviciului de salubrizare a Municipiului Galați stabilit și reglementat potrivit prezentului Regulament de către Consiliul Local Galați.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 85

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul serviciului de salubrizare au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se poate încheia pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • b) operatori economici;

 • c) instituții publice.

 • (5) La nivelul Municipiului Galați, prin Hotărâre a Consiliului Local Galați a fost instituită « taxa de habitat ». Valoarea acesteia, pe persoană, se stabilește în fiecare an prin Hotărâre a Consiliului Local Galați și reprezintă suma datorată de cetățenii municipiului Galați pentru activitățile de colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor municipale.

ART. 86

 • (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorul serviciului de salubrizare împreună cu UAT Galați vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente (în cazul în care deține) sau în contractul încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile din construcții și desființări provenite din locuințe, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 87

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul UAT Galați va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operatorul serviciului de salubrizare, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, UAT Galați sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 88

 • (1) Consiliul Local Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai Serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorilor în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Consiliul Local Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV sunt responsabile de realizarea de către operatorul serviciului de salubrizare a indicatorilor de performanță ai serviciului, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (3) Consiliul Local Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV, după caz, aplică penalități contractuale operatorilor Serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (4) Indicatorii de performanță ai Serviciului de salubrizare sunt prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Regulament.

ART. 89

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare comunitară este responsabilă;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 90

(1) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorilor cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea Serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operatorul serviciului de salubrizare și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la Serviciul de salubrizare;

 • f) prestarea Serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza UAT Galați pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

(2) Îndeplinirea de către operator a condițiilor în raport de care se apreciază realizarea indicatorilor de performanță, cu privire la prevederile art.111 lit. b și art. 112 alin.(1) lit.h., este condiționată de gradul de asigurare a infrastructurii tehnico-edilitare specifică serviciului de salubrizare și logistica necesară adaptate cerințelor fiecărei activități în parte de către UAT Galați.

ART. 91

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 92

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

Sancțiuni

ART. 93

Sancțiunile principale sunt:

 • -   avertismentul;

 • -   amenda contravențională;

 • -   penalitățile.

ART. 94

 • (1) Amenzile contravenționale și normele colective care se aplică în cazul nerespectării normelor de salubrizare a Municipiului Galați sunt:

 • a)  încălcarea prevederilor de la art. 9, art. 11 alin. 2, art.20. art. 28, art. 29, art. 30 lit. c și lit. f, în cazul persoanelor juridice se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 și 2000 lei;

 • b) încălcarea prevederilor art. 15 alin. 3, 4, art. 16, art. 17 alin. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, art. 49, art. 50, art. 57 alin. 4, 5, art. 65 alin 1, art. 85 alin. a, c, d, e, g, h, pentru persoanele juridice se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 și 1500 lei, iar pentru persoanele fizice se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 500 lei;

 • c)  încălcarea prevederilor de la art. 27 alin. 6, art. 31 lit. a-f, art. 37, art. 50, art. 54 alin. 3, art. 55, art. 61, art. 63, art. 64, art. 67, art. 74, art. 76, art. 77, art. 85, se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei;

 • d) încălcarea prevederilor de la art. 35, art. 62, art. 65 alin. 2, art. 66, art. 85 alin. (1) lit. j, l, m, n, o, p, q, r, s, alin. (2), în cazul persoanelor fizice se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei iar în cazul persoanelor juridice se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei;

 • e) încălcarea prevederilor de la art. 85 alin. (1) lit. k, t, alin. (3) se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei;

 • (2) Fapta prevăzută de articolul 85 alin. (4), respectiv «preluarea deșeurilor din recipientele de orice tip, amplasate de către administrația publică locală în punctele de colectare selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor de ambalaje generate de populație, de către alte persoane decât operatorul licențiat pentru prestarea activității în Municipiul Galați», constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

 • (3) Nerespectarea prevederilor art. 17 alin. 10, art. 24 alin. 4, 5, 6, 7, art. 28 alin. 1, 2, 3, 5, 9, art. 31 lit. b, c, d, f, art. 45 alin. 10, art. 61 alin. (3) și art. 62 alin.(1) atrag după sine penalizarea cu un procent de 5 % din valoarea zilnică a prestației pentru activitatea respectivă (salubrizare stradală, menajeră, colectare cadavre animale etc.). Repetarea abaterilor mai sus amintite de cel puțin 3 (trei) ori pe parcursul unei luni calendaristice va atrage penalizarea cu un procent de 10% din valoarea situației de lucrări lunare depusă de către operator spre decontare (salubrizare menajeră, stradală, colectare cadavre animale, etc.).

ART. 95

 • (1) Contravențiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

 • (2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat să facă această mențiune expresă în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (3) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, contravenienții pot face contestație la instanța judecătorească pe teritoriul de competență al căreia a fost comisă fapta pentru care a fost aplicată sancțiunea contravențională, în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (4) Constatarea și sancționarea contravențiilor la prezentul regulament se face de către angajații Poliției Locale Galați, de angajați ai Primăriei Municipiului Galați anume împuterniciți prin Dispoziții ale Primarului sau de către alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Galați.

 • (5) Contravenienții sunt obligați să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament și consemnate ca atare în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (6) Cadrul organizatoric de efectuare a activităților în folosul comunității va fi asigurat de către administrația publică locală și se va executa conform sentinței definitive a instanțelor de judecată.

CAP. VII.

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 96

 • (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C.

 • (2) A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislației în domeniu și acordă licență operatorilor de salubrizare, conform prevederilor legii.

 • (3) A.N.R.S.C. își exercită competențele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 față de autoritățile administrației publice locale, precum și față de toți operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, țara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.

ART. 97

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, ale Regulamentului-cadru aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

ANEXA NR. 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE APLICABILI PÂNĂ LA ÎNCEPEREA OPERĂRII TUTUROR INSTALAȚIILOR

„Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Nr. crt.

Indicator de performanță

Mod de calcul/unitate de

măsură

Valoare

Penalități

Frecvența propusă

de monitorizare

A.

Condițiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de salubrizare

1.

Continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ

Colectarea integrală și în regim de continuitate a cantităților de deșeurilor

Număr puncte de colectare golite/număr total puncte colectare

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%, calculată pe o perioadă de 12 luni

anual

2.

Atingerea obiectivelor și țintelor pentru care municipiul Galați este responsabil

2.1

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

%

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% pentru anul 2022

30 lei/tonă în 2019

80 lei/tonă începând din 2020

Penalitatea se calculează pentru deșeurile reziduale depozitate care depășesc cantitatea estimată a se depozita dacă s-ar respecta indicatorul de performanță

anual

2.2

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare

%

75%

O penalitate de 5000 lei în cazul

unui procent mai mic de 50%

O penalitate de 8000 lei în cazul unui procent mai mic de 70%

anual

2.3

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv activități de operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate

%

 • - minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019

 • - minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020

30 lei/tonă în 2019

80 lei/tonă începând din 2020

Penalitatea se calculează pentru deșeurile eliminate prin depozitare care depășesc cantitatea estimată a se depozita dacă s-ar respecta indicatorul de performanță

anual

3. Prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate a operatorului

3.1

Numărul de contracte încheiate între operator și utilizatori (persoane juridice) raportat la numărul total a solicitărilor

numărul de contracte încheiate/numărul total a solicitărilor x 100

100%

500 lei/contract neîncheiat în 30 de zile de la primirea solicitării

trimestrial

3.2

Numărul de contracte încheiate între operator și utilizatori (persoane juridice) în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul total al solicitărilor

numărul de contracte încheiate/numărul total al solicitărilor x 100

100%

600 lei/contract neîncheiat în 10 de zile de la primirea solicitării

trimestrial

4. Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

4.1

Numărul de recipiente (pubele, saci, pungi) furnizate de operator ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

numărul de recipiente/ numărul total de solicitări x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

4.2

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

numărul de solicitări/ numărul

total de cereri x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

5. Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare

5.1

Numărul de reclamații justificate rezolvate de către operator în mai puțin de 30 de zile, raportat la numărul total de

numărul de reclamații rezolvate/numărul total de

95%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 90%

trimestrial

reclamații

reclamații x 100

5.2

Numărul de reclamații justificate rezolvate de către operator în mai puțin de 10 de zile, raportat la numărul total de reclamații

numărul de reclamații rezolvate/numărul total de

reclamații x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

6. Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației

6.1

Numărul de sesizări din partea autorității centrale/locale de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

numărul de sesizări/numărul

total de sesizări x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

6.2

Numărul de sesizări din partea autorității centrale/locale de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

numărul de sesizări/numărul

total de sesizări x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

6.3

Numărul de amenzi contravenționale aplicate de autoritățile centrale/locale de protecția mediului și sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

Numărul de amenzi contravenționale/numărul total de sesizări x 100

100%

O penalitate de 5000 lei în cazul unui procent mai mic de 95%

trimestrial

7. Implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii

7.1

Numărul de neconformități constatate de organismul de certificare în urma auditurilor, pentru sistemul de management al calității în prestarea serviciului de salubrizare

număr

maxim 2

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

anual

7.2

Numărul de neconformități constatate de organismul de certificare în urma auditurilor, pentru sistemul de management al mediului

număr

maxim 2

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

anual

7.3

Numărul de neconformități constatate de organismul de certificare în urma auditurilor, pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale în prestarea serviciului de salubrizare

număr

maxim 2

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

anual

B.

Asigurarea evaluării continue a operatorului cu privire la următoarele activități:

8.

Contractarea serviciului de salubrizare

Număr de utilizatori care beneficiază de colectarea deșeurilor/populația municipiului *100

100%

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

lunar

9.

Măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

Număr total situații de lucrări neconfirmate/număr total situații de lucrări

maxim 5

20% din valoarea totală a decontărilor

anual

10.

Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

Număr reclamații

maxim 5

1.500 lei/reclamație

anual

11.

Menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

Număr de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă sau îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

maxim 5

20 % din valoarea despăgubirilor acordate

anual

12.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de salubrizare

Număr de reclamații la care s-a dat răspuns în 10 zile

85%

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

trimestrial

13.

Prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din municipiul Galați pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii

%

100%

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

anual

14.

Prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare -informare, consultanță

Număr campanii de conștientizare ale utilizatorilor serviciului de salubrizare

minim 5

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

anual

ANEXA NR. 2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE APLICABILI DUPĂ ÎNCEPEREA OPERĂRII TUTUROR INSTALAȚIILOR

„Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Pentru municipiul Galați activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, activitatea de sortare și activitatea de compostare a deșeurilor verzi vor fi prestate de către Serviciul Public ECOSAL și în cadrul proiectului SMID, sub condiția respectării de către operator a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul deșeurilor, indicatorii de performanță și alte prevederi esențiale pentru atingerea obiectivelor și țintelor. Regulamentul de salubrizare al Serviciului Public ECOSAL va cuprinde toate activitățile de care este responsabil operatorul pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor proiectului SMID, precum și indicatori de performanță și penalități.

Obiectivele și indicatorii de performanță referitor la activitatea de colectare și transport care vor trebui respectați de Serviciul Public ECOSAL sunt:

• obiective privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale:

 • - la 50%, 55% , 60%, 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - termen anii 2025, 2030, 2035 și 2040;

 • •   creșterea ratei de colectare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe:

 • - la minim 65% în 2023-2024, 70% în 2025-2034, 75% în 2035-2039 și 80% începând cu anul 2040;

 • •   asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:

 • - de la populație și din deșeurile similare (în special de la cantine, restaurante, hoteluri) - de minim 53% în 2025-2029, 63% în 2030-2034, 70% în 2035-2037, 75% în 2038-2039 și

80% începând cu anul 2040;

 • - din piețe - de minim 55% în 2025-2029, 63% în 2030-2034, 70% în 2035-2037, 75% în 2038-2039 și 80% începând cu anul 2040;

 • - din parcuri și grădini de 100% - permanent;

 • •   asigurarea unei rate de colectare de minim 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase începând cu anul 2021.

Președinte de ședință,

Anexa II la HCL 11 / 30.01.2020

Caiet de sarcini al activității

"Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, activitate specifică Serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea Serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, și care sunt în vigoare.

ART. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul Serviciului de salubrizare.

CERINȚE ORGANIZATORICE

ART. 6. Operatorul care va presta activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, va asigura:

 • a)  respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin hotărârea de dare în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, și precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d)  furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea, în condițiile legii;

 • e)  respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activității;

 • f)  prestarea activității la toți utilizatorii de pe raza municipiului Galați pentru care are hotărâre de dare în administrare, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h)  dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare (conform Breviarului de calcul nr.1 și 2);

 • i)   înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j)   elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k)   realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l)   evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • n)  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o)  conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p)  o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • q)  alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

ART.8. Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Galați și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de Municipiul Galați:

 • a) deșeuri reziduale (menajere);

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART.9. Descrierea activităților:

 • a)  colectarea și transportul deșeurilor menajere de la persoanele fizice, persoane juridice și instituții de pe raza municipiului Galați;

 • b)  colectarea, transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă) de la persoanele fizice, persoane juridice și instituții de pe raza municipiului Galați;

 • c)  colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere de la persoanele fizice de pe raza municipiului Galați;

 • d) colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici de pe raza municipiului Galați;

ART.10. Activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor menajere de la persoanele fizice, persoane juridice și instituții de pe raza municipiului Galați se desfășoară astfel:

 • (1)     Persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice au obligația precolectării selective a acestora organizându-și activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spațiile amenajate și prin sistemele stabilite de autoritatea locală.

 • (2)    Precolectarea deșeurilor menajere în spațiile special amenajate se poate face numai în recipiente standardizate inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, pe tipuri de deșeuri ce urmează a fi depozitate temporar, astfel:

 • - la locuințele individuale precolectarea se va face din ”poartă în poartă”, frecvența de colectare fiind o dată pe săptămână, în saci menajeri;

 • - la condominii (locuințe colective) precolectarea se face din ”ușă în ușă” cu aportul Asociațiilor de proprietari, frecvența de colectare fiind o dată pe săptămână, în saci menajeri.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari unde blocurile sunt prevăzute din construcție cu tobogane pentru evacuare în recipientele amplasate în spațiile tip „ghenă” special amenajate în interiorul clădirii, acestea au destinația de colectare a deșeurilor mixte (reziduale), produse de către cetățeni. Spațiile special realizate, de tip „ghenă”, sunt considerate dotări realizate la blocurile de locuințe, conform proiectelor de la data construirii acestora. În acest caz, operatorul de salubritate va dota încăperea cu recipiente corespunzătoare pentru colectarea deșeurilor reziduale, iar la limita de proprietate a blocului, acolo unde este posibil acest lucru, va amplasa recipientele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, pe platformele amenajate în acest scop de administrația publică locală.

 • (3) Operatorul de salubritate nu are obligația de a scoate recipiente de colectare a deșeurilor reziduale din ghena blocului pentru a realiza colectarea (ghena fiind proprietatea privată a asociației de proprietari, căreia îi revine această obligație).

ART.11. Activitatea de colectare și transport a deșeurilor biodegradabile (verzi) de la persoanele fizice, persoane juridice și instituții de pe raza municipiului Galați se desfășoară la cerere prin grija operatorului.

ART.12. Activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile de la persoanele fizice, persoane juridice și instituții de pe raza municipiului Galați se desfășoară astfel:

- la locuințele individuale precolectarea se va face din ”poartă în poartă”, frecvența de colectare fiind o dată pe săptămână, în recipiente de tip europubelă sau în saci menajeri;

- la condominii (locuințe colective) precolectarea se face zilnic la platformele actuale de colectare existente arondate Asociațiilor de proprietari conform anexei 8, realizate astfel încât să permită amplasarea unui număr suficient de eurocontainere cu capacitate de 1,1 mc destinate colectării separate a deșeurilor reciclabile.

ART. 12. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici de pe raza municipiului Galați, punctele special amenajate pentru colectarea deseurile voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici sunt specificate in anexa nr. 7.

ART. 8. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați delimitat.

ART. 9. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 303 000 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 69 000 cu gospodării individuale și 231 000 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 10. Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

ART. 11. Lista agenților economici și a instituțiilor publice din aria de operare și cantitățile de deșeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceștia sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

ART. 12. Graficul de colectare a deșeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

ART. 13. Graficul de colectare a deșeurilor municipale preselectate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 14. Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor municipale reziduale este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini și sunt determinate în funcție de tipul și capacitatea recipientelor și de numărul de persoane arondate unui punct de colectare.

ART. 15. Cantitatea medie zilnică de deșeuri reziduale ce urmează a fi transportate este de 500 to.

ART. 16. Volumul total de deșeuri municipale reziduale ce urmează a fi transportate este de 1430 m.c.

ART. 17. Traseele de transport al deșeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 6

ART. 18. Depozitul de deșeuri în care se vor depozita deșeurile reziduale este situat în zona Tirighina

ART. 19. Specificațiile tehnice sunt cele stabilite în Regulamentul Serviciului de salubrizare.

ART. 20. Arondarea Asociațiilor de proprietari la punctele de colectare existente cu dimensionarea numărului de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor municipale nesortate și sortate va fi supusă aprobării

Consiliului Local după dezbaterea publică a acestora și va face parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini.

ART. 21. Prestarea activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Președinte de ședință,