Hotărârea nr. 109/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc D1, sc. 1, 2, str. Furnalistilor nr. 4, aferent Asociatiei de proprietari nr. 502, Municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 109 din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Creștereaperformanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc. 1,

2, str. Furnalistilor, nr. 4, aferent Asociației de proprietari nr. 502, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 143/17.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56271/17.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 56268/17.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc. 1, 2, str. Furnalistilor, nr. 4, aferent Asociației de proprietari nr. 502, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc. 1, 2, str. Furnalistilor, nr. 4, aferent asociatiei de proprietari nr. 502, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

  • -  Montarea de tîmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

  • -  Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

  • -  Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, refacerea instalațiilor de distribuție a agentului termic și a apei calde menajere;

  • -  Inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

- Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări, înlocuire lifturi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investitiei: 5.613.443,40 lei

  • ■  din care C+M:             4.554.984,36 lei

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc D1, Sc. 1, 2, Str. Furnalistilor, Nr. 4, Micro 20, aferent Asoc. de proprietari nr. 502

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA )

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investi

ii

2

Cheltuieli cu utilitatile

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2000.00

380.00

2380.00

3.1.1. Studii de teren

2000.00

380.00

2380.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200.00

228.00

1428.00

3.3

Expertizare tehnică

7000.00

1330.00

8330.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12000.00

2280.00

14280.00

3.5

Proiectare:

118250.00

22467.50

140717.50

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6250.00

1187.50

7437.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

6000.00

1140.00

7140.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14000.00

2660.00

16660.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

92000.00

17480.00

109480.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

27000.00

5130.00

32130.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

23000.00

4370.00

27370.00

3.7.2. Auditul financiar

4000.00

760.00

4760.00

3.8

Asistență tehnică

64000.00

12160.00

76160.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16000.00

3040.00

19040.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12000.00

2280.00

14280.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4000.00

760.00

4760.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

48000.00

9120.00

57120.00

TOTAL CAPITOL 3

231450.00

43975.50

275425.50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4.1

Constructii si instalatii -total

3742295.00

711036.05

4453331.05

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

1757816.00

333985.04

2091801.04

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

1482552.00

281684.88

1764236.88

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

267951.00

50910.69

318861.69

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

233976.00

44455.44

278431.44

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

48000.00

9120.00

57120.00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

24000.00

4560.00

28560.00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

24000.00

4560.00

28560.00

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0.00

0.00

0.00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj-total

280000.00

53200.00

333200.00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

140000.00

26600.00

166600.00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

140000.00

26600.00

166600.00

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 1

0.00

0.00

0.00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Scara 2

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari - total

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4070295.00

773356.05

4843651.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

44907.54

8532.43

53439.97

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

37422.95

7110.36

44533.31

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

7484.59

1422.07

8906.66

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

51396.09

0.00

51396.09

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

19138.59

0.00

19138.59

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12818.91

0.00

12818.91

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

19138.59

0.00

19138.59

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300.00

0.00

300.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

324036.80

61566.99

385603.79

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300.00

627.00

3927.00

TOTAL CAPITOL 5

423640.43

70726.42

494366.85

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregatirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4725385.43

888057.97

5613443.40

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3827717.95

727266.41

4554984.36

Data: 30.06.2019

Întocmit,

Beneficiar/Investitor, MUNICIPIUL GALATI

Sef proiect:

ing. Buza Constantin


DEVIZUL obiectului 1 - Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

1752729.00

333018.51

2085747.51

4.1.4

Instalații

5087.00

966.53

6053.53

TOTAL I - subcap. 4.1

1757816.00

333985.04

2091801.04

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

24000.00

4560.00

28560.00

TOTAL II - subcap. 4.2

24000.00

4560.00

28560.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

140000.00

26600.00

166600.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

140000.00

26600.00

166600.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1921816.00

365145.04

2286961.04

DEVIZUL obiectului 2 - Măsuri de creștere a eficienței termice - Scara 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

1477465.00

280718.35

1758183.35

4.1.4

Instalații

5087.00

966.53

6053.53

TOTAL I - subcap. 4.1

1482552.00

281684.88

1764236.88

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

24000.00

4560.00

28560.00

TOTAL II - subcap. 4.2

24000.00

4560.00

28560.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

140000.00

26600.00

166600.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

140000.00

26600.00

166600.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1646552.00

312844.88

1959396.88

DEVIZUL

obiectului 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -

Scara 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistență

26037.00

4947.03

30984.03

4.1.3

Arhitectură

227800.00

43282.00

271082.00

4.1.4

Instalații

14114.00

2681.66

16795.66

TOTAL I - subcap. 4.1

267951.00

50910.69

318861.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

267951.00

50910.69

318861.69

DEVIZUL

obiectului 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -Scara 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistență

22661.00

4305.59

26966.59

4.1.3

Arhitectură

197201.00

37468.19

234669.19

4.1.4

Instalații

14114.00

2681.66

16795.66

TOTAL I - subcap. 4.1

233976.00

44455.44

278431.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

233976.00

44455.44

278431.44