Hotărârea nr. 106/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare retele secundare de transport agent termic si puncte termice transformate in centrale de cvartal in municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 106

din 26.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 140/16.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55825/17.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55829/17.03.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 106/26.03.2020

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

Obiectivele proiectului sunt:

  • - reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de distribuție, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în SACET;

  • - îmbunătățirea parametrilor tehnici de distribuție a energiei termice și reducerea costurilor globale de mentenanță și reparații;

  • - îmbunătățirea siguranței și calității agentului termic furnizat consumatorilor casnici și non-casnici;

  • - reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, pulberi) ca urmare a reducerii cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect al reducerii de pierderi în rețele și al modernizării punctelor termice).

Măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare sunt următoarele:

  • - redimensionarea și înlocuirea rețelelor secundare de distribuție energie termică cu conducte din oțel preizolate. Necesitatea redimensionării rețelelor rezultă din faptul că aceste puncte termice deservesc un număr mai redus de consumatori față de câte erau inițial, la proiectarea SACET;

  • - reabilitarea punctelor termice nemodernizate;

  • - reducerea pierderilor masice a apei de adaos prin contorizarea consumatorilor finali pe circuitele tur/retur;

  • - automatizarea și dispecerizarea tuturor centralelor instalate

Din punct de vedere juridic, sursa de producere a căldurii și sistemul de rețele termice secundare la cele 24 de puncte termice transformate în centrale de cvartal, se află în proprietatea Consiliului local al Municipiului Galați, acestea fiind concesionate de către operatorul SC Calorgal SA.

Necesitatea și oportunitatea proiectului are la bază siguranța, continuitatea și eficiența economică a alimentării cu energie termică. Cele 24 PT-uri deservesc în prezent atât consumatori casnici (populația) cât și instituții publice și agenți economici.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală: 3.796.500 lei (fără TVA), din care C+M: 1.194.400 lei (fără TVA).

Anexăm devizul general corespunzător acestui obiectiv de investiții.

Președinte de ședință,

o

O

Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

Pagina

58/79

II. Deviz general lucrări de reabilitare rețele termice secundare:

Tabelul 9

Nr.

Denumirea capitolelor

Valoarea (fara

TVA (19%)

Valoarea (inclusiv

crt.

și subcapitolelor de cheltuieli

TVA)

TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

87000

16530

103530

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

14500

2755

17255

TOTAL CAPITOLUL 1

101500

19285

120785

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

78000

14820

92820

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren, geo, topo și hidro

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea avize, acorduri și autorizații

18500

3515

22015

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5.

Proiectare

-

-

-

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studii de prefezabilitate

-

-

-

^^55

*JS vi'

_____PE   _____

Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

Pagina

59/79

3.5.3.

Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

-

-

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

16000

3040

19040

-avi zei or/ acord uriior/auio nzațitl 0 r

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

46700

8873

55573

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

-

-

3.8.

Asistență tehnică

-

-

-

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

21000

3990

24990

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

-

-

-

3.8.2.

Dirigenție de șantier

7200

1368

8568

TOTAL CAPITOLUL 3

109400

20786

130186

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții și instalații

-

-

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

644500

122455

766955

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1526300

289997

1816297

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesitaă montaj și echipamente de transport

-

-

-

De

Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

Pagina

60/79

4.5.

Dotări

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

TOTAL CAPITOLUL 4

2170800

412452

2583252

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36500

6935

43435

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanațatoare

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.4.

Cota aferentă Casei sociale a

Constructorilor ~ CSC

-

-

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/d esf i i nțare

23500

4465

27965

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

110000

20900

130900

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

TOTAL CAPITOLUL 5

170000

32300

202300

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice ș i teste

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 6

-

-

TOTAL GENERAL:

2629700

499643

3129343

Din care C+M

(1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

860500

163495

1023995

Structura devizului conform H.G. nr. 907/2016

oc

Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

Pagina

55/79

6.3. Deviz general

Devizele generale prezentate mai jos sunt si în tabelele 8 si 9.

I. Deviz general lucrări de modernizare puncte termice:

Tabelul 8

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA (19%)

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

22400

4256

26656

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren, geo, topo și hidro

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea avize, acorduri și autorizații

19200

3648

22848

3.3.

Expertiza tehnică

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5.

Proiectare

-

-

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studii de prefezabilitate

-

-


Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

3.5.3.

Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

-

-

-

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor—

-

-

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

58000

11020

69020

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

-

3.8.

Asistența tehnica

-

-

-

3.8.1.

Asistența tehnică din partea proiectantului

21200

4028

25228

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

-

-

-

3.8.2.

Dirigenție de șantier

4000

760

4760

TOTAL CAPITOLUL 3

102400

19456

121856

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

-

-

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

311500

59185

370685

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

691200

131328

822528

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-


Studiu de fezabilitate

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați

4.5.

Dotări

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 4

1002700

190513

1193213

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanațatoare

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.4.

Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor ~ CSC

-

-

-

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

12400

2356

14756

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

26900

5111

32011

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 5

39300

7467

46767

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL:

1166800

221692

1388492

Din care C+M

(1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

333900

63441

397341

Structura devizului conform H.G. nr. 907/2016