Hotărârea nr. 104/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societatii Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 104 din 26.03.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 137/13.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 53832/13.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 53838/13.03.2020, al Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, înaintată prin adresa nr. 1758/28.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 18556/29.01.2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați nr. 3/27.01.2020;

Având în vedere Procesul verbal nr. 1757/28.01.2020 prin care reprezentanții salariaților societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați îsi exprimă 9                                  9                                        9                  9                   kJ                                                                      9        9           1

acordul cu privire la propunerea de buget pentru anul 2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Administrația Pletelor Agroalimentare S.A Galați

Adresa: Str. Traian, nr.63 Galați

C.U.I. R01084360S

Anexa la HCL 104/26.03.2020


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI

Nn rd.

Realizat

an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimare an 2021

Estimare an 2022

%

9=7/5

10=8/7

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

z 22718

î

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

/ 22501

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

*"     215

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

/ 22479

1

Cheltuieli de

exploatare,țRd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18) din

7

Z 22398

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

8569

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamînte asimilate

8

z' 1326

0.

Cheltuieli cu personalul,

Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

x 10196

CO

Cheltuieli de natură

salarială(Rd. 11 =Rd. 12+Rd. 13)

11

9460

CI

ch. cu salariile

12

8300

C2

bonusuri

13

X 1160

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

506

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de

anoaiator................................................................................................_

17

z    230

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

z 2307

2

Cheltuieli financiare

19

81

REZULTATUL BRUT (proft/pierdere) (Rd20»Rd1-

Rd.6)

20

237

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

71

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

.......................

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-

Rd.24-Rd.25), din care

26

166

1

Rezerve legale

27

12

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor Imnmmuturi

30

- :

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

AdmtatstrattaPșetetprAgroaHmentare S.A Galați

e

(Profitul contabil rămas i* ua aducerea «ne's Ide la Rd. 27, 28. 29, 30. 31 (Rd.32=Rd.26-|(Rd.27 ta Rd.31)>=0)

32

7

Participarea sakariațiter la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mut de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

MWmlm 50% vărsimime ia bugetul de stat sau tocai în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

i

i

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului tocai

36

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.33 - Rd.34 se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

w

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

Vii

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE d - care

40

r..........

a)

cne-tj’Oi! materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

........

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d>

cbertuie'i c« reclama si publicitate

44

... i<

alte cheltuieli

45

Viii

SURSE DE FINANȚARE AWEST1ȚHUM dîn care:

46

î

1

_

Alocații de ia buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

_____

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

i X !

date de fundamentare

j

.........

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

i 1.2

N> medtu ce saias ?ț< iota1

3

Câștigul mediu iunar pe salariat (lei/persoănă) determinat pe baza cheltuielilor de natură satena'ă*)

l

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoanaj determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

6

Productivitatea muncit în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat

5S

j

7

Procuctiv-tarea muncii în unități fizice pe tatăl personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

7

Cheltuieli totale la % ta        ur tataie

(Rd,57=Rd.&Rd. ȚxfOOO

57

8

Plăți restante

58

[__________________

9

Creanțe restante

L»„.62


4^55

1000


Președinte de ședință,