Hotărârea nr. 103/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren - proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 45592 mp, situat in Galati, str. Traian nr. 254

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 103 din 26.03.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren - proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, str. Traian nr. 254

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 117/13.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 53729/13.03.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 53735/13.03.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați nr. 1819/24.02.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 39120/25.02.2020;

Văzând referatul de admitere nr. 23105/11.03.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, Str. Traian nr. 254, conform extrasului de plan cadastral, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 42726 mp, având numărul cadastral 129765;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 2866 mp, având numărul cadastral 129766.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANSXA t.39

Plan de amplasament si delimitare a imobilului          Anexa la HCL 103/26.03.2020

cu propunerea de dezlipire

St. 1:1000

Nr.cadastral: 118933

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Mun. Galați, Str. Traian-nr. 254

45592/

Cartea Funciara Nr: 11S933

UT: GALAȚI


Dezlipire imobil


SituaUa actuala (Înainte de dezlipire)

(după dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața i;/tqtata<Wy'/

/Categoria de:

Descrierea

Imobilului

Nr. Cad.

_1

Suprafața tatala(mp)

Categoria de .. folosința

Descrierea / a JiriobUului           .

118933

■ .45592

;///. Cc ■

/■///. |    .42726

/////I/aCC////^

LOT! :

2866

-MG LOT2 A

Total

45592

Total

45552 '

Inspector

CcwfiTmhraoâuccrajmobtltihn.lnbazaitedateiTttegratiFMribweo i numSniiulcadasasl'''

Semnătura fi parafe

SracnpifeiMJFl*®XA135


td. 108038/’21

V:22

/.<r

/ zh^?3

24

nr. cad. 11482


Plan de amplasament sî delimitare a imobilului Sc.


Nr .cadastral ;

Suprafața (mp)

254, fad I;

42726

:țirOW«Or*î<rv

UAT: GALAȚI "'■"


A. Date rtferfeaare la teren

bfr. parcela

Categorie de folosința

^nprAftata (mp)

Mențiuni

1.

Ce

42726

•Terenul este granitult prin gar<3 beton tetre pct. 18-61-1

Total

42726

i-2;3-6 nu granitul.

B.

tete referitoare te construcție

Cad coiwtr-

Destinație

Suprafața construita te sotfmp)

Menllanî

ci

CTE

446

Cl-Seoiu admlnlstrativfP+1), supraf desf. ■» 892 mp •

cî~

ae

871

C2-Setflu administrativ’ inftrrncrle(P+11, supraf deșt =>1742 mp

,£3

cit

859

O-Dormitoare (P+l), supraf. desf. =1718 mp

1^T“

Clf

Î2P

C4-C<xp pan» (p), siipraf. deșt = 228 mp

“T5

r.te

739

C5 • Bfoc alimentar fp), $upr^. desf. » 73gmp

“cS“

CSE

59

C6 - Bordel Zarzavat(P), sopraf. desf. « 59 mp

C.7

CiE

627

C7 - Magazie (p), supref desf. = 622 mp

C9

CIE

573

C9 - Ateliere (P). supraf. <tesf. 573 mp

cnn

ere

56

■ CW- Statte ypâlbre (P), suptei, deși. =. 56 mp

Cil

cit

147

■ CI 1 r Stade Hidroftor+Sadn AcumufaretPhsapraf. deșt,. 147 mp.

CîT

ae

75

C12 • depozit cL , suprat. «test; ® 75 mp

C13

âe

291

L13 - ItenKSh' HâWica (P) - suprat. deși. 2yi tnh

f44

as

276

C14 -Baraca m«Wca (P), suprah <feef 276 mp

ST

ere

■     16

C15 -MoarafP), supraf test. « 16 mp

cie

Clf

274

C16 - Grajd (P), supraf. desf. » 274 mp

'^17

ere

............ISS................

617 - Cocma ponâ(R), sujwaf. detf. = 16S mp

CIS

are

144

C18 - MagaztețPj, supraf. pesf. = 144 mp

Ci 9

ere

4?

' L19 - WteRPJ, WPrtL1 tl6T.:» 47 rttp 1

C1E

: 57

C/u • kutkx: concret, suprat- car. = 5/mp

C21

C1E

78

C21 • Pana c«rtral(P), aupnrf. def.=78 mp

C22

ere

C22 - Punct contrrt(P), supraf. de#. = 7 mp

Totul

6030

Suprafața teren s 42726.00 mp

Executant: SP GEOTOPOCAD EXPERT

AutaiUaHe se-fe RO-B-Jjy^TAJ

-«sMcttfâdnwa îp<te8waifogiFnm*Wj\ cadUstrefc ț:

?fj * 1 l>afa:t»5.292fi 13 sg^ . *      >»

_ Al<^x f

Inspector

Confirm introducerea imobilului itt baza de date micgtteă $i

-                atribuirea numărateî cadastral

Semnătura și parafe

Ștampila «CPl

Etate.................


ANEXA 1.35


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Sc. 1:1000


Nr .cadastral:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Mun.Galati,

Strada Traian nr. 254, lot 2

2866

Cartea Funciara Nr:

UAT: GALAȚI


444210


444210


LOT 1Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Cc

2866

-Terenul este granituit prin gard metalic între pct. 2-3, intre pct 1-66-62-6 prin gard beton, iar intre pct l-2;3-6 nu granituit.

Total

2866

B.

Date referitoare la construcție

Cod constr.

Destinație

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

C8

CIE

618

C8 - Magazie(P), supraf. desf. 618 mp

Total

618

Suprafața teren = 2866 mp

Executant: SP GEOTOPOCAD EXPERT

Inspector