Hotărârea nr. 102/2020

Alipirea a doua terenuri in suprafata de 374 mp si 416 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situate in Galati, Str. Portului nr. 8 - S1, respectiv Str. Portului nr. 8 - S2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 102 din 26.03.2020

privind alipirea a două terenuri în suprafață de 374 mp și 416 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situate în Galați, Str. Portului

nr. 8 - S1, respectiv Str. Portului nr. 8 - S2

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 116/13.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 53589/13.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 53593/10.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 15026/23.01.2020 a societății OCEANIA SRL;

Având în vedere dispozițiile art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1340/26.11.2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă alipirea a două terenuri în suprafață de 374 mp și 416 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situate în Galați, Str. Portului nr. 8 - S1, respectiv Str. Portului nr. 8 - S2, conform extrasului de plan cadastral, după cum urmează:

- Str. Portului nr. 8 S2-S1 - cu suprafața măsurată de 790 mp, având numărul cadastral 129371.

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează, Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

Anexă la HCL nr. 102/26.03.2020
Onuț Valeriu Atanasiu