Hotărârea nr. 101/2020

Completarea HCL nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 101

din 26.03.2020

pentru completarea HCL nr. 137/28.03.2017privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 95/09.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19015/29.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 18999/29.01.2020 al Direcției Patrimoniu și al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere avizul comisiei juridica, de administratie publica, drepturi si libertati cetatenesti, relatii cu cetatenii si apararea ordinii publice

Având în vedere HCL nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu în municipiul Galați;

Având în vedere dispozitiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. i), lit.

j), lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se completează art. 26 din Anexa la HCL nr. 137/28.03.2017 cu literele j), k) și l), astfel:

,j) În zona centrală a municipiului Galați, delimitată conform Anexei 1 la prezentul Regulament, terasele sezoniere vor fi delimitate prin separații din lemn sau metal cu o înălțime de 1 m, cu jardiniere cu flori naturale, întreținute în mod corespunzător de administratorul spațiului respectiv. Agentul economic va avea un singur set de mobilier (din lemn sau metal) de același fel (scaune, mese, umbrele);

k) În zona centrală a municipiului Galați, delimitată conform Anexei 1 la prezentul Regulament, pentru terasele acoperite cu umbrele sau copertine, acestea vor fi din materiale impermeabile, rezistente la intemperii și vor avea aceeași formă și dimensiuni. Copertinele nu vor avea inscripționări publicitare sau elemente de brand decât discret, adică max. 10 % din suprafața totală a copertinei. Cromatica umbrelelor și copertinelor va fi în nuanțe de beige deschis.

  • l) Amenajarea teraselor sezoniere nu trebuie să afecteze zonele verzi și mediul înconjurător”.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.