Hotărârea nr. 100/2020

Modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 100

din 26.03.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea

publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de

Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 99/10.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50533/10.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 50538/10.03.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Solicitarea nr. 877/11.02.2020 a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 29966/12.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (23) din Legea nr. 61/27.09.1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 762/19.12.2017 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință și pentru terenuri, aflate în proprietatea municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 333 alin. (1), alin. (4), alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 4 din H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 4 - Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” va vira la bugetul local al municipiului Galați chiria încasată, în procent de 100%».

Art. II - Directorul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Onuț Valeriu Atanasiu

Contrasemnează, Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.