Hotărârea nr. 1/2020

Modificarea H.C.L. nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 1

din 14.01.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 666/20.12.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1378205/20.12.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1378225/20.12.2019, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1378199/20.12.2019 a Primarului municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Prefectului Județului Galați nr. 122/04.04.2019;

Având în vedere dispozițiile art. III, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „c”, art. 402, art. 405, art. 406, art. 407, art. 612, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. I - Se modifică anexa 2 la H.C.L. nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați - serviciu public fără personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri și cu actualizarea permanentă a statului de funcții, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 1/14.01.2020


STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI GALAȚI Șl SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GALAȚI

NR.

CRT.

ID post

VACANT/ temporar VACANT/OCUPAT/temporar OCUPAT

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesional a/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

înalt funcționar oublic

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

DEMNITARI

1

OCUPAT

DEMNITARI

PRIMAR

2

OCUPAT

DEMNITARI

VICEPRIMAR

3

OCUPAT

DEMNITARI

VICEPRIMAR

4

OCUPAT

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

5

138006

OCUPAT

SECRETAR

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

GALAȚI

II

S

DIRECȚIA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE

6

420498

OCUPAT

DIRECȚIA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE

director executiv

II

S

SERVICIUL DE PROIECTE Șl FINANȚĂRI EXTERNE

7

138390

OCUPAT

SERVICIUL DE PROIECTE Șl FINANȚĂRI EXTERNE

șef serviciu

II

S

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

8

138391

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

S

9

138399

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

S

10

138393

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

S

11

138394

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

S

//

II

■ 1
12

138396

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

13

138398

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

14

138397

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

15

138392

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

principal

s

16

138479

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

principal

s

17

138395

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

18

138389

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

19

138387

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

20

138127

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

consilier

I

superior

s

21

138179

OCUPAT

COMPARTIMENT DE ATRAGERE FONDURI, FINANȚĂRI, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE

inspector

I

superior

s

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

PROIECTE

22

Post contractual

OCUPAT

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

23

Post contractual

OCUPAT

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

inspector de specialitate

IA

s

24

Post contractual

OCUPAT

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

IA

SSD

25

Post contractual

VACANT

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

&

z

x inspector de ^specialitate

S

26 /

Post

'contractual

OCUPAT

COMPARTIMENT DE

IMPLEMENTARE Șl GESTIONARE

\\ G

_

inspeCtor.de '

specialitate/

S
SERVICIUL INVESTIȚII

27

420447

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

șef serviciu

II

S

28

138098

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

superior

S

29

138094

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

consilier

I

superior

S

30

138093

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

superior

S

31

138095

VACANT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

superior

S

32

138097

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

superior

S

33

138115

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

superior

S

34

138099

OCUPAT

SERVICIUL INVESTIȚII

inspector

I

principal

S

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI SI INTERVENȚII

35

420511

OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI

Șl INTERVENȚII

șef birou

II

s

36

420482

OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI

Șl INTERVENȚII

consilier

I

superior

s

37

508760

OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI

Șl INTERVENȚII

consilier

I

asistent

s

38

508761

OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

consilier

I

asistent

s

39

453322

OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

consilier

I

superior

s

40

453323

temporar OCUPAT

BIROUL COORDONARE LUCRĂRI Șl INTERVENȚII

consilier

I

superior

s

SERVICIUL REPARAȚII STRĂZI Șl IMOBILE

41

508758

OCUPAT

SERVICIUL REPARAȚII STRĂZI Șl IMOBILE

șef serviciu

II

s

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

42

404871

VACANT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

șef birou

II

s

43

138103

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

consilier

I

asistent

s

44

138100

VACANT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

inspector

I

superior

s

45

138105

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

inspector

I

superior

s

46

453319

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

consilier

I

asistent

s

s

47

453320

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

consilier

I

asistent

s

a
48

138102

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

inspector

I

superior

S

49

404826

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

consilier

I

superior

S

50

138059

temporar VACANT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

consilier

I

superior

s

51

138086

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

inspector

I

superior

s

52

138101

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII STRĂZI, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, SEMAFORIZARE

inspector

I

superior

s

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

53

508759

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

șef birou

II

s

54

138106

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

55

138109

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

56

138107

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

57

138112

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

58

138119

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

59

420457

OCUPAT

BIROUL REPARAȚII Șl ÎNTREȚINERE IMOBILE

consilier

I

superior

s

DIRECȚIA SERVICII

COMUNITARE DE UTILITATI

PUBLICE

60

453324

OCUPAT

DIRECȚIA SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

director executiv

II

s

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE

61

420510

OCUPAT

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT APA-CANALIZARE, TERMOFICARE

62

138082

OCUPAT

COMPARTIMENT APĂ-CANALIZARE, TERMOFICARE

inspector

I

principal

s

63

138110

OCUPAT

COMPARTIMENT APĂ-CANALIZARE, TERMOFICARE

consilier

I

superior

s

COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC

V

64

138091

OCUPAT

COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC

inspector

I

superior

s

h
65

453330

OCUPAT

COMPARTIMENT ILUMINAT

PUBLIC

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT TRANSPORT URBAN

66

138125

OCUPAT

COMPARTIMENT TRANSPORT

URBAN

consilier

l

principal

S

67

138126

OCUPAT

COMPARTIMENT TRANSPORT

URBAN

consilier

I

superior

s

68

138129

OCUPAT

COMPARTIMENT TRANSPORT

URBAN

consilier

I

superior

s

69

138130

OCUPAT

COMPARTIMENT TRANSPORT

UR8AN

consilier

I

superior

s

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC Șl PRIVAT

70

508762

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE

DOMENIUL PUBLIC Șl

PRIVAT

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

71

453332

OCUPAT

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

consilier

I

principal

s

72

138089

OCUPAT

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

inspector

I

superior

s

73

453327

temporar VACANT

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

inspector

I

asistent

s

74

453328

OCUPAT

COMPARTIMENT SALUBRIZARE

inspector

I

asistent

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU

PUBLIC Șl PRIVAT

75

420444

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

I

superior

s

76

420443

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

consilier

I

superior

s

77

138053

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE

DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

I

superior

s

78

138124

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

I

superior

s

79

453331

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

I

superior

s

80

453329

OCUPAT

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC Șl PRIVAT

inspector

I

principal

s

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

((tfy
81

138123

OCUPAT

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

consilier

I

asistent

S

82

138121

OCUPAT

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENT UNITATEA DE MONITORIZARE Șl REGLEMENTARE

83

138113

OCUPAT

COMPARTIMENT UNITATEA DE MONITORIZARE Șl REGLEMENTARE

inspector

I

superior

S

84

453325

OCUPAT

COMPARTIMENT UNITATEA DE MONITORIZARE Șl REGLEMENTARE

consilier

I

superior

S

85

453326

OCUPAT

COMPARTIMENT UNITATEA DE MONITORIZARE Șl REGLEMENTARE

consilier

I

superior

s

DIRECTIA FINANCIAR -CONTABILITATE

86

138133

OCUPAT

DIRECȚIA FINANCIAR -CONTABILITATE

director executiv

II

s

SERVICIUL BUGET

87

420463

OCUPAT

SERVICIUL BUGET

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE BUGET

88

453335

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE

BUGET

consilier

I

asistent

s

89

453336

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE BUGET

consilier

I

asistent

$

90

404977

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNTOCMIRE

BUGET

inspector

I

principal

s

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

91

138149

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

I

superior

s

92

138144

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

I

superior

s

93

138143

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

I

superior

s

94

138146

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORTARE BUGET

inspector

I

superior

s

SERVICIUL FINANCIAR

95

138148

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

șef serviciu

II

s

96

138147

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

superior

s

97

138145

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

superior

s

98

138150

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

referent de specialitate

II

superior

SSD

/ /

99

138135

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

principal

s

1 ry

I

100

138156

temporar VACANT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

superior

S

101

404979

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

principal

s

102

138137

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

inspector

I

superior

s

103

138155

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR

referent de specialitate

II

superior

SSD

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

104

453337

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

șef serviciu

II

S

105

138136

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

S

106

138140

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

$

107

138142

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

S

108

138139

temporar OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

s

109

138453

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

s

110

138141

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

s

111

420471

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

s

112

138134

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE CHELTUIELI

inspector

I

superior

s

SERVICIUL CONTABILITATE VENITURI

113

453338

OCUPAT

SERVICIUL CONTABILITATE VENITURI

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT CONTABILITATE VENITURI

114

138158

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTABILITATE

VENITURI

inspector

I

superior

s

cAAAl

115

138224

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTABILITATE

VENITURI

inspector

I

superior

s

V

116

138151

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTABILITATE

VENITURI

inspector

I

superior

s

F

117

138152

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTABILITATE

VENITURI

inspector

I

superior

s

_

■i
118

138157

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTABILITATE

VENITURI

inspector

l

superior

S

COMPARTIMENT ÎNCASĂRI Șl PLĂTI

119

138073

OCUPAT

COMPARTIMENTÎNCASĂRI Șl

PLĂȚI

inspector

l

principal

S

120

453333

OCUPAT

COMPARTIMENTÎNCASĂRI Șl PLĂȚI

inspector

l

asistent

S

COMPARTIMENT TARIFE Șl PRETURI

121

138159

OCUPAT

COMPARTIMENT TARIFE Șl PRETURI

inspector

I

superior

S

122

453334

OCUPAT

COMPARTIMENT TARIFE Șl PREȚURI

inspector

I

debutant

S

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

123

508763

temporar OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

șef birou

II

S

124

138162

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

superior

M

125

138161

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

superior

M

126

508764

temporar VACANT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

consilier

l

superior

S

127

539870

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV,

INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

consilier

I

superior

S

128

Post contractual

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

șofer

i

M/G

129

Post contractual

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV,

INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

șofer

i

M/G

130

Post contractual

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

// -c.

-----șofer

i

M/G

131

Post contractual

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

// z '

.. șofer

■ y

1

M/G
132

Post contractual

VACANT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

șofer

I

M/G

133

539871

OCUPAT

BIROUL ADMINISTRATIV,

INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

consilier

I

superior

S

134

Post contractual

VACANT

BIROUL ADMINISTRATIV, INIȚIERE, URMĂRIRE Șl EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

IA

M

DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

135

453390

OCUPAT

DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

director executiv

II

S

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE FIZICE

136

138467

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

șef serviciu

II

S

137

138173

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

S

138

138172

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

S

139

138169

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

S

140

138174

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

S

141

138180

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

S

142

138171

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

143

138178

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

144

138176

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

145

138183

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

146

138197

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

147

138205

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE FIZICE

inspector

I

superior

s

7
SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

148

138186

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

șef serviciu

II

S

149

138188

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

150

138182

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

151

138190

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

152

138181

VACANT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

153

138185

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

154

138184

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

155

138177

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

156

138189

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl

ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

157

138191

OCUPAT

SERVICIUL IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

PERSOANE JURIDICE

inspector

I

superior

s

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

1S8

138193

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

șef serviciu

II

s

159

138200

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

l

debutant

s

160

138194

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

asistent

s

161

138199

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

162

138203

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

163

138081

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

164

138187

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

165

138198

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

superior

s

166

138206

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

principal

s

167

138207

VACANT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

1

principal

s

V \\

168

138468

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

consilier juridic

1

superior

s

\\o

169

138217

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

superior

S

170

138229

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

consilier

I

superior

s

171

138195

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

principal

s

172

138175

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

l

superior

s

173

138326

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

referent

III

superior

M

174

138196

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

principal

s

175

138219

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

superior

s

176

138231

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

superior

s

177

417955

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

superior

s

178

138330

OCUPAT

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

inspector

I

superior

s

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

179

138218

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

șef serviciu

II

s

180

138221

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

debutant

s

181

138226

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

182

138214

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

183

138213

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

184

138227

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

asistent

s

185

138216

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

referent

III

superior

M

186

138211

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

187

138208

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

188

138212

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

s

//<-

189

138209

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

asistent

s

IH.-A w

'1

|
190

138215

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

principal

S

191

138210

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

S

192

138220

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

superior

S

193

453339

OCUPAT

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR Șl ÎNCASĂRI GHIȘEU

inspector

I

asistent

S

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

194

138166

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

I

superior

s

195

138167

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

I

superior

s

196

138168

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTESTAȚII Șl LICHIDĂRI JUDICIARE

consilier juridic

I

superior

s

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ INTERNĂ, ARHIVĂ PROPRIE OPERAȚIONALĂ

197

508765

OCUPAT

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ

INTERNĂ, ARHIVĂ PROPRIE

OPERAȚIONALĂ

inspector

I

asistent

s

198

508766

temporar VACANT și temporar transformat

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ

INTERNĂ, ARHIVĂ PROPRIE

OPERAȚIONALĂ

inspector

I

asistent

s

DIRECȚIA PATRIMONIU

199

420500

OCUPAT

DIRECȚIA PATRIMONIU

director executiv

II

s

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI Șl CADASTRU

200

508767

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI Șl CADASTRU

șef serviciu

II

s

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

201

453340

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

șef birou

II

s

202

138361

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

consilier

I

principal

s

203

508768

r

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

consilier

I

superior

s

'Zț*.     '

I204

138437

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

consilier

I

superior

S

205

138104

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

inspector

I

superior

S

206

453342

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

consilier

I

superior

S

207

453341

OCUPAT

BIROUL DE EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE A PATRIMONIULUI

consilier

I

superior

s

BIROUL CADASTRU

208

138497

VACANT

BIROUL CADASTRU

șef birou

II

s

209

138502

OCUPAT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

superior

s

210

138366

OCUPAT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

asistent

s

211

138367

OCUPAT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

superior

s

212

138365

OCUPAT

BIROUL CADASTRU

referent

III

superior

M

213

138499

OCUPAT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

asistent

s

214

508770

VACANT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

principal

s

215

508769

VACANT

BIROUL CADASTRU

consilier

I

debutant

s

SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

216

453343

OCUPAT

SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

217

138363

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

inspector

I

superior

s

218

138077

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

asistent

s

Jz.

V*

-

219

138299

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

principal

S

220

420442

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

asistent

S

221

405122

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

principal

S

222

138296

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

superior

S

223

138295

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

inspector

I

superior

S

224

138458

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

superior

S

225

138304

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VANZARI TERENURI, CABINETE MEDICALE

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

226

138063

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

consilier

I

superior

S

227

138066

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

consilier

I

superior

S

228

138065

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

inspector

I

superior

S

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

229

453344

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

șef serviciu

II

S

[(■fp

-

230

138331

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

S

231

138333

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

l

superior

S

232

138346

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

233

138335

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

234

138334

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

235

138336

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

236

138332

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

237

138337

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

consilier

I

asistent

s

238

138339

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

239

138349

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

240

138348

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

inspector

I

superior

s

241

138343

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

consilier

I

superior

s

242

453345

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

consilier

I

asistent

s

/Țes

(7

243

453346

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

consilier

I

debutant

S

244

508772

OCUPAT

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

consilier

I

debutant

s

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

245

138029

OCUPAT

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

consilier

I

superior

s

246

138280

OCUPAT

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

consilier juridic

I

superior

s

247

138108

OCUPAT

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

inspector

I

principal

s

248

508773

OCUPAT

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

consilier

I

debutant

s

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE Șl MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

249

453347

OCUPAT

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE Șl MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

director executiv

II

s

BIROUL INFORMATIZARE

250

420515

OCUPAT

BIROUL INFORMATIZARE

șef birou

II

s

251

138378

OCUPAT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

superior

s

252

420514

VACANT

BIROUL INFORMATIZARE

referent

III

principal

M

253

138372

OCUPAT

BIROUL INFORMATIZARE

inspector

I

superior

s

254

138374

OCUPAT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

superior

s

255

138373

VACANT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

superior

s

256

138377

OCUPAT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

superior

s

257

508774

VACANT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

debutant

s

258

508775

VACANT

BIROUL INFORMATIZARE

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

259

405104

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

șef serviciu

II

s

' Vi

260

138427

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

I

superior

S

261

138058

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

262

138060

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

263

138011

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

I

superior

S

264

138425

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

referent

III

superior

M

265

138426

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

I

superior

s

266

138034

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

inspector

I

principal

s

267

138062

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

consilier

I

asistent

s

268

138424

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

consilier

I

superior

s

269

138247

OCUPAT

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, GHIȘEU UNIC

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT,

CULTURĂ, TURISM, SPORT, CULTE, SĂNĂTATE Șl EVENIMENTE

270

420521

OCUPAT

SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT,

CULTURĂ, TURISM, SPORT, CULTE, SĂNĂTATE Șl EVENIMENTE

șef serviciu

II

$

COMPARTIMENT EVENIMENTE PUBLICE

271

138270

OCUPAT

COMPARTIMENT EVENIMENTE

PUBLICE

referent

III

asistent

M

272

138272

temporar OCUPAT

COMPARTIMENT EVENIMENTE PUBLICE

consilier

I

asistent

s

273

453349

OCUPAT

COMPARTIMENT EVENIMENTE PUBLICE

consilier

I

principal

s

COMPARTIMENT SPORT

274

138244

OCUPAT

COMPARTIMENT SPORT

consilier

I

superior

s

275

453348

OCUPAT

COMPARTIMENT SPORT

consilier

I

principal

s

276

508777

OCUPAT

COMPARTIMENT SPORT

consilier

I

asistent

s

COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, CULTE Șl SĂNĂTATE

277

508776

OCUPAT

COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, CULTE Șl SĂNĂTATE

consilier

I

superior

S

278

138356

OCUPAT

COMPARTIMENTÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, CULTE Șl SĂNĂTATE

inspector

I

superior

S

279

508778

OCUPAT

COMPARTIMENTÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, CULTE Șl SĂNĂTATE

consilier

I

superior

S

SERVICIUL MANAGEMENTUL

CALITĂȚII, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, INVESTITORI

280

508779

OCUPAT

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, INVESTITORI

șef serviciu

II

S

COMPARTIMENT RAPORT PRIMAR, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

281

508780

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORT PRIMAR, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

consilier

I

asistent

S

282

508781

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORT PRIMAR, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

consilier

I

superior

S

283

508782

OCUPAT

COMPARTIMENT RAPORT PRIMAR, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

consilier

I

principal

S

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

284

420523

OCUPAT

COMPARTIMENT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl

CONTROL INTERN

consilier

I

principal

s

_

' i

■ -

285

420483

OCUPAT

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

consilier

I

superior

S

286

138017

OCUPAT

COMPARTIMENT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl

CONTROL INTERN

consilier

I

superior

S

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

287

508783

OCUPAT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

șef birou

II

S

288

454012

OCUPAT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

referent

III

principal

S

289

138284

OCUPAT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

consilier

I

debutant

s

290

508784

OCUPAT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

consilier

I

asistent

s

291

539872

OCUPAT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

consilier

I

superior

s

292

539873

VACANT

BIROUL RELAȚII EXTERNE Șl INVESTITORI

referent

III

asistent

M

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

293

138287

OCUPAT

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

arhitect șef

II

S

SERVICIUL AUTORIZARE CONSTRUIRE

294

508792

VACANT

SERVICIUL AUTORIZARE CONSTRUIRE

șef serviciu

II

s

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ SOLICITĂRI/ELIBERĂRI CERTIFICATE DE URBANISM/AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

295

138323

OCUPAT

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ SOLICITĂRI/ELIBERĂRI CERTIFICATE DE URBANISM/AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

consilier

I

superior

s296

453357

OCUPAT

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ SOLICITĂRI/ELIBERĂRI CERTIFICATE DE URBANISM/AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT CERTIFICATE

DE URBANISM

297

138318

OCUPAT

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

inspector

I

superior

S

298

138309

OCUPAT

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

inspector

I

superior

S

299

138303

OCUPAT

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE

URBANISM

inspector

I

asistent

S

300

508785

OCUPAT

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

301

138321

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

inspector

I

superior

S

302

138313

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

inspector

I

superior

S

303

138291

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

consilier

I

superior

s

304

138289

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

consilier

I

superior

s

305

508788

OCUPAT

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

consilier

I

asistent

s

COMPARTIMENT REȚELE

306

138317

OCUPAT

COMPARTIMENT REȚELE

inspector

I

superior

s

307

138312

OCUPAT

COMPARTIMENT REȚELE

inspector

I

superior

5

A

z \\

BIROUL AVIZE Șl RECEPȚII

UC

XV

>     "■'••A

•r-4 11

/7
308

508786

OCUPAT

BIROUL AVIZE Șl RECEPȚII

șef birou

II

S

COMPARTIMENT AVIZE

309

453356

OCUPAT

COMPARTIMENT AVIZE

consilier

I

superior

S

310

138292

OCUPAT

COMPARTIMENT AVIZE

consilier

I

principal

S

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

311

138325

OCUPAT

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

inspector

I

superior

s

312

138320

OCUPAT

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

inspector

I

superior

s

313

453355

OCUPAT

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

inspector

I

asistent

s

314

138239

OCUPAT

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

consilier

I

superior

s

315

138310

OCUPAT

COMPARTIMENT RECEPȚII Șl DESFIINȚĂRI

inspector

I

superior

s

BIROUL PLANIFICARE URBANĂ

316

508787

OCUPAT

BIROUL PLANIFICARE

URBANĂ

șef birou

II

s

COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

317

138306

OCUPAT

COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

consilier

I

debutant

s

318

138290

OCUPAT

COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

consilier

I

superior

s

319

138286

VACANT

COMPARTIMENT PLANURI DE

URBANISM

consilier

I

superior

s

320

138293

OCUPAT

COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

inspector

I

superior

s

COMPARTIMENT NOMENCLATURĂ URBANĂ

321

138382

OCUPAT

COMPARTIMENT NOMENCLATURĂ URBANĂ

consilier

I

superior

s

322

453358

OCUPAT

COMPARTIMENT NOMENCLATURĂ URBANĂ

consilier

I

superior

s

BIROUL MARKETING URBAN

323

508789

VACANT

BIROUL MARKETING URBAN

șef birou

II

s

COMPARTIMENT BANCA DE DATE

324

138380

OCUPAT

COMPARTIMENT BANCA DE

DATE

consilier

I

superior

s

x
325

420517

temporar VACANT

COMPARTIMENT BANCA DE DATE

consilier

I

superior

S

326

138384

OCUPAT

COMPARTIMENT BANCA DE

DATE

consilier

I

principal

S

327

138383

OCUPAT

COMPARTIMENT BANCA DE

DATE

consilier

I

principal

s

COMPARTIMENT PROMOVARE URBANĂ

328

508790

OCUPAT

COMPARTIMENT PROMOVARE URBANĂ

consilier

I

superior

s

SUBORDONATE PRIMAR

CABINET PRIMAR

329

Post contractual

OCUPAT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

S

330

Post contractual

OCUPAT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

S

331

Post contractual

OCUPAT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

s

332

Post contractual

OCUPAT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

s

333

Post contractual

VACANT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

s

334

Post contractual

VACANT

CABINET PRIMAR

consilier

IA

s

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

335

138432

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

șef serviciu

II

s

336

405112

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

I

superior

s

337

138429

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

I

asistent

s

338

138430

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

339

138445

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

340

138428

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

341

138439

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

342

138441

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

343

138442

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

344

138359

OCUPAT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier juridic

1

superior

s

345

138352

VACANT

SERVICIUL JURIDIC Șl LEGALITATE

consilier

1

superior

s

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

\\și.

• z
346

420448

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

șef serviciu

II

S

347

138433

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier juridic

I

superior

S

348

138375

temporar VACANT - exercitare temporară

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șl SALARIZARE

consilier

I

superior

S

349

138345

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

inspector

I

superior

S

350

138020

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șl SALARIZARE

consilier

I

superior

S

351

138022

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șl SALARIZARE

consilier

I

superior

S

352

420434

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șl SALARIZARE

consilier

I

superior

s

353

453359

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șl SALARIZARE

consilier

I

asistent

s

BIROUL DE PRESĂ

354

Post contractual

VACANT

BIROUL DE PRESĂ

șef birou

II

S

355

Post contractual

VACANT

BIROUL DE PRESĂ

inspector de specialitate/refe rent

IA

M/S

356

Post contractual

OCUPAT

BIROUL DE PRESĂ

inspector de specialitate/refe rent

IA

M/S

357

Post contractual

VACANT

BIROUL DE PRESĂ

inspector de specialitate/refe rent

IA

S

358

Post contractual

VACANT

BIROUL DE PRESĂ

inspector de specialitate/refe rent

IA

M/S

359

Post contractual

OCUPAT

BIROUL DE PRESĂ

inspector de specialitate/refe rent

IA

M

BIROUL AUDIT INTERN

360

405080

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

șef birou

II

s

361

138018

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

362

508794

VACANT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

363

405081

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

364

138016

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

365

138013

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

366

138014

OCUPAT

BIROUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

s

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR

-

367

453360

OCUPAT

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR

șef serviciu

II

s

6

* *-

\ \\

.,.0

1 ; |
BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

368

508795

OCUPAT

BIROUL CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE, SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

șef birou

II

S

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

369

138019

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

consilier

I

superior

S

370

138015

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

consilier

I

superior

S

371

138170

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

inspector

I

superior

s

372

508797

OCUPAT

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

consilier

I

superior

s

COMPARTIMENT SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

373

138120

OCUPAT

COMPARTIMENT SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

consilier

I

superior

s

374

453361

OCUPAT

COMPARTIMENT SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

consilier

I

superior

s

COMPARTIMENT CORP CONTROL PRIMAR

375

420530

OCUPAT

COMPARTIMENT CORP CONTROL PRIMAR

consilier

I

superior

s

376

420527

OCUPAT

COMPARTIMENT CORP CONTROL

PRIMAR

consilier

I

superior

s

377

138436

VACANT

COMPARTIMENT CORP CONTROL

PRIMAR

consilier

I

asistent

s

378

508796

OCUPAT

COMPARTIMENT CORP CONTROL PRIMAR

consilier

I

superior

s

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

// '

!/X

\\

?

379

138315

OCUPAT

COMPARTIMENT GUVERNANȚA

CORPORATIVĂ A

ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

manager public

I

superior

s

ws

'z

I
380

467929

OCUPAT

COMPARTIMENT GUVERNANȚA

CORPORATIVĂ A

ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

consilier

I

superior

S

381

467930

temporar VACANT

COMPARTIMENT GUVERNANȚA

CORPORATIVĂ A

ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

consilier juridic

I

superior

s

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

382

453362

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

șef serviciu

II

s

383

138131

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PU8LICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

384

138072

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

385

138071

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

386

138069

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

387

138090

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

388

508799

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

389

508800

OCUPAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

I

superior

s

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

390

138030

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

șef birou

II

s

391

138025

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

392

138088

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

393

138026

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

394

138032

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

395

420529

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

396

Post contractual

OCUPAT

BIROUL APĂRARE Șl PROTECȚIE CIVILĂ

muncitor calificat

I

M/G

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

397

138482

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

șef serviciu

II

s

398

138274

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

inspector

I

asistent

s

399

138275

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

consilier

I

superior

s

400

138273

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

referent

III

superior

M

401

138279

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ

inspector

I

superior

S

402

138282

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ

consilier

I

superior

s

403

138271

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ

consilier

I

superior

s

404

138281

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

inspector

I

superior

s

405

508771

OCUPAT

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

consilier

I

superior

s

SUBORDONATE SECRETAR

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

406

453365

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

șef serviciu

II

s

407

138241

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier

I

superior

s

408

420475

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier juridic

I

superior

s

409

138319

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

inspector

I

superior

s

410

420528

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier juridic

I

principal

s

411

138238

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier

I

superior

s

412

138236

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier

I

superior

s

413

138021

VACANT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier

I

principal

s

414

539868

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier

I

superior

s

415

539869

OCUPAT

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

consilier juridic

I

asistent

s

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

//

11 p

' l’l

416,

453366

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

șef birou

II

s

' ' ■ i
417

138010

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

consilier

I

superior

S

418

138084

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

consilier

I

superior

S

419

138228

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

referent

III

superior

IVI

420

420441

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

consilier

I

superior

s

421

453367

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

consilier

I

asistent

s

422

508801

OCUPAT

BIROUL REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ARHIVĂ

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

423

405151

temporar VACANT

SERVICIUL PUBLIC

COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

director executiv

II

s

SERVICIUL STARE CIVILĂ

424

138412

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

șef serviciu

II

s

42S

138414

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

426

138422

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

427

138415

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

428

138420

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

429

138418

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

430

138417

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

431

138411

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

432

138416

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

433

138421

VACANT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

434

138410

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

435

138413

VACANT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

inspector

I

superior

s

436

138061

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

referent

III

superior

M

437

138040

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

referent de

SDecialitate

II

superior

SSD

438

453369

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

asistent

s

439

453370

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

superior

s

440

453371

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

asistent

s

441

453372

OCUPAT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

asistent

s

442

453373

VACANT

SERVICIUL STARE CIVILĂ

consilier

I

debutant

s

II *              *r

4

Z

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

XX " A.f.,
443

138039

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

șef serviciu

II

S

444

138007

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

445

138057

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

superior

S

446

539874

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

447

138049

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

S

448

Post contractual

VACANT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector de specialitate

debutant

s

449

Funcție publică nou -înființată

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

referent

III

superior

M

450

138402

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

451

138288

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

452

138353

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

principal

S

453

138407

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

referent

III

superior

M

454

138400

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

principal

S

455

138404

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

asistent

s

456

Post contractual

VACANT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

referent

IA

M

457

138401

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

superior

s

458

138048

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

referent

III

superior

M

459

138047

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

460

138406

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

superior

S

461

539876

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

referent

III

superior

M

462

539875

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

463

138039

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

superior

S

464

138405

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

S

465

138008

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

466

138344

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

inspector

I

superior

S

467

138054

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

S

468

138388

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

469

138403

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

r

- 1

470

138201

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

debutant

S

IIV
471

453375

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

472

453376

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

superior

S

473

453377

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

debutant

S

474

453378

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

principal

S

475

453379

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

s

476

453380

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

s

477

453381

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

s

478

138408

OCUPAT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

consilier

I

asistent

s

'     -famcția     Număr

posturi"""—--—

Total

Nr. total de funcții publice

448

Nr. total de funcții publice de conducere

52

Nr. total de funcții publice de execuție

396

Nr. total de funcții contractuale

30

Nr. total de funcții din aparatul de specialitate al primarului municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

478

Președinte de ședință,