Proces verbal din 30.05.2019

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/05/2019

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 30 MAI 2019

9

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform 5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1686/24.05.2019.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 25.05.2019.

Ședința Consiliului Local din data de 30.05.2019 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Dima Giorgică.

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Ion Nenițescu nr. 6;

 • 3. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice/juridice care doresc să obțină calitatea de administratori de condominii;

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, în folosință gratuită, către Parohia "Sfânta Ana", a unui teren proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe str. Textiliștilor nr. 1A;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați pentru perioada 2016-2019;

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Garofiței nr. 8, Lot 2;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, strada Pictor Iosif Iser nr. 43 A;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor nr. 1;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, strada Cetățianul Ioan nr. 3P;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului nr. 3;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 25, str. General Alexandru Cernat nr. 205;

 • 14. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori, în perioada 25-30 iunie 2019;

 • 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului, în suprafață de 47160 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Micro 19, str. Stadionului nr. 2;

 • 16. Proiect de hotărâre privind alipirea a 2 terenuri situate în Galați, str. Dr. Petru Groza nr. 8B, respectiv str. Dr. Petru Groza nr. 8D;

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 407/27.10.2015 pentru aprobarea "Regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați" și a "Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice", cu modificările și completările ulterioare;

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia, în vederea susținerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate";

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de "Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați";

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3, în perioada 22-23 iunie 2019;

 • 22. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural - Umanitară Music Forever din Galați, în vederea organizării și desfășurării Festivalului concurs de muzică pentru copii și adolescenți "Un cântec pentru tine";

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Bucureștii Noi nr. 25;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • 26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din Municipiul Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a Municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39;

 • 32. Proiect de hotărâre privind darea, în folosință gratuită, pe termen limitat, a spatiilor - sală de spectacole și foyer - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 18, zona delimitată de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 și strada Crinului”, aprobată prin H.C.L. nr. 561/25.10.2018;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Școala Gimnazială nr. 29 Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 35. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru terenul, în suprafață de 2,53 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea societății S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață totală de 60 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor nr. 187;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Elena Doamna nr. 40;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Galați, pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018;

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați;

 • 44. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 45. Diverse.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local din ziua de 30

5               5

mai 2019. Salutăm prezența la ședință a dlui. subprefect Mihai Manoliu. Dau cuvântul dlui. Secretar pentru a face prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați de astăzi 30 mai 2019 este legal constituită.

Din totalul de 26 de consilieri în funcție absentează 2 consilieri: dl. Iacob Claudiu

5

și dl. Oancea Moise Cornel.

5

În continuare, supun votului dvs. aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 24 aprilie 2019.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul - verbal a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

Si acum procesul - verbal al ședinței al ședinței extraordinare din data de 20 mai 1                                                           5             5                5             5

2019.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Procesul - verbal a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumim dlui. Secretar!

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Bună ziua! Scuze pentru întârziere!

Față de ordinea de zi care a fost prezentată publicului au survenit câteva modificări câteva retrageri și adăugiri.

Am să dau citire propunerilor de retragere de pe ordinea de zi și anume:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice/juridice care doresc să obțină calitatea de administratori de condominii;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020.

Acestea au fost retragerile.

Propunerile pentru suplimentarea ordinii de zi sunt următoarele patru:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale din municipiul Galați”;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener pentru elaborarea și implementarea proiectului „Modernizare linii tramvaie și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)”.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumesc, dl. Primar!

Supun la vot fiecare punct în parte.

 • 1. „Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local.”

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

 • 2. „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

 • 3. „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale din municipiul Galați”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener pentru elaborarea și implementarea proiectului „Modernizare linii tramvaie și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă -Str. Al. Măcelaru)”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

În continuare supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Ion Nenițescu nr. 6;

 • 4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galați;

5  “

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, în folosință gratuită, către Parohia "Sfânta Ana", a unui teren proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe str. Textiliștilor nr. 1A;

5                                 “

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați pentru perioada 20162019;

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Garofiței nr. 8, Lot 2;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, strada Pictor Iosif Iser nr. 43 A;

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor nr. 1;

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, strada Cetățianul Ioan nr. 3P;

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului nr. 3;

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 25, str. General Alexandru Cernat nr. 205;

 • 14.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori, în perioada 25-30 iunie 2019, la Galați;

 • 15.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului, în suprafață de 47160 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Micro 19, str. Stadionului nr. 2;

 • 16.Proiect de hotărâre privind alipirea a 2 terenuri situate în Galați, str. Dr. Petru Groza nr. 8B, respectiv str. Dr. Petru Groza nr. 8D;

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 407/27.10.2015 pentru aprobarea "Regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați" și a "Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice", cu modificările și completările ulterioare;

 • 18.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia, în vederea susținerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate";

5

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de "Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați";

5

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației pentru Societatea

Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați;

5                                                         5                                                                                       5

 • 21. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3, în perioada 22-23 iunie 2019;

 • 22. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural -Umanitară Music Forever din Galați, în vederea organizării și desfășurării Festivalului concurs de muzică pentru copii și adolescenți "Un cântec pentru tine";

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Bucureștii Noi nr. 25;

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 25.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • 26.Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local;

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din Municipiul Galați;

 • 28.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 29.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 31.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a Municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39;

 • 32.Proiect de hotărâre privind darea, în folosință gratuită, pe termen limitat, a spatiilor - sală de spectacole și foyer - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați;

 • 33.Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 18, zona delimitată de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 și strada Crinului”, aprobată prin H.C.L. nr. 561/25.10.2018;

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Școala Gimnazială nr. 29 Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 35.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea Societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru terenul, în suprafață de 2,53 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

5  ~

 • 36.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață totală de 60 mp -proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local 5

Galați;

5  ~

 • 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor nr. 187;

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Elena Doamna nr. 40;

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018;

 • 41.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 42.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați;

 • 43.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”;

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale din municipiul Galați”;

 • 45.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener pentru elaborarea și implementarea proiectului „Modernizare linii tramvaie și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)”;

46.Interpelări, intervenții, cereri;

47.Diverse.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

În continuare, voi da citire fiecărui punct în parte.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local”.

Dăm cuvântul dlui. consilier Hristache Bogatu, președintele comisiei de validare.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Mulțumesc, dl. Președinte!

5                   ~                      5

Urmare a întrunirii Comisiei de validare a mandatelor, s-a încheiat următorul Proces-verbal:

„Proces - verbal încheiat astăzi, 30 mai 2019 cu ocazia validării mandatului de consilier local al dlui. DUMITRU POALELUNGI în ședința ordinară a Consiliului 5               5

Local Galați, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al d-nei. Costea Marcela - Daniela.

Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai municipiului Galați, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare a examinat dosarului dlui. DUMITRU POALELUNGI, supleant pe lista Partidului Social Democrat depus la alegerile din 05 iunie 2016.

După examinarea actelor prezentate de Secretarului Municipiului Galați, comisia a constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui. DUMITRU POALELUNGI, drept pentru care a fost încheiat prezentul proces - verbal.”

Vă mulțumim!

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

În continuare, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

În continuare are cuvântul dl. consilier pentru depunerea jurământului.

DL. DUMITRU POALELUNGI:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9

Din momentul de față suntem prezenți la ședință 25 de consilieri locali.

5                            1                  5            5

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Ion Nenițescu nr. 6”.

f 1                              1

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galați”.

> >

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea, în folosință gratuită, către Parohia "Sfânta Ana", a unui teren proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe str. Textiliștilor nr. 1A”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Bună ziua, dragi colegi! Am deschis în față Planul de amplasament și, dacă înțeleg bine, noi am dat parohiei de acolo 879, dar pe acel teren nu este construit nimic și cere să-i încredințăm 1800 pe care este construită clădirea bisericii și cred că Casa Mortuară. Acum dacă cei 1879 de metri nu-i sunt de folosință cred că ar fi foarte bine ca 5

pe acea suprafață, pentru că sunt, dacă știți zona, Școala 17, Școala 29, Liceul Economic, am putea să construim un corp de clădire în care aceste școli să-și desfășoare programul de „Școală după școală”. Vă reamintesc că în Școala 29, respectiv în Liceul Economic, învață foarte mulți elevi, atât în programul de dimineață, cât și în program de după amiază.

DL. BURTEA IONEL - DIRECTOR D.P.:

Bună ziua! Dacă îmi permiteți să dau câteva explicații.

În primul rând, această suprafață de 1800 de metri a făcut obiectul unui Contract de concesiune încheiat cu Parohia „Sf. Ana”. Este o decizie a Comitetului Popular, cum se numea în perioada imediat după revoluție.

Prin urmare, prin acea decizie se menționa faptul că terenul se transmite pentru o perioadă de 25 de ani, perioadă care a expirat.

Legat de construcții, deci vorbim de acea suprafață, sunt Autorizații de construire, deci tot ceea ce înseamnă biserică și absolut toate construcțiile au forme legale și sunt intabulate ca atare, prin urmare nu este decât o prelungire, o intrare în legalitate din punct de vedere al dreptului de administrare, în special acum de folosință gratuită asupra acelui teren.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Da, cred că nu am fost atent dl. Director. La ce m-am referit? M-am referit că noi i-am dat bisericii și zona aceasta și zona.. .Ziceam că putem să-i cerem bisericii... îi dăm zona aceasta în care sunt ridicate și să-i cerem în schimb terenul din spate pe care nu este ridicat absolut nimic și să-i propunem bisericii să ridicăm un corp pentru realizarea programului „Școală după școală”.

DL. HUMELNICU MARIUS - ADMINISTRATOR PUBLIC:

Dacă îmi dați voie. În legislatura trecută 2012-2016 am dat Bisericii „Sf. Ana” acel spațiu, acel teren pentru a construi un cămin, având în vedere că sunt Școlile 17, 29 să poată să facă un cămin, în așa fel încât copiii de acolo să vină după școală să-și facă lecțiile să poată să servească o masă caldă.

E un proiect care nu e realizat încă, dar pentru acest lucru este dat acel teren. Deci în interiorul bisericii se întâmplă acest lucru. am dat cu un scop. Dacă ne uităm pe Hotărârea din legislatura trecută apare de ce am dat terenul acesta, pentru a face această clădire în care erau mame abuzate, era pentru cazuri sociale.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Eu aș vrea ca să ne prezinte cineva acel proiect și care sunt termenele de execuție pentru realizarea proiectului respectiv? Mulțumesc!

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Biserica construiește un adăpost. Poate obțineți cu ajutorul colegului o explicație în plus.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă explicația a fost pe înțeles, atunci supunem la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați pentru perioada 2016-2019”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Garofiței nr. 8, Lot 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 9 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel 9

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, strada Pictor Iosif Iser nr. 43 A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor nr. 1”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

13

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, strada Cetățianul Ioan nr. 3P”.

f 1                           1                                    f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului nr. 3”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 25, str. General Alexandru Cernat nr. 205”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori, în perioada 25-30 iunie 2019, la Galați”.

1                        f

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Bună ziua. Am întrebat pe dl. city manager și mi-a spus că avem secția de tenis de câmp la Clubul Sportiv Municipal și nu-l văd prins în acțiune deloc cu nicio activitate. Nu putem să-l prindem?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

De ce să-l prind?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Partener în acțiune. Cum îi prindem pe ăștia de la Clubul Sportiv Municipal? Cum îi punem să facă ceva?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Dl. Onuț, este un campionat național pentru seniori. Și ați vrea dvs. să fie prins și CSM secția tenis...

5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Ca să organizeze ei altă dată.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Vreau să vă spun că e vorba de o asociere între Municipiul Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați. Municipiul Galați înseamnă Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați înseamnă inclusiv CSM-ul dacă o luăm latto senso. Baza acestei asocieri poate rezolva mai multe probleme. CSM-ul este al Municipiului Galați, până la urmă.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte! Aș vrea să aduc o completare care cumva să rezolve acest dialog. E posibil ca dl. Atanasiu, colegul meu, să nu cunoască amănunte. Licența care se acordă din partea Federației de Tenis se dau unor entități, în speță, entitatea care a primit această licență și anume gradul 3 ITS este primit doar de Clubul Atlas Galați, dacă nu greșesc. El este singurul abilitat să asigure acest Campionat Național.

5

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumesc! Ne-a lămurit.

5

Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului, în suprafață de 47160 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Micro 19, str. Stadionului nr. 2”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. IVAN ANGELA STELA:

Bună ziua! Aș dori ceva completări. Știu că se face ceva pe POR. E zona de la Uzina de Apă și, dacă se poate, să faceți o mică informare sau factorii de răspundere pe domeniu, în ce fază este, dacă e un proiect acceptat, niște detalii pe această chestiune.

PRIMAR PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

9

Proiectul încă nu este acceptat, este depus pe fonduri europene. Până la momentul în care... Adică de acceptat, e acceptat. Nu e semnat. Nu am semnat, încă, finanțarea, dar, până la momentul semnării finanțării, trebuie să avem foarte limpede și clar statutul fiecărei parcele, pentru că fondurile nu ne ajung să abordăm întreaga suprafață. Va fi doar una dintre cele trei parcele ce va face obiectul eventualei și viitoarei investiții de pe fonduri europene, prin urmare de asta se și împarte, cumva, în trei loturi.

D-na. IVAN ANGELA STELA:

Ați putea să ne dați ceva informații asupra a ceea ce.

PRIMAR PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

9

Proiectului în sine?

D-na. IVAN ANGELA STELA:

Da, da.

PRIMAR PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

9

În principiu, fondurile accesate sunt în cuantum maxim de 5 milioane de euro, reprezintă reintroducerea în spațiul urban al unui sit industrial. Este singurul sit industrial pe care municipalitatea îl avea în proprietate, respectiv fosta Stație de pompare a apei pe la 1900. Nu ne atingem de nicio clădire. Zona va fi supusă spre a fi modernizată doar suprafața rămasă liberă de sarcini, acolo unde ar trebui să apară într-un viitor apropiat, sperăm noi, un Parc Aventura care să deservească atât gălățenii cât și locuitorii întregii zone.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumim, dl. Primar! Supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


9

„abțineri”


Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alipirea a 2 terenuri situate în Galați, str. Dr. Petru Groza nr. 8B, respectiv str. Dr. Petru Groza nr. 8D”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-18 voturi

- 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel 9

d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 18 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 407/27.10.2015 pentru aprobarea "Regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați" și a "Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice", cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vroiam să știu care au fost tarifele practicate până acum de Primăria Municipiului Galați și câți bani s-au încasat de la acești operatori și dacă se ține cont, în momentul de 555                         5   A       5        5       >

față, sunt foarte multe lucrări în toate zonele orașului și nu se reface infrastructura la

5    ~                                                                                                                                       5               5

nivelul la care a fost atunci înainte de începerea lucrărilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ba da. Știți cumva sumele? Le comunicăm. Nu știm acum să vă spunem.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Sunt zone pe care le-au lăsat destul de decopertate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Faceți o confuzie între lucrările celor de la Electrica și cele... Credeți-mă. Și eu

5                                                                                                                                                                   5                                                  5                        5

am făcut aceeași confuzie ca și dvs. M-am dus la RDS foarte supărat. Nu sunt lucrările lor, sunt lucrările celor de la Electrica. Cele rămase în urmă de anul trecut sunt strict ale Electrica SA Galați.

5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

La sfârșitul ședinței o să vă trimit niște poze din câteva zone.

5             5             5                                                      5       1

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ok, or mai fi de o săptămână, două, trei, nu știu, ceva de genul acesta, dar nu cred că au luni de zile. Cele care au luni de zile sunt lucrările de la Electrica Galați.

5

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Da, mulțumim! Trecem mai departe. Supunem la vot. D-na. Iurescu Oana Claudia a ieșit din sala de ședință.

5                                              5               5

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia, în vederea susținerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de "Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș dori, dacă se poate, să ni se precizeze care este cuantumul cu care s-au majorat aceste tarife. Am văzut că, din 2009, nu au mai fost actualizate, dar vom avea o creștere 7                         7                                                                     7                                                    5

într-un procent de..?

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

Supunem la vot proiectul.

D-na. Iurescu Oana Claudia a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 2 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3, în perioada 22-23 iunie 2019”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Spuneți că la Turneul de tenis trebuie licență, la Turneul de 3x3 ce ne trebuie pentru Clubul Sportiv Municipal ca să organizăm un Turneu de baschet 3x3? Ce licențe?

5

Mai mult de atât, Expunerea de Motive cât și în anexe nu este trecut președintele, este trecut doar președintele Asociației Club Sportiv Sport Promotion și nimic altceva. Numele persoanei și semnătura respectivului nu există.

Dacă am făcut un Club Sportiv Municipal nu poate organiza și astfel de evenimente? Dacă avem echipe de baschet de la juniori și până la cel mai înalt nivel, nu putem să facem și astfel de evenimente? Trebuie să vină cineva de la București, să-i dăm banii celui de la București ca să organizăm astfel de evenimente?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Cu siguranță e vorba de o infrastructură cu care oamenii vin și cu un concept.

N-ar fi absolut nicio problemă să mergem și pe ideea dvs. Am să vă rog, dacă se poate să vă implicați, pentru că eu unul nu mă pricep în a organiza astfel de evenimente. Am să vă rog să preluați dvs., eventual, astfel de evenimente. Mai facem încă unul sub egida lui Onuț Atanasiu. Modul acesta de street ball nu e pentru profesioniști. Când ești legitimat la un club ai un statut de jucător profesionist. Nu știu exact care sunt regulile, dar, dacă te poți înscrie sau nu te poți înscrie la un astfel de campionat. Dacă ești profesionist poți? E posibil. Nu știu. E vorba de Street ball. Chiar dacă e un derivat...

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Le-ați făcut propunerea Clubului Sportiv Municipal?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dar nu trebuie să le fac eu propunerea. Pe dvs. vă doare gura?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O să la fac eu propunerea.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Uitați, faceți dvs. propunerea. Preluați inițiativa. Implicați-vă. Aduceți panourile. Faceți promovarea. Mai ciupiți ceva să spună și de PNL acolo.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Asta înseamnă că dvs. de asta faceți Sport Promotion ca să „ciupiți”. Am înțeles.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

V-aș ciupi pe dvs., dar mi-e că vă trezesc. Efectiv.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Acum știu eu ce interese aveți?

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Trecem la votarea proiectului

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-19 voturi

- 6 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 19 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural - Umanitară Music Forever din Galați, în vederea organizării și desfășurării Festivalului concurs de muzică pentru copii și adolescenți "Un cântec pentru tine".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dacă îmi dați voie. Dl. Onuț Atanasiu, îmi pare rău, cum de n-ați ratat și oportunitatea aceasta. Avem și Teatru Muzical. Cum facem cu ăștia? De ce nu a organizat Teatru Muzical? Acum e ok, e cu cântecel și cred că și Teatrul Muzical ar putea să facă ceva de genul acesta.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vă pricepeți la cântat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu domnule. Eu nu cânt pe nimeni. Singurul care e pe internet toată ziua trâmbiță sunteți dvs.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Bucureștii Noi nr. 25”.

f 1                              1                                            f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Uite, ca să-l felicit pe dl. Primar vis-a-vis de execuția bugetară pe 2018, am să-i spun că am avut venituri în 2017 de 611 milioane, în 2018 doar de 584 de milioane. O dată cu scumpirea taxelor în oraș, cheltuieli în 2018 de 503 milioane, iar în 2017 de doar 398 de milioane. Felicitări, dl. Primar!

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Supunem la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 6 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?

9

- 3 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 16 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb S.A.”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O dată cu modificarea prețului per kilometru, cu care suntem de acord, înțeleg că se modifică și traseele. Dacă poate să ne explice fie dl. director, fie altcineva cum se modifică și cum se măresc timpii de așteptare. Suntem de acord să se modifice prețul pentru kilometru, dar, totodată, dacă s-ar fi mărit prețul per kilometru în asemenea măsură, în așa fel încât să repare și autobuzele, oamenii să aștepte mai puțin în stațiile de autobuz.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Colegul meu a fost mai iute la mână și a cerut cuvântul. Eram pregătit să vă propun și să îl rog pe dl. Primar, inițiatorul acestui proiect, să-i propun atenției două amendamente:

1. Renunțarea la modificările de transport propuse, deoarece intrăm în programul de vară peste două săptămâni și cred că nu are sens să modificăm acum transportul.

2. Și al doilea amendament, dl. Primar, se referă la modificarea Contractului privind modificarea punctului 9.1. al Capitolului 9 „Compensația”.

Deci, practic, acest amendament căruia am să-i dau citire îmbracă într-un mod legal ceea ce am discutat la comisie, adică majorarea prețului per kilometru.

Cu voia dvs. am să dau citire întregului amendament.

Propunere de amendament la „Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb S.A.”

Amendamentul propus sună în felul următor:

Propunem ca articolul 1 din Actul Adițional nr. 18 Anexă la proiectul de hotărâre să aibă următorul cuprins:

Art. 1 Punctul 1 al Capitolului 9 „Compensația” și Anexa 2 „Program de transport al operatorului din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016” se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul Act Adițional.

După cum ați văzut stimați colegi, Anexa o aveți postată pe ordinea de zi și ați putut lua cunoștință noile valori propuse pentru tariful preț lei per kilometru.

Dl. Primar, dacă sunteți de acord?

~                                 5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sunt de acord cu ambele amendamente.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Ca să ne înțelegem. Prețul per kilometru pentru autobuze este cât dl. Enache? 8,22? Și am renunțat la creșterea timpilor de așteptare pe anumite trasee?

Totodată la comisie am discutat cu dvs. că vom cere ca o comisie specializată în acest domeniu să stabilească un preț per kilometru pentru viitoarele... eu știu.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Aveți dreptate. Este cerința legală de a comanda un audit extern care va certifica prețul per kilometru găsit de dumnealor, experți și specialiști în domeniu.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Vom supune la vot proiectul cu cele două amendamente.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 2 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamente.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

„abțineri”


Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru


0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”


1

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 24 voturi „pentru


0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”


1

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 24 voturi „pentru


0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”


1

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?


Cine se abține?

9


-18 voturi

- 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel) d-na. Vreme Daniela Simona)

- 0 voturi

Cu 18 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a Municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte! Acest proiect de hotărâre mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere.

În primul rând, este uimitor să observ că la nivel de municipiu Galați, în anul 2019, noi transformăm un teren de sport aflate în administrarea unei foste școli, astăzi grădiniță, nu am înțeles foarte bine cine administrează, îl dăm să facem o biserică, un lăcaș de cult. Motivația este, din punctul meu de vedere, lipsită de substanță în sensul că dacă în speță prezența copiilor la nivel de școală și grădiniță au dus către desființarea unor din această școală sau grădiniță, că nu reiese foarte clar ce este acolo, noi hotărâm foarte ușor să dăm acest teren de sport pe care am putea să-l folosim pe aceeași destinație fără să-l schimbăm. Pe lângă asta, îmi atrage foarte tare atenția că, în Raportul de Specialitate, se spune următorul lucru:

„În prezent construcția lăcașului de cult este finalizată, aceasta fiind realizată fără autorizație de construcție”.

5                                               5

Spuneți-mi, vă rog, cum se poate să fim în situația de față cu o construcție a unei biserici deja construită atâta timp cât noi nu am avizat așa ceva și nu am dat acordul în Hotărâre de Consiliu Local. Vă rog să mă credeți, eu așa ceva nu pot să votez și cred că niciun om suficient de rațional nu ar putea să facă lucrul acesta. Vă mulțumesc!

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Îmi dați voie. Dl. consilier, cel mai bine era să mergeți la fața locului și, dacă ați fi purtat o discuție cu cei implicați cu preotul și cu cei de la grădiniță de acolo, ați fi văzut că, practic, este un teren viran. El face parte din terenul școlii, o școală părăsită care are doar o clasă sau două de grădiniță, iar acea biserică de care spuneți dvs. că este o construcție din lemn, vai de capul ei, cetățenii cartierului nu au unde să-și depună morții. Vă spun că problema e mult mai amplă decât ați perceput-o dvs. Deci, practic, le dăm o bucată de teren să construiască o capelă și să intre și în legalitate. Asta e tot.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ar mai fi o chestie. Evident că la ridicarea oricăror construcții că-s ele biserici, 5                                                      ~

că-s ele case, ce vreți dvs., atâta timp cât nu se ridică cu forme legale, Consiliul Local, eu, oricine altcineva, nu are ce să spună, nu are ce să comenteze. Nu poți ridica o clădire fără autorizație. Pur și simplu nici dvs., nici eu, nimeni din sala aceasta nu suntem părtași. Este o situație pe care o constatăm și care este 15-20 de ani. pur și simplu încercăm să reparăm niște greșeli și niște omisiuni din trecut. Ca să poată să-și obțină ulterior autorizațiile de intrare în legalitate trebuie să dețină într-o formă legală terenul de sub construcție.

5

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc! Aș vrea să subliniez, totuși, niște aspecte în urma discuțiilor și a precizărilor remarcate de dl. Viceprimar, Enache. Problema aceasta am semnalat-o la comisie, încă de acum două săptămâni. Mă iertați, nu a venit nimeni să discute cu noi pe această problemă, fiind și comisie de fond. Un aspect.

Doi la mână. Nu cunosc pe nimeni care să fi ridicat ceva acolo. Dvs. spuneți că este o construcție din lemn. Raportul de Specialitate spune că e un lăcaș de cult, construcție finalizată. Pentru mine finalizată înseamnă că e gata, e întreagă. A cui e vina? Păi vina cred că e a noastră, pentru că e proprietatea publică a municipiului. Ar fi trebuit ca în toți acești ani să dăm o mână de ajutor sub altă formă, nu să transformăm un teren de sport a unei școli. Știți câte biserici sunt pe raza municipiului Galați? Un număr fabulos, credeți-mă. M-am interesat. Nici măcar nu am curajul să-l pronunț. Terenuri de sport nu avem, dl. Primar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Eu propun să inițiați cu numele dvs. și să emane de la organizația PNL, să fie o emanație de la toată lumea. Sesizați Poliția Locală, disciplina în construcții în vederea constatării situației de fapt și poate se dispune demolarea, după dvs., de ce nu?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dl .Primar, din ce spuneți dvs. spuneți că ar trebui să încurajăm astfel de... Păi atunci să înceapă să construiască cetățenii Galațiului pe unde vor, dvs. să ne cereți avizul când vreți dvs. că ce mai contează.

DL. BURTEA IONEL - DIRECTOR D.P.:

Dacă îmi permiteți aș dori să fac câteva precizări. După cum se poate observa, la proiectul de hotărâre sunt documentele anexate. Pe lângă Memoriu, pe lângă tot ce înseamnă Acord, inclusiv de la Inspectoratul Școlar. Nu trebuie ascuns faptul că aceste demersuri au fost de-a lungul timpului și, până la urmă, Hotărârea de astăzi nu înseamnă decât o solicitare de schimbarea destinației. Schimbarea destinației o va da Ministerul Educației. Deci nu înseamnă că, la momentul acesta, dvs. veți aproba, efectiv, transmiterea într-o formă sau alta a acelei suprafețe de teren către parohia respectivă. Deci e un demers legal. Solicitarea trebuie să aibă la bază o Hotărâre de Consiliu Local, bineînțeles însoțită de toate documentele care, din punctul de vedere al Aparatului de Specialitate, sunt.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumesc. Dl. Director! Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot.

Dl. Popa Cătălin a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?      -15 voturi

Cine este împotrivă?   - 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel) d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?       - 2 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia

d-na. Badiu Nicoleta)

Cu 15 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

D-na. CIUPERCĂ SILVIANA:

Invit consilierii de la PNL să meargă la enoriașii de acolo și să justifice abținerea lor sau votul împotrivă. Mulțumesc!

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Am să o rog pe d-na. consilier să meargă la toți sportivii din Galați care nu au unde să se antreneze. Mulțumesc!

5

D-na. CIUPERCĂ SILVIANA:

Vă invit la Liceul Metalurgic. Aveți trei terenuri de sport în care puteți investi.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea, în folosință gratuită, pe termen limitat, a spatiilor - sală de spectacole și foyer - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați”.

>

Dacă sunt comentarii?

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Bună ziua! Mulțumesc, dl. Președinte! Vreau doar o lămurire. Dacă ne referim la

5                   ~                      5

perioada următoare și nu la perioada care tocmai a trecut, fiindcă în solicitare vedem că se face vorbire inclusiv despre un eveniment, „Ziua Poliției Locale”, care tocmai a avut loc. E prezentat în documente. Și vreau să știm foarte clar, dacă e pentru perioada următoare sau se referă la perioada care tocmai a trecut? Mulțumesc!

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Evident că retroactiv nu se pot da Hotărâri de Consiliu. E o scăpare, o omisiune. Sau la momentul în care s-au făcut actele era și evenimentul acesta neîntâmplat încă, până a ajuns la dvs. deja s-a întâmplat.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumim, dl. Primar! Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 18, zona delimitată de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 și strada Crinului”, aprobată prin H.C.L. nr. 561/25.10.2018”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Școala Gimnazială nr. 29 Galați” a unor servicii de asistență

> > > > și reprezentare juridică prin avocat”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea Societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru terenul, în suprafață de 2,53 mp - proprietate publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață totală de 60 mp - proprietate publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am văzut că pe listă sunt 243 de persoane cu punctaje între 70 și 6 puncte. Vroiam să întreb câte persoane, din cele care au primit punctaj, primesc locuințe? Dacă am identificat un număr de locuințe pe care le atribuim și unde ne vom opri cu acea listă?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu există nici minim, nici maxim. În funcție de disponibilul ce variază de la o zi la alta, în funcție de evacuările ce se realizează, pentru că în volumul acesta de potențiale locuințe ce pot fi acordate, întră inclusiv cele ce provin din evacuările ce se fac aproape zilnic. Datornicii Primăriei, cei care sunt evacuați, ulterior, casa respectivă, apartamentul respectiv, poate fi atribuit. De unde să știu câte sunt acum? Cinci. Vă mulțumește?

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor nr. 187”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Elena Doamna nr. 40”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș dori doar să ne reamintim anumite lucruri care s-au întâmplat iarna anului trecut și anume faptul că mulți elevi tremurau de frig la propriu și să stăteau cu mănușile pe mâini în luna noiembrie când încă nu li se furnizase agent termic, știm că am început cu întârziere furnizarea de agent termic la mare parte din cei care au rămas captivi în acest sistem. Și întrebarea mea ar fi față de conducerea CALORGAL. Știm că există o 5                                                                                   5                                                                                                             5

Decizie a Curții de Conturi care a scos în evidență faptul că dânșii au tarifat cu un tarif majorat față de cel aprobat de Consiliul Local cu aproximativ 10% mai mult față de ce am aprobat noi de la 174 la 190,21. Vreau să știu dacă s-au făcut facturile storno, s-au trimis către toate Asociațiile de Locatari, dacă prejudiciul pe care l-au suportat toți plătitorii de taxe și impozite , toate persoanele fizice, a fost recuperat? Cam asta ar fi întrebarea mea?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA

Bună ziua! Am să începu cu sfârșitul, cu ultima întrebare a d-nei. Vreme. Ceea ce spuneți dvs. și susțineți dvs., din punctul nostru de vedere, este foarte legal. Autoritatea noastră care reglementează prețul este ANRE. ANRE, printr-o hotărâre a hotărât majorarea prețului începând cu 01 ianuarie 2017. Ideea este că chiar dacă, să zicem, a fost aplicat acest preț pentru luna ianuarie, facturarea se face din luna februarie. Deci, conform Codului Fiscal, la data facturării, că de atunci vine factura exigibilă, era prețul în vigoare.

Ceea ce spuneți dvs. de prejudiciu, nici vorbă. Pur și simplu, ăsta a fost punctul nostru de vedere. Cei care au considerat și au avut un punct de vedere contrar ne-au chemat în instanță și a decis instanța. Cei care nu, să fie sănătoși. Ca să înțelegeți un singur lucru.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Deci „să fie sănătoși”. Am înțeles dl. Director. Întrebarea este dacă dvs. sunteți ~~                                  5                          5                                                                                                                                 5

cel care ascultați doar de ANRSCE și ce votăm noi aici nu mai contează. Ce rost mai are 5                                                                    5

să mai veniți pe aici și să mai dați explicații? E o Decizie a Curții de Conturi care a spus că nu ați respectat o Hotărâre de Consiliu Local. Ba, mai mult, v-au dat în judecată anumite Asociații de Locatari au câștigat ceea ce înseamnă că și un judecător a spus că e corect ca să dați banii oamenilor înapoi, iar dvs. le urați sănătate. Le urez și eu sănătate, dar...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ar fi câteva aspecte:

1.Ceea ce votați dvs. este în concordanță cu ceea ce spune ANRSCE. Asta ca să stabilim un raport de cauzalitate. Dvs. nu puteți vota altceva decât spune ANRSCE. La fel cum ANRSCE, fiind o autoritate națională poate trece ușor peste votul dvs. Deciziile și hotărârile luate de ANRSCE sunt literă de lege pentru absolut orice UAT sau orice entitate în parte.

2.Al doilea aspect, nu am știut de ceea ce vorbiți dvs., dar cred că ar fi un caz singular și pentru prima oară când Curtea de Conturi sesizează că s-au încasat mai mulți bani. D e obicei dau corecții când nu ai încasat bani sau i-ai cheltuit greșit. Acum să spună cineva că ai încasat mai mulți bani. Dacă au pierdut în instanță e un raport comercial și,evident, hotărârea trebuie dusă la bun sfârșit așa cum spune Hotărârea instanței. Acolo nu se discută. Și nu ce să faci. De hotărât s-au hotărât trebuie să pui în aplicare. Nu se pune problema dacă e la latitudinea dlui. Director, a Consiliului Local sau a Primarului. E o hotărâre definitivă și irevocabilă. De mâine te supui ei și o duci la îndeplinire. Despre asta e vorba. În rest, ceea ce a vrut să spună dl. Director poate cu o formulare cât să vă ridice mingea la fileu, evident că raportul comercial și de prestări de servicii este cu fiecare asociație în parte. Evident că o hotărâre de instanță ce se rezumă la un raport între o anumită asociație și societatea dumnealor nu se răsfrânge și asupra asociației. Dacă și celelalte asociații se cred nedreptățite, evident, că e dreptul dumnealor de a-și căuta dreptatea în instanță. Dar o hotărâre de genul acesta nu poate fi tranzlatată și asupra celorlalte asociații care nu au reclamat o astfel de situație. Mulțumesc!

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu mă gândeam că o să-l îndemnați pe dl. Director să facă o adresă către fiecare asociație și așa să respecte Decizia Curții de Conturi și poate, pentru viitoarele facturi, să fie considerați banii care au fost dați către Societatea CALORGAL și astfel să se 5                                                                              5                                                                                                                 5

stingă datoriile între cele două. Nu mă așteptam că-l îndemnați pe domnul să aștepte să dea Asociațiile de Locatari în judecată...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

V-am dat material de presă. Nu puteam să vă las așa fără să vă alimentez cu ceva. Aștept articolul și la sfârșit, la mențiuni, am să am și eu ceva de adăugat.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu nu scriu articole. De presă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Așa e, c-ar fi praf.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot.

Dl. Popa Cătălin a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?


-16 voturi

- 9 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

9


- 0 voturi


Cu 16 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Cred că prin modificarea acestor tarife, una dintre aceste modificări ne va afecta pe toți. Și anume majorarea tarifului pentru parcare de la 1,5 lei la 2 lei și întrebarea mea ar fi următoarea. Câte locuri de parcare cu plată sunt în tot orașul în acest moment, pentru că raportat la august 2018, când am avut un proiect de hotărâre prin care am stipulat faptul că vor fi închiriate aceste locuri de parcare pe lună, pe an, pe semestru erau 1500. La acest moment câte locuri de parcare avem în plus față de anul trecut? Câte locuri cu plată? Câte parcometre sunt în plus? Mulți reclamă faptul că se deplasează mult prea mult de la locul de parcare până la parcometru. Adică avem anumite deficiențe. Nu investim în aceste locuri de parcare, dar solicităm tarif suplimentar.

DL. ARDEAN BOGDAN IONUȚ - DIRECTOR SOC. GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL:

Bună ziua! La ora actuală sunt aproximativ 1900 de locuri de parcare în parcările publice cu plată și aproximativ 32 de parcometre. Pentru că parcometrele în majoritate au peste 10 ani de funcționare este absolut necesar să le schimbăm. La ora actuală am început acest proces de schimbare a lor. Am reușit să achiziționăm noi parcometre. Au niște prețuri destul de ridicate și ca să putem să reușim să schimbăm absolut toate aceste parcometre nu avem cum cu prețurile actuale, plus că prețul actual este, dacă nu mă înșel, din 2014 nemodificat.

5      ~

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Legat de distanța mare, avem plata prin SMS. Nu-i nicio problemă. Nu trebuie să te duci până la parcometru musai. Toată lumea are telefoane. E greu de crezut că nu-ți poți plăti parcarea prin SMS. Ba, mai mult, e o aplicație care te anunță când ți se termină timpul și să-ți reînnoiești...

DL. ARDEAN BOGDAN IONUȚ - DIRECTOR SOC. GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL:

Încă o precizare. Distanța dintre oricare loc dintr-o parcare publică cu plată și cel mai apropiat parcometru nu cred că depășește 100 de metri.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Încă două lucruri aș dori să subliniez și anume faptul că anul trecut la 1500 de locuri de parcare aveam un număr de 30 de pacometre, iar acum am majorat numărul locurilor de parcare cu 400, dar avem doar un singur parcometru în plus. Cam asta ar fi concluzia.

Și un al doilea aspect, poate nu face parte, dar ar trebui să-l luăm în calcul și, eventual, să inițiem un proiect sau modificarea regulamentului și anume faptul că percepem acest tarif pentru intervalul orar 08.00-20.00 și inclusiv sâmbăta. Pe când în celelalte orașe din țară tariful este perceput pentru intervalul orar 08.00-17.00, iar sâmbăta și duminica este gratuit. Ar trebui să ne gândim să luăm și noi în calcul acest lucru și să adoptăm o astfel măsură.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dacă îmi permiteți, aș dori, d-na. Vreme, să ne ajutați cu cercetarea de piață și să ne dați cumva tarifele de la Cluj. Dacă chiar doriți să se întâmple ce este acolo, eu cred că.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Când orașul Galați va fi beneficiarul infrastructurii și a parcurilor industriale dezvoltate așa cum sunt la Cluj și puterea de cumpărare va fi mărită, atunci vom putea și noi mări tariful. Dar când noi nu influențăm cu nimic înspre bine viața locuitorilor comunității municipiului Galați, venim doar cu pretenții.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

La ce oraș ați făcut referire? Ați spus să luăm modele din altă parte. Ați fost să vedeți acolo cum este?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Vedeți că aveți colegii de la Brăila.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Așteptăm de la dvs. să ne ajutați.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dacă se poate să ne spună sumele încasate până acum de la parcările cu plată și cât a costat construcția noilor locuri de parcare cu plată? Și după ce termină dl. Ardean, vom discuta despre un alt aspect.

DL. ARDEAN BOGDAN IONUȚ - DIRECTOR SOC. GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL:

Nu am construit noi locuri de parcare, ci doar am preluat parcări care sunt deja amenajate și, în continuare, trebuie să... De asta am cumpărat și cele două parcometre ca să reușim să acoperim cu parcometre aceste parcări preluate.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Nu știți ce sume ați încasat până acum. Mai departe, cine a calculat prețurile eronat la plante mozaic de la 2,80 lei pe bucată. În urma recalculărilor prețul ar fi de 3,15 lei pe bucată și la.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Dl. Atanasiu, acestea sunt întrebări de comisie. Nu vreți să-l puneți la colț și-i dați vreo două la ceafă dlui. director. Pe bune, adică.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Dl. Primar, dacă nu vreți ca noi să punem întrebări ne spuneți și noi plecăm. Spuneți, la următoarele Hotărâri de Consiliu Local, nu aveți voie să puneți întrebări.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Dl. consilier, pur și simplu puneți exact aceleași întrebări de vreo trei, patru ori. Adică le puneți o dată la comisie, mai chemați o dată la comisie și vreți musai dvs. să faceți un mic spectacol. Știu, domnule, ce se întâmplă. Stați liniștit. Și vreți dvs. un ic spectacol de fiecare dată la fiecare ședință de Consiliu Local. Nu aveți cea mai frumoasă voce, credeți-mă. Iertați-mă.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Da, mulțumesc! Nu e vorba de voce. E vorba despre faptul că nu v-am văzut ultimele doua, trei luni pe la comisie, așa că nu știți ce întrebări am pus și nu știți dacă eu nu am cerut aceste explicații și nu a fost nimeni ca să mi le dea. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumim, dl. consilier Atanasiu. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 9 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel 9

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 8 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cine se abține?

9

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 16 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”.

>

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că e un proiect nou introdus. Poate ne explică cineva câteva lucruri despre proiect. Noi votăm pentru, nu suntem împotrivă, dar e un proiect care e introdus...

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale din municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?


Cine se abține?

9


-18 voturi

- 6 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela dl. Șerban Alexandru Gabriel)

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

„abținere”


Cu 18 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener pentru elaborarea și implementarea proiectului „Modernizare linii tramvaie și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

E iarăși un proiect nou pe ordinea de zi. Poate ne explică cineva despre ce e vorba. Totuși, votăm în orb.

5   ~

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Când e vorba de proiecte de genul acesta, nu ar trebui ca cineva să-și facă griji. Nu e vorba de un proiect nou, ci, pur și simplu, o reactualizare în urma unor verificări a celor de la Ministerul Fondurilor Europene. E o reactualizare a indicatorilor tehnico-economici în sumă de aproximativ 54.000 de lei. Este faza a doua la finanțarea pe care am semnat-o deja pentru Siderurgiștilor, 1 Decembrie. V-am spus că urmează să semnăm și pentru Traian Vuia, Henri Coandă și bucata de Coșbuc care duce până în Bariera Traian, cea care momentan este așa cum este. Asta ați votat dacă ați votat.

~                                                                             5                                                     5                                       5

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă problema este lămurită, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Interpelări, intervenții, cereri”.

Dacă nu, trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Diverse”.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vreau să-l rog pe dl. Onuț Atanasiu dacă are atâta bun simț să revină asupra postărilor absolut, absolut tendențioase ca să mă rezum la a folosi un astfel de cuvânt, legat de pedeapsa pe care o aplică Primarul gălățenilor. Vă rog, pe viitor, să vă abțineți de la astfel de comentarii, pentru că mă văd nevoit să acționez ca atare și s-ar putea să ne vedem în fața unui tribunal.

5

După cum vedeți, nici una, nici alta din cele două hotărâri pe care dumneavoastră le-ați invocat de vreo trei zile nu a trecut. Prin urmare, aștept din partea dvs. niște dezmințiri publice, altfel mă văd, efectiv, nevoit să vă...

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dl. Primar, ați postat ca și propunător în Expunerile de Motive exact lucrurile despre care vorbim.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Una este să propui o Hotărâre de Consiliu.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Asta ați propus, iar dacă dvs. spuneți.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Domnul meu, aștept din partea dvs. scuzele publice. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9

Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.

5    ~                      5

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc! Îmi cer scuze că vă deranjez! Dacă tot vorbim de spațiu public, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că în ultimele zile am văzut nenumărate imagini cu stadionul „Dunărea”. Am avizat zilele trecute cel legat de „Forza ZU” care a fost un succes și recunosc lucrul acesta. Iertați-mă, ceea ce s-a întâmplat după și modul în care efectiv a fost transformat întreaga bază, vorbim de terenul de fotbal, gazonul este pur și simplu distrus. Pe lângă asta sistemul de irigații care a costat zeci de mii de Euro este făcut praf, din cauza faptului că au intrat utilaje de foarte mare greutate, le-au distrus. Nu știu cine a dat acordul. Pista de atletism, așa cum era ea, pe care sute de atleți profesioniști sau amatori din municipiul Galați, își făceau antrenamentul, vă spun că azi nu mai poate să facă nimeni nimic acolo. Aș vrea să-mi răspundă cineva cine răspunde de ceste lucruri. E cumva prevăzut în contractul de asociere cu organizatorul „Forza ZU” și intra în atribuțiile lui toate aceste pagube? Sau țin de Primărie? Pentru că, dacă țin de Primărie, de noi, de Consiliul Local înseamnă că aceste reparații vin din bani publici, ceea ce nu este deloc ok. Spuneți-mi, vă rog, cine îmi poate da toate aceste informații? Vă mulțumesc!

5                                    5

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă nu mai sunt discuții...

5

D-na. CIUPERCĂ SILVIANA:

Pe ordinea de zi, haideți să introducem un punct. Pentru grupul PNL publicitate.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Permiteți-mi să fac o remarcă personală. Duminică nu a câștigat niciunul dintre partide. Duminică au câștigat cetățenii, iar această încrâncenare, vă rog frumos, dl. Primar și dvs. dl. Onuț să o duceți în privat nu în Consiliul Local. Mulțumesc frumos!

5                                        5                             5           1                                                                                               5

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Mulțumim!

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Giorgică DIMA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT