Proces verbal din 28.08.2019

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/08/2019

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

9                     9                                                                                                                                                                                                                                9

DIN 28 AUGUST 2019

I. Data și tipul ședinței: 28.08.2019, Ședință Ordinară

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 2878/22.08.2019, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Popa Cătălin.

IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 23.08.2019:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați";

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură nr. 98J;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului nr. 45B;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Eroilor nr. 33;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Armata Poporului nr. 81;

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2019 - 2020;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Nămoloasa nr. 2;

 • 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 71764 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat în extravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465;

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, în suprafață de        1105

mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Cristofor Columb nr. 34-B;

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 22,43 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 136;

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 47,23 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Portului nr. 39;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, începând cu anul 2020;

 • 18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 31427 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti nr. 18;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății APĂ CANAL S.A.;

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, în suprafață de 72 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2;

 • 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Labiș nr. 14A;

 • 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Lupu nr. 7;

 • 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere - Filiala Județeană Galați "General Eremia Grigorescu";

 • 28. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, în Municipiul Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

 • 34. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 35. Diverse.”

V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. consilier local Popa Cătălin declară deschise lucrările ședinței. Anunță prezența în sală a dlui. Subprefect, Manoliu Mihai.

Dă cuvântul dlui. Teodorescu Alexandru Gregor care a propus inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Multifuncțional pentru Servicii Sociale Galați cu denumirea de Centrul Multifuncțional pentru Servicii Sociale Dimitrie Ioan Frigator Galați.

VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 26 de consilieri locali. A absentat motivat dl. consilier local Ichim Laurențiu.

5

VII. Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 31.07.2019 a fost aprobat cu

 • 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona).

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 13.08.2019 a fost aprobat cu

 • 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona).

VIII. Retragerea de pe Ordinea de zi: Primarul, dl. Pucheanu Ionuț-Florin, a propus retragerea de pe Ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41”.

IX. Suplimentarea Ordinii de zi: Primarul, dl Pucheanu Ionuț-Florin, a propus suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 • 1. „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” ordinea de zi a fost suplimentată cu acest proiect de hotărâre.

 • 2. „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reamenajare inel de rocadă”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul) ordinea de zi a fost suplimentată cu acest proiect de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați";

5                                                                                               5      ~

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură nr. 98J;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului nr. 45B;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Eroilor nr. 33;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Armata Poporului nr. 81;

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", către Patronatul 5        5                                                                                                                                                                ~

Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2019 - 2020;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Nămoloasa nr. 2;

 • 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 71764 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat în extravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465;

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, în suprafață de 1105 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Cristofor Columb nr. 34-B;

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 22,43 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 136;

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 47,23 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Portului nr. 39;

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, începând cu anul 2020;

 • 18.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 31427 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti nr. 18;

 • 19.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 21.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății APĂ CANAL S.A.;

5                                                               ~

 • 22.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, în suprafață de 72 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2;

 • 23.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Labiș nr. 14A;

 • 24.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Lupu nr. 7;

 • 25.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • 26.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați;

5  ~

 • 27.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere - Filiala Județeană Galați "General Eremia Grigorescu";

 • 28.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila;

~               5                          ~

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, în Municipiul Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reamenajare inel de rocadă;

 • 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/7/21.05.2019 și

5                                5                                                                                              5

Raportul nr. 7042/02.05.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013;

 • > Adresa Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 910/2014/22.04.2019;

35.Interpelări, intervenții, cereri;

36. Diverse.”

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul):

 • XI. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați";

f                                                                                     f     ?

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură nr. 98J;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului nr. 45B;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Eroilor nr. 33Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Armata Poporului nr. 81;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a Municipiului

Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", către Patronatul f       f                                                                                                                                                               1

Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

Dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia; Dl. consilier local Vasile Claudiu Ionuț nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2019 - 2020;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Nămoloasa nr. 2;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 71764 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat în extravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465;

Cu 25 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, în suprafață de 1105 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Cristofor Columb nr. 34-B;

Cu 19 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 22,43 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 136;

Cu 17 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-5                                                                          ~                                                                                                           ~

na. consilier local Iurescu Oana Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 47,23 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Portului nr. 39;

Cu 17 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-5                                                                          ~                                                                                                           ~

na. consilier local Iurescu Oana Claudia), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, începând cu anul 2020;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 31427 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti nr. 18;

Cu 25 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 9 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local 5                          ~                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 9 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local 5                          ~                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății APĂ CANAL S.A.;

f                                                          ’

Cu 25 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, în suprafață de 72 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2;

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local 5                          ~                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Labiș nr. 14A; Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local

5                          ~                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Vasile Lupu nr. 7;

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local 5                          ~                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați;

f ’

D-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Cordoneanu Ion și

dl. consilier local Vasile Claudiu Ionuț nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere - Filiala Județeană Galați "General Eremia Grigorescu" - a fost retras la propunerea domnilor consilieri locali Găvănescu Ioan Paul și Cosca Radu, nefiind supus adoptării.

 • 28. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila;

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 9 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local 5                          >                                                                                                             ~

Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, în Municipiul Galați;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

Cu 26 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reamenajare inel de rocadă;

Cu 19 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

Cu 19 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru Gabriel), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. consilier local Enache Cristian Sorin (suplimentarea cu 1.000.000 de lei pentru reparațiile și dotarea școlilor).

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei.

Dl. Președinte de ședință deschide procedura de vot secret cu respectarea căreia va fi adoptat proiectul de hotărâre anterior menționat.

Dna. consilier local Vreme Daniela Simona prezintă rezultatul votului secret, conform procesului-verbal astfel încheiat:

Din 26 de voturi exprimate, a rezultat că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Urmează punctul aferent prezentării „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/7/21.05.2019 și Raportul nr. 7042/02.05.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013”.

La solicitarea domnului Președinte de ședință, directorul economic al SP

5                                5             5    ~

ECOSAL Galați, dna. Lungu Profira, a prezentat situația modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi a Județului Galați prin „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/7/21.05.2019”.

Urmează punctul aferent prezentării „Adresei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 910/2014/22.04.2019”.

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Adresei

Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 910/2014/22.04.2019”, directorul f                              f                                                                                     1

Parcului Industrial Galați, dl. Udriș Cristian, a prezentat situația acestui Parc și problemele cu care se confruntă în ceea ce privește gestionarea lui.

XII. Interpelări, intervenții, cereri.

Nu au fost formulate.

Dl Președinte de ședință, Popa Cătălin, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cătălin POPA

SECRETAR GENERAL,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT