Proces verbal din 21.11.2019

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 21/11/2019

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

9                     9                                                                                                                                                                                                                                9

DIN 21 NOIEMBRIE 2019

I. Data și tipul ședinței: 21.11.2019, Ședință Ordinară.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 4116/15.11.2019, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Andrei Lucian - Valeriu.

9                                    9               9

IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 16.11.2019:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2022;

 • 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor nr. 34, aferent bloc D4;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor nr. 32;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Drumul Viilor nr. 7A;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan";

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Baia Comunală-lucrări privind protecția și siguranța la incendiu”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39 A, 39B, 39C- subzona 3 -Micro 39C”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sala de spectacole, foyer și grădina de vară "Leonard" -aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și în administrarea Teatrului National de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18";

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 82;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Crângului nr. 48;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Cosminului nr. 112;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 4;

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb SA;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/28.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși", cu modificările și completările ulterioare;

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 451 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 452 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 453 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 454 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • 23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice";

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice" în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 26. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Poligon subteran de tragere";

 • 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 29. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 90 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 345/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați";

 • 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului nr. 11G;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, B-dul Dunărea nr. 96B;

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 36. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" societății ALITEC SOLUTION S.R.L. Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan;

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Centrului de Zi Galați din cadrul Fundației Inimă de Copil;

 • 39. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.;

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" elevei Daria Teodora Hărăbor;

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Agriela Monica Măciuceanu;

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Ștefania Tristiana Cojocaru;

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Andrei-Marian Stoian;

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Fundației Comunitare Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău;

 • 46. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 47. Diverse.

V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Andrei Lucian - Valeriu,

9               9                      5                                       9             9    ~                                                                                            ~

declară deschise lucrările ședinței. Anunță prezența în sală a dlui. Prefect, Dorin Otrocol.

VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 25 de consilieri locali. Au absentat motivat dl. consilier local Cordoneanu Ion și dl. consilier local Iacob Claudiu.

9

 • VII. Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019 a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • VIII. Retragere de pe Ordinea de zi:

Dl. consilier local Popa Cătălin propune retragerea de pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Cosminului nr. 112.

Cu 4 voturi „pentru” (dl. consilier local Popa Cătălin, d-na. consilier local Pătrașcu Mariana - Nicoleta, d-na. consilier local Stoica Florina, dl. consilier local Duca Cristian), 20 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu este retras de pe ordinea de zi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, B-dul Dunărea nr. 96B.

Cu 4 voturi „pentru” (dl. consilier local Popa Cătălin, d-na. consilier local Pătrașcu Mariana - Nicoleta, d-na. consilier local Stoica Florina, dl. consilier local Duca Cristian), 20 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre nu este retras de pe ordinea de zi.

 • IX. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Transurb SA Galați pe anul 2019.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției C7 - Cantina din incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, situată în Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25 în 11 unități individuale.

5

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren în suprafață de 50,40 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 283 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor nr. 13-A.

5

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 „abțineri” (d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public. Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de Administrație al Societății 5                                                             5     1                                                                                           5                                      5

Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 20192022;

 • 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor nr. 34, aferent bloc D4;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor nr. 32;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Drumul Viilor nr. 7A;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan";

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Baia Comunală-lucrări privind protecția și siguranța la incendiu”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39 A, 39B, 39C- subzona 3 - Micro 39C”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sala de spectacole, foyer și grădina de vară "Leonard" - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și în administrarea Teatrului National de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați;

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18";

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 82;

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Crângului nr. 48;

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Cosminului nr. 112;

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 4;

 • 15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb SA;

 • 17.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/28.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși", cu modificările și completările ulterioare;

 • 18.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 451 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 19.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 452 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 20.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 453 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 21.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 454 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 22.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • 23.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice";

5                                                                                                                 ~

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice" în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 26.Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Poligon subteran de tragere";

 • 28.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 • 29.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 90 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 30.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 345/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați";

 • 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului nr. 11G;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, B-dul Dunărea nr. 96B;

 • 35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Transurb SA Galați pe anul 2019;

 • 36. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției C7 - Cantina din incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, situată în Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25 în 11 unități individuale;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren în suprafață de 50,40 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 283 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor nr. 13-A;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 • 40. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public;

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" societății ALITEC SOLUTION S.R.L. Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan;

  44.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Centrului de Zi Galați din cadrul Fundației Inimă de Copil;

  45.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției

  Societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.;

  5       5                                                                                   5                 ~

  46.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției elevei Daria Teodora Hărăbor;

  47.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției doamnei Agriela Monica Măciuceanu;

  48.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției doamnei Ștefania Tristiana Cojocaru;

  49.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției domnului Andrei-Marian Stoian;

  50.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției Fundației Comunitare Galați;

  5                                                            5  ~


  "Premiul


  "Premiul


  "Premiul


  "Premiul


  "Premiul


  "Premiul


  Municipiului Galați"


  Municipiului Galați"


  Municipiului Galați"


  Municipiului Galați"


  Municipiului Galați"


  Municipiului Galați"


  51.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău;


 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 11/2019/1/28.10.2019 și

5                                  5

Raportul nr. 5400/09.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/21.05.2019;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 33/2018/1/06.11.2019 și

5                                  5

Raportul nr. 1086/18.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 33/04.01.2019;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 97/2014/5/11.11.2019 și

5                                  5

Raportul nr. 2634/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 97/07.01.2015;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 50/2016/5/08.11.2019 și

5                                  5

Raportul nr. 16210/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017;

52.Interpelări, intervenții, cereri;

53.Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • XI. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 20192022.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 „abțineri” (d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela- Simona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor nr. 34, aferent bloc D4.

Cu 17 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț -Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela- Stela, dl. consilier local Șerban Alexandru - Gabriel, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia) și 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela-Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor nr. 32.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Drumul Viilor nr. 7A.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Baia Comunală-lucrări privind protecția și siguranța la incendiu”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39 A, 39B, 39C- subzona 3 - Micro 39C.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a propus, și a fost acceptat, un amendament cu privire la mărirea valorii burselor, pentru anul școlar viitor, cu 10%.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. consilier local Atanasiu Onuț -Valeriu.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sala de spectacole, foyer și grădina de vară "Leonard" - aflate în proprietatea publică a Municipiului Galați și în administrarea Teatrului National de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov nr. 82Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Crângului nr. 48Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Cosminului nr. 112.

Cu 21 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 4 „abțineri” (dl. consilier local Popa Cătălin, d-na. consilier local Pătrașcu Mariana -Nicoleta, d-na. consilier local Stoica Florina, dl. consilier local Duca Cristian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 4.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb SA. Dl. consilier local Iacob Claudiu a intrat în sala de ședință.

5               5

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/28.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși", cu modificările și completările ulterioare.

Dl. consilier local Șerban Alexandru - Gabriel a ieșit din sala de ședință.

5                                                                                                         5                                              5               5

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 451 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectuluiCu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 452 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 453 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectuluiCu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 454 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice" în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiectCu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare.

Cu 23 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul), 1 „abținere” (d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Poligon subteran de tragere”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019.

Cu 17 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 8 „abțineri” ( dl. consilier local Atanasiu Onuț -Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Ichim Laurențiu, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Ivan Angela- Stela, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 90 mp - proprietate publică a Municipiului Galați. Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 345/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului nr. 11G.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 31, B-dul Dunărea nr. 96B.

Cu 21 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 4 „abțineri” (dl. consilier local Popa Cătălin, d-na. consilier local Pătrașcu Mariana -Nicoleta, d-na. consilier local Stoica Florina, dl. consilier local Duca Cristian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Transurb SA Galați pe anul 2019.

Cu 17 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), 5 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț -Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela- Stela, dl. consilier local Iacob Claudiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției C7 - Cantina din incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, situată în Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25 în 11 unități individuale.

D-na. consilier local Stoica Florina a ieșit din sala de ședință.

D-na. consilier local Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren în suprafață de 50,40 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Dl. consilier local Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 283 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor nr. 13-A.

Cu 18 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț -Valeriu, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Ivan Angela- Stela, dl. consilier local Iacob Claudiu, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat.

Cu 21 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 „abțineri” (d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia, d-na. consilier local Vreme Daniela- Simona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea amenajării unui spațiu public. D-na. consilier local Stoica Florina a revenit în sala de ședință.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel:

Din 25 de voturi exprimate, d-na. consilier local Pătrașcu Mariana - Nicoleta a obținut 19 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

Din 25 de voturi exprimate, dl. consilier local Duca Cristian a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Societății ALITEC SOLUTION S.R.L. Galați.

> >

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, Societatea ALITEC SOLUTION S.R.L. Galați a obținut 21 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, dl. prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Centrului de Zi Galați din cadrul Fundației Inimă de Copil.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, Fundația Inimă de Copil a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.

> > >

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, Societatea Șantierul Naval Damen Galați S.A. a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" elevei Daria Teodora Hărăbor.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, Hărăbor Daria Teodora a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Agriela Monica Măciuceanu.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, d-na. Măciuceanu Agriela Monica a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Ștefania Tristiana Cojocaru.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, d-na. Cojocaru Ștefania Tristiana a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Andrei-Marian Stoian.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, dl. Stoian Andrei - Marian a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Fundației Comunitare Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, Fundația Comunitară Galați a obținut 21 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, dl. prof. dr. ing. Fetecău Cătălin a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

Urmează punctul aferent prezentării ”Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 11/2019/1/28.10.2019 și Raportului nr. 5400/09.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/21.05.2019”.

Reprezentantul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați nu este prezent pentru a face cunoscute măsurile luate în conformitate cu „Raportul nr. 5400/09.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/21.05.2019”.

Urmează punctul aferent prezentării „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 33/2018/1/06.11.2019 și Raportului nr. 1086/18.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 33/04.01.2019

Reprezentantul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați nu este prezent pentru a face cunoscute măsurile luate în conformitate cu Raportului nr. 1086/18.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 33/04.01.2019.

Urmează punctul aferent prezentării „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 97/2014/5/11.11.2019 și Raportului nr. 2634/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 97/07.01.2015”.

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportului nr. 2634/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 97/07.01.2015”, reprezentantul Cantinei de Ajutor Social Galați a prezentat măsurile pe care le-a luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

5                               5

Urmează punctul aferent prezentării „Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 50/2016/5/08.11.2019 și Raportului nr. 16210/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017

La solicitarea domnului Președinte de ședință și urmare a „Raportului nr. 16210/22.10.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017”, reprezentantul Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați a prezentat măsurile pe care le-a luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

5                               5

 • XII. Interpelări, intervenții, cereri.

Nu au fost formulate.

Președintele de ședință, dl. Andrei Lucian - Valeriu, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Lucian - Valeriu ANDREI

SECRETAR GENERAL,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT