Hotărârea nr. 94/2019

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 94

din 28.03.2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 122/19.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16612/19.03.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16614/19.03.2019, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 275 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

99

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Date de identificare

275.

Construcție

Strada Ionel Fernic nr. 22 A S 5

Suprafața construcție = 18 mp, anul dării în folosință 1991.

99

Art. II - Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 94/28.03.2019

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

292.

Teren

Strada Crinului nr. 10

Suprafața teren = 73 mp

293.

Teren

Strada Crinului nr. 19

Suprafața teren = 4.296 mp

294.

Teren

Strada Oltului nr. 13 D

Suprafața = 105 mp

295.

Teren

Strada Iasomiei nr. 8

Suprafața = 282 mp

296.

Teren

Strada Dr. Petru Groza nr. 1 C

Suprafața teren = 280 mp

297.

Teren

Strada Dr. Petru Groza nr. 1 F

Suprafața teren = 154 mp

298.

Teren

Strada Tecuci nr. 159

Suprafața teren = 560 mp

299.

Teren

Zona Micro 19

Strada Oțelarilor, aferent bloc P1 Suprafața teren = 124 mp

300,

Teren

Zona Dig Bărboși

Strada Nicolae Labiș nr. 14 A

Suprafața teren = 180 mp

Președinte de ședință,