Hotărârea nr. 9/2019

Dezmembrarea in cate doua loturi a terenurilor in suprafata de 117 mp si respectiv 18 mp, proprietate privata a municipiului Galati situate in Galati, str. Dr. Carnabel nr. 12

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 9

din 31.01.2019

privind dezmembrarea în câte două loturi a terenurilor în suprafață de 117 mp și respectiv 18 mp, proprietate privată a municipiului Galați situate în Galați, str. Dr. Carnabel nr. 12

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 5/14.01.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1652/14.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1654/14.01.2019, al Direcției Patrimoniu, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa petenților Gogu Gheorghe și Pavăl Mihaela înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 119365/11.12.2018;

Văzând Referatele de admitere dezmembrare imobil nr. 109519/29.11.2018, respectiv nr. 109521/29.11.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 117 mp, situat în Galați, str. Dr. Carnabel nr. 12, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața de 82mp, având numărul cadastral 127892;

  • - Lot 2 - cu suprafața de 35mp, având numărul cadastral 127893;

  • (2) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 18 mp, situat în Galați, Str. Dr. Carnabel nr. 12, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața de 9mp, având numărul cadastral 127883;

  • - Lot 2 - cu suprafața de 9mp, având numărul cadastral 127884;

  • (3) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 9/31.01.2019

ANEXA NR. 1.36 la regulament Plan de amplasament si delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

Scara 1 : 200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

127645

117 mp

Mun. Galați, str. Dr. Carnabel nr. 12, județul Galați.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

127645

GALAȚI


442554

CM xO

SC


'442528CC


442527


Dezlipire imobil

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

cadastral

Suprafața mp

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața mp

C ategoria de folosința

Descrierea imobilului

127645

117

Ce

82

Cc

lot 1

35

Cc

Lot 2

Total

117

---

Total

117

Executant: l<t^

/      cmt/ficat %

Confirm excitWarea

corectitudinea imț©ițjrii dnitinknlatiei casații ale si corespondenții MJifSteia cGJyeatîfMea ditMeSeij.

«"o /

SeniuaHirii^i^tampilaC * / OataNcMqmJy-ie 29

_            ,  /«- Inspector

/o    //6/2 r^x $

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnatura'sLpttfafa r

Data:     /

Stampila BCPI

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200 ANEXA NR. 1.35 la regulament

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

«mu

82 mp

.........................

Mun. Galați, str. Dr. Carnabel nr. 12, jud. Galați.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Galați

442553

oo

'442553 se rj •C

00 ro r-


r-r-

ti


--j

00

-•J

00

^442531

442531-2-


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200                       ANEXA NR. 1.35 la regulament

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

W

35 mp

Mun. Galați, str, Dr. Carnabel nr. 12. jud. Galați

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Galați


IE 117837


442553

oc *r.

A 3

Ii
CC •r>

<5C


442531


A. Date referitoare ia teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

Imobil împrejmuit astfel

N: 4-9 nematerializat

S: 10-11 gard+peiete E: 9-10 nematerializat

V: 11-4 nematerializat

1

Cc

35

Total

35

B. Date referitoare la construcție

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

_

1__________________ - - -

Total

masurata a imobilului - 35 mp       '

& CER1|F1C,A. nr- ('o                                                                     /

--------------------------------/ -> s- n£ MZllJHIi»'Ta -£T

Executant: PFAS'XN^E^TCaRNE&l    Z ș

Confirm executarea^afjiratoatapțstt'iBren, 21 JȚț corectitudinea întocmirii ypcgmen/at/ffr^lastrațF’tlj / corespondenta acesteia țm i^alif^i ^ln’jerj^

Sem n atu i a sl ■                   x     ■'

Data: noiembrie 2018

Confirm introducerea imobilului in bazîrde date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si paraiar""^    !

Data:

Stampila BCPI

ANE> A NR. 1.36 la regu ament Pla i de amplasament si delimitare a imobil ilui

cu propunere i de dezlipire

Scara 1 : 200


Nr. Cadastn 1

Suprafața măsurată a nobilului (mp)

Adresa imoi ilului

127608

18 mp

Vlun. Galați, str. Dr. Camabel nr. 12. județul Galați.


Nr. Cartea I unciara

l îitatea Administrativ Terii riala (UAT)

127601

GA ATI


442554

V, r) O oc r*~> I"-


44255 ICM

00

**442528

44252'

Dezlipire in obil


~W.5.                                                                    738655


Situația actuala (înainte de dezlipire i

Situația \ itoare (după de? ipire)

Nr. cadastral

Suprafața mp

Catego ia de folos nta

Descrierea imobilului

Nr. cadastr. 1

Suprafața mp

Categoria de folosint

Descrierea imobilului

127608

18

C

9

Ce

Lot 1

9

Ce

Lot 2

Total

18

.-/A 2—

Total

18

E ecutant: PFA.

Confirm executarea m^gtoril tntwt*jran?< 5 Q corectiti! linca Întocmirii dbiSințțnta Mjjpftlasîrale $ cores tondenta acesteia eu neftțafKăwieren.

Semnătură si stampilă GALA'W-^^ Data: noiembrie 201b   ~

\                                  Ins| ector

Confirm introducerea imobi ului in baza de date integrata si atribuirea piu arului cadastral.

Stamp iapCPI


Piti n de amplasament si delimisare a imobilului

Scara 1 : 100 ANEXA NR. 1.3: la regulament

Nr. cadastral

Supral ita masurata a imobilului ( np)

Adresa imobilului

9 mp

Mun. Gal: ti, str. Dr. Carnabel nr. 12, jud 1 ialati.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Adu inistrativ Teritoriala (UAT i

Galați

__ 442562

442562'                                                                                                            £

T                                                                                                                                   -C

CN                                                                                                                                                         OO

C                                                                                                                                  |\         e-

-                                sw.Vau^                            “

<2 QC


442551Lot 2


<-n •o


442551A.

Nr. parcela

Catego ia de folos tta

Suprafața

(m.p.l

1

Ci

9

Total

9ala masurata a imobilului = 9 mp a din act a imobilului - 9 mpSemnătură si pa/afa

f

Stampila» BCPI


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 100 ANEXA NR. 1.35 la regulament


Lot 2


O

fiNr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

9 nrp

Mun. Galați, str. Dr. Carnabel tir. 12, jud Galați.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (L AT)

Galați

Lot I

12     1.31    5

7______

0.84 6■'j oc UJ Q'


r*r

CN

sO

OQ m %4255144255»


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(m.p.)

1

Ce

9

Total

9

Cod


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


Imobil împrejmuit astfel : bl; 12-5 nematerializat S: 10-11 nematerializat

E: 5-10 nematerializat V: 11-12 nematerializatB. Date referitoare la construcție

Mențiuni

Suprafața construita la sol

-----------

-

22*873^2^=—

-------—---------------------------------------

8 î

otala masurata a imobilului = 9 mp otala din act a imobilului = 9 mp

Inspector


Executantz'ț’F^tȘA

Confirm----       '

corectitudinea intoc corespondenta acestbi
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata uYnă» ultu-cadastral.

• lncaImiuau


Si atribuirea riuTn!

I Mumsș’ Prenume: EFtii Semnatura.si parafa

Pata: ,

l4B£Pl


NCA


fn_:


Președinte de ședință


Stampil4fi^PI