Hotărârea nr. 88/2019

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Galati in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 88

din 28.03.2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galați în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 749/11.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98454/11.12.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98456/11.12.2018, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 6, alin. (1), lit. ”a”, art. 7 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Galați în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii:

  • 1.     Cocu Desilia              -membru titular,

  • 2.     Oancea Moise-Cornel     -membru titular,

  • 3.     Mariana-Nicoleta Pătrașcu -membru titular;

Și a doi membri supleanți:

1.    Ciupercă Silviana

2.    Bogatu Hristache;

(2) Atribuțiile comisiei sunt reglementate de art. 7 al Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

(3) În cazul imposibilității de a participa la lucrările comisiei, membrii titulari vor fi înlocuiți de către membrii supleanți.

Art. 2 - Secretariatul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii va fi numit prin dispoziție a primarului.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L. nr. 219/24.11.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,