Hotărârea nr. 83/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Gradinita cu Program Prelungit Prichindel"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 83 din 28.03.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Grădinița cu Program Prelungit Prichindel"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 79/20.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 10668/21.02.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10670/21.02.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Grădinița cu Program Prelungit Prichindel", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 83/28.03.2019

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

la Grădinița cu Program Prelungit Prichindel

Grădinița cu Program Prelungit Prichindel este situată pe B-dul Dunărea, nr.2B, Galați cu regim de inaltime S+ P+E1.

În conformitate cu normativul P118/3-2015, art. 3.3.1 "clădiri/construcții având destinația de învîțământ cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp și mai mult de două nivele "este necesară echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.

În prezent grădinița funcționează cu un număr de 214 copii, 15 cadre didactice,12 cadre nedidactice și personal auxiliar.

Pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu este necesara realizarea masurilor necesare prin efectuarea urmatoarelor lucrari:

  • -   Realizarea instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu spațiilor dedicate grădiniței;

  • -  Realizarea rezervei intangibile pentru incendiu V=1,5 mc amplasată lângă grupul de pompare existent;

  • -  Asigurarea iluminatului de siguranță și comandă locală a grupului de pompare;

  • -  Izolarea stației de pompare de restul spațiilor printr-un perete din BCA rezistent la foc și ușă din metal rezistentă la foc;

  • -  Asigurarea evacuării în siguranță pe scara de incendiu exterioară, în caz de incendiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 195.327,457 lei

Din care C+M:          131.580,885 lei

Capacități: - rezervor apa V = 1600 l

- centrala de detecție incendiu cu comunicator vocal inclus.

Durata de realizare a investitiei: 3 luni

Sursa de finanțare: buget local

Președinte de ședință,

f'S.C. EXIGENT S.R.L.

V___________________________________________________________J

DEVIZ GENERAL

al obiectului de investiții: INSTALAȚIE DE DETECTARE ,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT" PRICHINDEL"

FAZA: D.A.L.I.

Nr

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PTR. OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1,1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

1.2.1 Demontări rețele

■ ■

1.2.2 Lucrări de sistematizare verticală

-

1.3

Amenajări ptr. protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/ protecția utilităților

-

, TOTAL CAPITOL 1.

-

"k

Capitolul 2. cheltuieli ptr. asigigurarea utilităților necesar

E OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Branșament apă rece

-

2.2

Racord canalizare

-

2.3

taxe avizare

-

Taxă racordare alimentare energie electrică

TOTAL CAPITOL 2.

-

CAPITOLUL 3. CHELTUILI PTR. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

-

3.1.1. Studii de teren: GEO, TOPO, HIDRO

-

3.1.2. Alte stadii specifice

-

3.2

Dacumentații-suport șl cheltuieli pentru ob. de avize, acorduri și autorizații

-

Autorizație de construcție

Avize

-

3.3.

Expertizare tehnică

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și audihil energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

4.630,000

879,700

5.509,700

3.3.1-Temă de proiectare

3,5.2. Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3.Stuciiu de fezabilitate/docunentație de avizare a lucrărilor de interv. și D.G.

2.000,000

380,000

2.380,000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea ob. avizelor/acordurilor/au toriz.

-

-

■ ■

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

130,000

24,700

154,700

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

2.500,000

475,000

2.975,000

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

■ ,

3.7.

Consultanță

■ : ■■ ■■ :

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

: .

-

-

3.7.2. Auditul financiar

:: ■■ ■

-

3.8.

Asistență tehnică

1.634,072

310,474

1.944,545

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 0,5%

544,691

103,491

648,182

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

544,691

103,491

648,182

3.8.1.2 ptr. participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2, Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate 1%

. 1.089381,

206,982

1.296363

TOTAL CAPITOL 3.

6.264,072

1.190,174

7.454,245

CAPITOLUL 4.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

Nr

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Va luare (IriM TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

cit.

lei

lei

lei

"T

2

3

4

5

44

Construcții și instalații

1

08. 1 ARHITECTURA

23,525.300

4,469.807.

27,995407

2

OB.2CURENTISLABI

23,856.990

4,532.828

28,389,818

3

OH. 3 INSTALAȚIE HIDRAULICA INCENDIU

10,537450

2,002.059

12,539.209

-

-

-

TOTAL 4.1

57,419.440

11,001694

68,924.134

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1

OH. 2 INSTALAȚIE HIDRAULICA INCENDIU

51,015.66

9,693.5-15

60,712.205

-

-

-

TOTAL 4.2

51,018.660

9,693.545

60,712.205

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cam necesita montaj

1

OB. 2 CURENTI SLABI - ECHIPAMENTE 1DSAI

18,193.000

3,456.67(1

21,619.670

2

OB. 2 INSTALAȚII ELECTRICE -ILUMINAT DE SIGURANȚA

25,000.(100

4,750.000

29,75(1.000

2

OB. 3 INSTALAȚIE HIDRAULICA INCENDIU

2,000.000

380.00(1

2480.000

TOTAL 4.3

45,193.000

8,586.670

53,779.670

zr

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care rut necesita montaj și ecliip, de transport

-

-

TOTAL 4.4

-

-

-

4'3

Dotări

■■

-

-

TOTAL 4.5

-

-

4.6

Active necorporale

-

TOTAL 4.6

-

-

TOTAL CAPITOL 4.

154,131.100

29,284.909

183,416,009

CAPITOLUL 5, Al.TT CHELTUIELI

5.1

Oiganiz.ire de șantier:

2,723.453

5'17.456

3,240.908

544. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 1,5%

1,634.072

310.474

1,944.515

54.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

1,089.381

206.982

1,296.363

5.2

Comisioane, cote, laxe, cost irl creditului...;

1,216.294

-

1,216.294

5.2.1 .Comisioanele și dobânzile aferenta creditului băncii finanțatoare

-

5;2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul călită ții li u rarilor de construcții 0,Ș%

532,861

352.861

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în aniertajarita teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrănlbr de construcții 0,1%

110.572

110.572

5.2.4. Cotă a teren tă Casei Sociale a Conș truc tor Hor - CSC 0,5%

552,861

552.861

desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

-

-

-

5,4.

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5.

3,939.746

517.456

4,457.202

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2

Probr? tehnologice și teste

..

-

TOTAL CÂP.ITOL6

-

TOTAL GENERAL

164434.918

30,992.539

195,327.457

din care: C+M

110472.172

21,008.713

131480.885


în prețuri la data de 2X09.2018; 1 euro= 4,6559 lei


Data: 20.09.2018

Beneficiar/ Investitor,