Hotărârea nr. 78/2019

Validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 78

din 28.03.2019

privind validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 153/22.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18938/27.03.2019, a inițiatorului -Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18940/27.03.2019, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 32/25.03.2019, a Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 27967/26.03.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 76/28.03.2019 privind încetarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. ”a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Gheorghe Potîrniche, înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul Gheorghe Potîrniche este desemnat membru în Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement, precum și în orice alte structuri în care domnul Ilie Zanfir a fost desemnat în calitate de consilier local.

Art. 4 H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,