Hotărârea nr. 76/2019

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 76

din 28.03.2019

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 113/18.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere referatul constatator nr. 16536/19.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16532/19.03.2019, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16534/19.03.2019, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia domnului consilier local Ilie Zanfir, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14560/11.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. ”a”, art. 10 și art. 12, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Ilie Zanfir.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către domnul Ilie Zanfir în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,