Hotărârea nr. 7/2019

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 693/21.11.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93762/21.11.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93764/21.11.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 57964/09.07.2018, al documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1, Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1, în vederea realizării lotizării terenurilor, delimitate la nord de limita posterioară parcele front la Aleea Crăciunițelor, la sud de limită posterioară parcele front la Aleea Crăciunițelor, la est de strada Arcașilor și la vest de Unitate Militară, identificată cu număr cadastral 113318, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 176 / N / 2000 a M.L.P.A.T. pentru aprobarea reglementării tehnice ‘‘Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal'', ale Planului Urbanistic General, ale Regulamentului Local de Urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Galați nr. 62/26.02.2015.

Art. 4 - Planului Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unei noi documentații de urbanism de același nivel sau de nivel superior.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,