Hotărârea nr. 67/2019

Modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea in concesiune catre Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distributie si furnizare a energiei termice apartinand domeniului public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 67

din 27.02.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 73/19.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11464/25.02.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11466/25.02.2019, al Direcției Patrimoniu, Direcției Financiar Contabilitate și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 114988/29.10.2015;

Văzând adresa nr. 4408/19.02.2019, a societății Calorgal S.A., înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 15783/21.02.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (2) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I Anexa 1 la H.C.L nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II - (1) Se aprobă schimbarea destinației unor puncte termice și transmiterea acestora în concesiunea Societății Calorgal SA. în scopul desfășurării activităților auxiliare, imobilele fiind identificate în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Instalațiile și celelalte mijloace fixe aferente imobilelor de la alin. (1) vor fi dezafectate în scopul valorificării ulterioare sau vor fi propuse pentru casare.

Art. III - Valorile bunurilor concesionate vor fi actualizate conform legislației în vigoare.

Art. IV Bunurile din Anexa la Contractul nr. 114988/29.10.2015, care nu fac obiectul prezentei hotărâri, rămân în gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați până la predarea acestora către un furnizor de servicii în scopul conservării.

Art. V - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VI - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA 1 la HCL nr. 67 /27.02.2019

LISTA CU BUNURILE AFERENTE SISTEMULUI PUBLIC DE PRODUCERE, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPILUI GALATI

( CONSTRUCTII +DOTARI+TEREN)

1

CONSTRUCTII+D

OTARI

Terenuri cu constructii

SC/PT

ADRESA

SUPRAFATA

TOTALA

SUPRAFATA

CONSTRUITA

SUPRAFATA

LIBERA

POZITIE ANEXA

CONTRACT

CONCESIUNE

CENTRU 1

PT P2

Str. Sindicatelor nr.54A

DA

620.77

340.99

279.78

POZ.138

CENTRU 2

PT CRISTAL

Str. Garii, nr.35

DA

266

216

50

POZ.10

PT POLICLINICA

Str. Eroilor nr. 32 A

DA

162

144

18

POZ.14

PT PLOMBA

STR DOMNEASCA NR. 116

DA

372

305.06

66.94

POZ.13

PT CFR1

STR MIHAI BRAVU

DA

124.3

83.7

40.6

POZ.15

CT CEZAR

Str. Cezar nr.20, zona Bl. A,B,C

DA

MAZEPA

SC 14

Str. Rosiori nr.6A

DA

358.61

308.56

50.05

POZ.33

SC 16

Str. Romulus nr.1A

DA

281.28

281.28

0

POZ.31

TIGLINA 1

PT 2

Str. Brailei nr.171, bl.I1

DA

21.5

21.5

0

POZ.48

PT 0

Str. Saturn nr.34,bl.I6.

DA

43.5

43.5

0

POZ.46

PT 3/CT 3

Str. Brailei nr.161A

DA

526.05

370.14

155.91

POZ.39+POZ.65

PT 9

Str. Regiment 11 Siret nr.46

DA

216.44

216.44

0

POZ.44

PT 4

Str. Regiment 11 Siret, bl.I3.

DA

59.5

59.5

0

POZ.49

MICRO 19

SC 32

Str. C. Conachi nr.1

DA

369.61

369.61

0

POZ.94+POZ.118

SC 33

Str. Laminoristilor nr.12A

DA

481.78

481.78

0

POZ.93+POZ.119

SC 50

Str. Stadionului nr. 2A

DA

281.1

182.19

98.91

POZ.91

MICRO 21

SC 43

Str. V. Valcovici nr.10

DA

483

347.71

135.29

POZ.104

MICRO 14

PT 50

Bd. Siderurgistilor nr.50

DA

442

416

26

POZ.127

MICRO 16

SC 17

Str. Fagului nr.11.

DA

539

384.8

154.2

POZ.77+POZ.113

MICRO 39-40

SC 1

Str. Caisilor nr.1A

DA

409.5

404.4

5.1

POZ.23+POZ.150

SC 3

Str. Av. Vasile Craiu nr.7A

DA

494

268.8

225.2

POZ.131+POZ.134

SC 6

Str. Ionel Fernic nr.5

DA

943.11

286.38

656.73

POZ.145

SC 7

Bd. Traian Vuia nr. 22A

DA

399.26

232.63

166.63

POZ.144

PTCSG

CAMIN CSG STR HENRI COANDA

DA

1168

233.1

934.9

POZ.132+POZ.133

SEDIU DISPECERAT METROLOGIE LEGALA CRIZANTEMELOR          6,Ac=582,25

mp,Au=480,65 mp,H=7,75 m, - CORP A

Str. Crizantemelor nr.6 Corp A

DA

TEREN PROPRIETATE APATERM

SEDIU SECTOR II

STR DOMNEASCA , NR. 72 I

NU

22.7

22.7

0

POZ.66

SEDIU SECTIA I

COMPLEX ANCORA, STR. ROSIORI I

NU

30.13

30.13

0

POZ.67

AT AMC

STR 1 DECEMBRIE A I

NU

52

52

0

POZ.124

AT MECANIC

STR. SATURN TIG I I

NU

1698.72

614.1

1084.62

POZ.70

RĂMÂN ÎN FUNCȚIUNE și următoarele instalații :

* CT Studenti si CT bl.A4(A,B,C) doar dotarile fara constructii si teren, neapartinand domeniului public. ** CT Liceu Metalurgic doar dotarile, aceasta fiind instalata in incinta Camin C str. Milcov, nr.25.

Președinte de ședință,

ANEXA 2 la HCL nr. 67/27.02.2019

LISTA CU BUNURILE AFERENTE SISTEMULUI PUBLIC DE PRODUCERE, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE

A ENERGIEI TERMICE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI GALATI - CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI

SC/PT

ADRESA

POZITIE AXEXA CONTRACT CONCESIUNE

TIGLINA 2

SC 3

DEVINE

ARHIVA

BLOC H3 STR CONSTRUCTORILOR

POZ.34

TIGLINA 1

SC 61

DEVINE

ATELIER REPARATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARI

BLOC PS 12 STR SATURN

POZ.50

TIGLINA 2

SC 59

DEVINE

DEPOZIT OXIGEN, ACETILENA, PIESE DE SCHIMB

BLOC D7 TIG II STR CONSTRUCT.

POZ.51

SID VEST

SC 63

DEVINE

MAGAZIE MATERIALE, CONTORI, ECHIPAMENTE, ETC.

STR SIDERURGISTILOR, NR. 15

POZ.55

MICRO20

SC 35

DEVINE

ATELIER SUDURA CONFECTII METALICE

BLOC K STR FURNALISTILOR

POZ.99

TIGLINA I

PT 5

DEVINE

COLOANA AUTO

STR. REGIMENT 11 SIRET, TIGLINA I,

BLOC C17

POZ.69

AUREL VLAIC

SC 11

DEVINE

ATELIER REPARATII TERTI

STR 1 DECEMBRIE B1-S9

POZ.123

Președinte de ședință,