Hotărârea nr. 66/2019

Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 27.02.2019

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 71/19.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 10102/19.02.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10104/19.02.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (2), alin. (5) și art. 64^4, alin. (1), alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3, lit. a), art. 4, alin. (1) și art. 12 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se constată vacantarea a cinci posturi de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Art. 3 - Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de selecție prealabilă, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate, în condițiile legii.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului Galați și Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societățile comerciale la care Municipiul Galați este acționar/asociat unic și la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr.33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,