Hotărârea nr. 62/2019

Preluarea in patrimoniul municipiului Galati a lucrarilor de investitii "Bransament apa rece si racord canalizare", precum si predarea acestora in concesiune catre Societatea Apa Canal S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 27.02.2019 privind preluarea în patrimoniul municipiului Galați a lucrărilor de investiții „Branșament apă rece și racord canalizare”, precum și predarea acestora în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 66/18.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9802/18.02.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9804/18.02.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”a” și lit. ”b”, art. 3, lit. ”i”, lit. ”l”, art. 28, pct. 7 din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, lit. ”b”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 330/2011 privind modificarea și completarea Procedurii de eliberare a acordurilor pentru executarea lucrărilor de construire pentru rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrări de instalații de infrastructură, aprobată prin H.C.L. nr. 258/2010;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), lit. ”a”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a lucrărilor de investiții „Branșament apă rece și racord canalizare” la imobilul situat pe strada Cucului, nr. 1 A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă predarea în concesiune, către Societatea Apă Canal S.A. Galați, a bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 62/27.02.2019

Privind: preluarea în patrimoniul municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a lucrărilor de investiții Branșament apă rece și racord canalizare precum și predarea acestora în concesiune către Societatea Apă Canal SA.

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN (ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Dec. 2018, LEI

Data PIF

1

Investiție Branșament apă, contorizare și racord canalizare pentru imobil situat în strada Cucului nr. 1 A - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24/10.10.2018.

Oct. 2018

1.1

Branșament de apă str. Cucului nr. 1 A, L = 82 ml, conductă din PEHD Dn = 40 mm, pozat la adâncimea H med = 1 m, cămin pentru apometru 1 buc.

1.8.7.

36

218434.2

1.302

1.2

Racord canalizare str. Cucului nr. 1 A, L = 81 ml, conductă din din tuburi PVC Dn 125/160 mm, cămin de vizitare 1 buc.

1.8.6.

48

218434.3

2.110,48

Total investiție Branșament apă, contorizare și racord canalizare pentru imobil situat în strada Cucului nr. 1 A

3.412,48

Președinte de ședință,