Hotărârea nr. 61/2019

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren in suprafata de 31 mp, proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 27.02.2019

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren în suprafață de 31 mp, proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 65/18.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9776/18.02.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9778/18.02.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea S S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A, pentru un teren în suprafață de 31 mp, proprietate publică a municipiului Galați, evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA HCL nr.

61/27.02.2019

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. GALAȚI - pentru realizarea lucrării de investiție "Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent SPAȚII DE PREZENTARE ȘI VÂNZARE MOBILIER PERFECTA IMPEX SRL, Bdul. G. Coșbuc nr. 76”’

31 mp

Adresa nr. 7807/29.01.2019

(1110/28.01.2019)

Planșa Anexa 1

J

TOTAL

31 mp

Președinte de ședință,

J                                   J                J 7


BMPT


9.14 m   — '

(D <0 •c

—n

o. o

proprietate privata


prop. Făcaleț nr. cad. 121632


121221-C2


cablu subteran (55 m)


ACIXAdzY          rrsri2


str. Mihail Kogălniceanu


prop. Titu lorga nr. cad. 13464


utilizator - PERFECTA IMPEX S.R.L. mun. Galați, str. George Coșbuc, nr. 76 suprafață teren -1.348 m2

nr. cadastral -115673

suprafață instalație - 32 m2


Elaborat

Nume

Semnătura

Șef de proiect

Ing. N. Tocilianu

Proiectat

Ing. C. Tocilianu

Desenat

Ing. S. Tănase


Scara:

1:200

Data:

11.2018


Proiect: Alimentare cu energie electrică Instalație de Racordare

Planșa:


Plan de situație

*


Faza:

D.T.A.C.

Planșa:

3