Hotărârea nr. 58/2019

Aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane juridice

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 27.02.2019

privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 46/29.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5384/29.01.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5386/29.01.2019, al Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere studiul de oportunitate nr. 5382/29.01.2016, al Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedre avizul Consiliului Concurenței, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1361/11.02.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 456, alin. (2), lit. „a”, „c”, „d” și „f” și art. 464, alin. (2) lit. „b”, „d” - ,f” și „q” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. 4, lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă schema de ajutor de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Galați, Consiliului Județului Galați și Consiliului Concurenței și se aduce la cunoștință publică prin publicare în trei publicații locale și se afișează pe pagina de web www.primariagalati.ro.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI


H            2 •        r3 DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

’ :    A '»,'>• Wl t ~ SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

ROMÂNIA^»     PERSOANE JURIDICE

i                                                                Anexa la HCL nr. 58/27.02.2019

ș

SCHEMA DE MINIMIS

Privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin.2 lit. a, c, d si f si art. 464 alin. 2 lit. b, d - f si q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare

 • I.DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1

 • (1) Prezenta instituie o schemă de ajutor de minimis denumită ,, Ajutor de minimis” în vederea acordării facilităților fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin.2 lit. a, c,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013

 • (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013

 • (4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați și va fi adoptată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați.

 • II.SCOPUL SI OBIECTIVUL(ELE) SCHEMEI:

ART. 2 Schema are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galați.

ART. 3 Obiectivul prezentei scheme constă în instituirea unei masuri conjuncturale de acordare a facilităților fiscale prin care se urmărește sprijinirea contribuabililor - furnizori de servicii sociale - cat si stimularea mediului economic si, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


 • III.BAZA LEGALĂ:

ART. 4 Prezenta schema este elaborată în conformitate cu prevederile:

 • (1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013

 • (2) Art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q , art.4871 din Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 aprobata prin Legea nr 20/2015;

 • (4) Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (5)  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată;

 • (7) O.U.G nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • IV.DOMENIUL DE APLICARE:

ART. 5

 • (1) Prezenta schemă se adresează persoanelor juridice care la data intrării în vigoare a prezentei scheme și pe perioada derulării ei, respectiv până la 31.12.2020, datoreaza impozit/taxă pe următoarele categorii de clădiri si/sau terenuri:

 • -  Clădiri care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale,altele decât cele prevăzute la art.456 alin.1 lit.x-art. 456 alin.2 lit. a

 • -  Clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale - art. 456 alin. 2 lit.c

 • -  Clădiri utilizate de organizații non profit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrative - art. 456 alin.2 lit.d

 • -  Clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin. 10 din OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectatiunea de interes public - art. 456 alin.2 lit. f

 • -  Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. 10 din OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care

  t'4PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

SERVICIUL IMPOZITE.TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


proprietarul menține afectatiunea de interes public art. 464 alin. 2 lit. b

 • -  Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizațiile neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale - art. 464 alin. 2 lit. d

 • -  Terenurile utilizate de organizații non profit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ - art. 464 alin. 2 lit. e

 • -  Terenurile apartinand asociațiilor si fundațiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ - art. 464 alin. 2 lit. f

 • -  Terenurile situate in zonele de protecție ale monumentelor istorice si in zonele protejate - art. 464 alin. 2 lit. q

 • (2) Scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului /taxei pe teren conform art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q se aplica începând cu data de 01 ianuarie 2019 entităților care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2018 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale pana la data de 31.03.2019

 • (3) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea și în sectoarele exceptate de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prezenta schemă se aplică doar ajutoarelor acordate pentru domeniul de activitate eligibil, cu condiția ca beneficiarul să asigure separarea activităților și o distincție între costuri.

ART.6 Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderii din toate sectoarele, cu excepția:

 • a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013 ;

 • b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.

 • d) pentru finanțarea activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) pentru facilitarea utilizării preferențiale a produselor naționale față de produsele importate;

 • f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate societăților care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro
Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri in contul terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.

 • V. DEFINIȚII

Art. 7 în sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:

 • a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultura prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

 • b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro;

 • e) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;

 • f) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

 • g) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

  •»                                                ..t-: ' .'■■■■

  p:g/       :^H.,...s

  ROMÂNIA^

  ’ n? ti- ?,<ns i sĂwaĂTOraM împhs.ună      '


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate "întreprinderi unice”.

 • h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile prezentei proceduri este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

 • i) furnizorul de ajutor de minimis - în cadrul prezentei proceduri acesta este Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați;

 • j) administratorul schemei-Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați

 • k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

 • l) alocare specifică individuală - alocarea unui ajutor individual în baza unei măsuri de ajutor de minimis;

 • m) profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia națională cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

 • n) Persoana juridica - orice entitate care a fost infiintata in conformitate cu legislația României

VLCONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

ART.8

 • (1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schema, persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) sunt persoane juridice cu sediul în România, înființate în conformitate cu legislația din România și au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Galați;

 • b) nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • c) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • d) reprezentanții legali ai întreprinderii nu a fost supuși unei condamnări in ultimii 3 ani de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

 • e) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost);

 • g) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește


  ROMÂNIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

 • h) pentru a beneficia de prevederile prezentei schem, persoanele juridice angajate parțial in activitati economice, trebuie sa tina evidentele contabile separate fata de celelalte activitati desfășurate (contabilitatea trebuie sa evidențieze separat cheltuielile, veniturile si rezultatele aferente acestei activitati, nefiind permisă subvenționarea incrucisata).

 • (2) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si a impozitului /taxei pe teren conform art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q

 • (3) Consiliul Local al municipiului Galați prin Serviciul Impozite, Taxe și alte Venituri Locale persoane juridice este responsabil de verificarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului. Această verificare se efectuează anterior acordării sprijinului prevăzut de prezenta schemă.

 • VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

ART.9

 • (1) Ajutorul se acorda sub forma de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri si al impozitului/taxei pe teren care se incadreaza in prevederile art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) Ajutorul de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit intreprinderii in temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 • (3) Ajutorul se acorda intreprinderilor in limita sumei reprezentata de pragul de minimis astfel:

 • i) valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, nu poate depăși echivalentul in lei a 200.000 euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri in contul terților sau contra cost, valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul in lei a 100.000 de euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi,indifirent daca ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (4) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate intreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei măsuri de sprijin, depășește pragul de 200.000 euro, echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile procedurii, nici chiar pentru aceea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

H ** •   : ț '■   1            - DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

> :                       -     SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE

7 PERSOANE JURIDICE

ROMÂNIA w ■'

wîbsois!săkbawrimiMWffiUNA                Tei:+40 0236 307.756 Email: main@primariagatati.ro


unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (6) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (7) Ajutoarele de minimis individuale acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei) în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, echivalent în lei.

 • (8) Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentei proceduri nu se va cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 • (9) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilității acordate / fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către Furnizor.

 • (10) Ajutorul de minimis individual se va acorda după ce se va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200 000 Euro, echivalent în lei(100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri in contul terților sau contra cost) echivalent in lei.

ART. 10

 • (1) Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri si de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 456 alin. 2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin. 2 lit. b, d - f si q conform prezentei scheme, persoanele juridice solicitante vor depune până la data de 31.03.2019 inclusiv, la Direcția Impozite, Taxe și alte Venituri Locale - Serviciul Impozite, taxe si alte venituri locale persoane juridice - o cerere însoțită de următoarele documente justificative:

 • •  situațiile financiar - contabile la finele anului precedent fata de anul de referința;

 • •  Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al persoanei juridice;


  ROMÂNIA


  1 *■ S'j-fS S SÂRB&OMM tW'HSUNĂ  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

  DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

  Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro • •  Documentele de constituire ale entitatii, documente care sa ateste obiectul de activitate;

 • •  Certificat de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale valabil la finele anului precedent fata de anul de referința;

 • •  Actele de proprietate/folosinta, concesionare, inchiriare sau dare in administrare ale clădirilor si terenurilor ce fac obiectul prezentei scheme, daca acestea nu exista la dosarul fiscal;

 • •  Declarația fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri si terenuri.

 • •  în cazul în care sunt clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxe hoteliere, etc., nedeclarate, precum și modificări ( intrări/ieșiri) în cursul anului, aferente conturilor de terenuri, clădiri, mijloace de transport, taxă hotelieră, etc., se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv: contract de vânzare - cumpărare și factura, raportul de reevaluare efectuat asupra proprietăților deținute și procesul - verbal încheiat în urma ședinței Consiliului de Administrație, prin care s-a aprobat noua valoare a clădirii, procesele verbale de recepție aferente lucrărilor de construire/modernizare cuprinse în autorizațiile de construire, cu valoarea finală a lucrărilor recepționate;

 • •  declarație pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • •  declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost a executată și creanța integral recuperată;

 • •  declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar privind orice alt ajutor de minimis primit de intreprinderea unica pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul de minimis si a anului curent.

 • •  Declarație pe proprie răspundere, data de reprezentantul legal al persoanei juridice,

autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infracțiune de

evaziune fiscala, pentru care s-a pronunțat o hotarare judecătoreasca definitiva.

 • •  Declarație pe proprie răspundere, data de reprezentantul legal al persoanei juridice,

autentificata la notar, privnd faptul ca imobilul pentru care se solicita scutirea se incadreaza in

prevederile art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q

- Notă: Declarațiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

 • •  Documentul prin care se justifica afectatiunea de interes public pentru scutirea acordata in termeiul art. 456 alin.2 lit. f si art. 464 alin. 2 lit. b

 • •  Extras de carte funciara cu notarea calitatii de monument istoric pentru facilitatea prevăzută de disp. art. 456 alin.2 lit. a si disp. art. 464 alin. 2 lit. q.

 • (2)  Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul impozitului/taxei pe clădiri si al impozitului/taxei pe teren, în condițiile prezentei scheme.

 • (3) Cererea si documentația privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădirile si terenurile prevăzute la art. 456 alin.2 lit. a, c ,d si f si art. 464 alin.2 lit. b, d - f si q din Legea nr.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE ’ SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307,756 Email: main@primariagalati.ro


227/2015 privind codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare, vor fi analizate de compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Impozite, Taxe si alte Venituri Locale în termen de max.10 zile de la data înregistrării.

 • (4) în cazul în care cererea pentru acordare de facilități fiscale este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentațianecesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, compartimentul de specialitate, va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau a documentației. în acest caz, termenul de evaluare prezăzutla alin.4, curge de la data la care cererea este considerată completă.

 • (5) în urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii, supus spre aprobare Primarului Municipiului Galați, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului. în baza referatului de acordare/neacordare, compartimentul de specialitate va emite Decizia privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis.

 • (6) Operarea efectivă a facilităților acordate va fi efectuată în baza referatului aprobat de către Primar și a deciziei privind acordarea ajutorului.

 • (7) Compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, respectiv Serviciul Impozite, Taxe și alte Venituri Locale Persoane Juridice, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată în aplicarea acestei scheme de minimis.

 • (8) Compartimentul de specialitate va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu se va depăși plafonul corespunzător ajutorului. în cazul în care va constata depășirea acestui plafon, va propune Consiliului local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului care depășește plafonul. Consiliului Local se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului care depășește plafonul corespunzător.

 • (9) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin compartimentul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

 • (10) Contribuabilii beneficiari ai prezentei scheme au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pentru clădirile si terenurile respective in termen de 30 zile de la schimbarea situației care a determinat acordarea scutirii.

 • VIII. DURATA SCHEMEI

ART. 11 Prezenta schema de ajutor se aplică de la 01.01.2019 până la 31.12.2020.

 • IX. BUGETUL SCHEMEI

ART. 12

 • (1)Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat, în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.000.000 lei, defalcată astfel:

  An

  Valoare      -lei

  2019

  1.000.000  2020


1.000.000

 • X. EFECTE

ART.13 In cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de 100 beneficiari.

 • XI. REGULI PRIVIND TRANSPARENTA

ART. 14

 • (1) în cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul actestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE)nr. 1407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.primariagalati.ro

 • XII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA Șl RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

ART. 15 Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică/completează.

ART. 16

 • (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, pe o perioadă de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Aceasta evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

 • (2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

ART. 17


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALESERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro • (1) Furnizorul are obligația ^de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv;

 • (2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar;

 • (3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale;

 • (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

 • (5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

ART. 18 Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei proceduri de ajutor de minimis.

ART. 19

Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (1) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (2) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

 • (4) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

ART. 20 Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 21

(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia;

 • (2) Furnizorul prezentului ajutor de minimis, va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O. J.L. 352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligații, eferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7(sapte)zile de la data semnării contractului/ actului sau a publicării acestora in Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării.

W

j-’


*/\ iW

X:S


:6

ROMÂN IA’<

ÎSU’ S<«8 î SAMSAjomM ÎMPRf,tJNÂ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE      ’

SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: irtain@primariagalati.roNr......................./....................

CERERE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂȚILOR

LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE

Subscrisa .........................................,cu sediul în ROMÂNIA/ ...............Județul

....................,codul poștal .............,municipiul/orașul/comuna.............................., satul/sectorul ..................................,str....................................,nr......., bl.......,sc........,et.......,ap ......,identificat           prin           C.I.F.*)......................tel./fax           ......................,e-mai....................................................................................,                  reprezentată                 prin

...........................................................................2),în         calitate         de/acționar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/

județul

poștal................................................, municipiul/orașul/comuna..........................,satul/sector

ul.................................., str...................................................,nr.........,bl

.......,et......., ap........,identificat prin B.I./C.l./C.I.P./Pașaport seria.................................................. nr.............., tel./fax..........................,e-mail............................................................. solicit

acordarea scutirii pe perioada:

 • □ Impozit/taxă pe clădire..............................................................................................................................

 • □ Impozit/taxă pe teren......................................................................................

Motivez cererea prin următorele condiții:

A. Economice

’> Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

2) Se completează în cazul persoanelor Juridice;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE SERVICIUL IMPOZITE,TAXE Șl ALTE VENITURI LOCALE PERSOANE JURIDICE

Tel: +40 0236 307.756 Email: main@primariagalati.ro


B. Funcționale

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal referitoare la declarația mincinoasă, că la data prezentei cereri nu am de declarat modificări ale materiei impozabile față de ultima declarație depusă la organul fiscal.

Semnătură reprezentant, (ștampilă):

Data:


Președinte dee ședință,