Hotărârea nr. 571/2019

Darea in folosinta gratuita a spatiului - sala de spectacole - aflat in proprietatea publica a Municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati, catre Directia Judeteana pentru Cultura Galati

ROMANIA

județul galați municipiul galați

CONSiLiuL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 571 din 12.12.2019

privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat in proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini" Galați, către Direcția județeană pentru cultură Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 623/03.12.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1364304/03.12.2019 al inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1364306/03.12.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Adresa Direcției județene pentru Cultură Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1351304/15.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 297 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole -aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini" Galați, pe termen limitat, în data de 28.01.2020, între orele 16:00-21:00, către Direcția Județeană pentru Cultură Galați, în vederea organizării și desfășurării Galei Culturii și Patrimoniului Gălățean, eveniment aflat la cea de-a VIII-a ediție.

Art. 2 - Managerul Teatrului Dramatic „Fani Tardini" Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,