Hotărârea nr. 57/2019

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere a copiilor inscrisi in cadrul Centrului Financiar Crese - prin unitatile de educatie timpurie anteprescolara Cresa nr. 1 si Cresa nr. 36

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 27.02.2019

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe - prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară Creșa nr. 1 și Creșa nr. 36

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 59/11.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8214/11.02.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8216/11.02.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Centrului Financiar Creșe Galați nr. 41/10.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 2269/10.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 72 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; art.72

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”pct. 1 și pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere aferent anului 2019, pentru Centrul Financiar Creșe Galați, în cuantum de 750 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați și Directorul Centrului Financiar Creșe se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,