Hotărârea nr. 569/2019

Aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, in anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 569 din 12.12.2019

privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, în anul 2020

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 621/03.12.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1364560/03.12.2019 al inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1364568/03.12.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa transmisă de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1364509/03.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) și lit. b) din O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2^1) lit. b) din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Având în vedere prevederile HCL nr. 599/26.10.2017 privind aprobarea proiectului de management și modelului - cadru al contractului de management la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă programul minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezentul program se va regăsi în bugetul ordonatorului instituției implicate.

Art. 3 - Managerul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,