Hotărârea nr. 566/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Clubul Sportiv Municipal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 566

din 12.12.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 618/03.12.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364277/03.12.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1364280/03.12.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Galați nr. 1574/29.11.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1363079/02.12.2019;

Având în vedere dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă salariul de bază pentru postul de contabil - șef în cadrul Clubului Sportiv Municipal Galați la nivelul salariului de bază al directorului adjunct din cadrul clubului, funcții contractuale de conducere grad II (S).

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Directorul Clubului Sportiv Municipal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Anexa 1 la HCL 566/12.12.2019


SECȚIA 3

BASCHET

1

inspector de ! specialitate .

&

SECȚIA 5

VOLEI

1

inspector de specialitate

SECȚiAS

1

RUGBY

ȘAH

1

inspector de specialitate

SECȚIA 9

HALTERE

1

inspector de

JUDO

specialitateinspector de specialitate 4


| inspector de ! i specialitate j


1 i inspector de ! I specialitate


SECȚIA 6

BOX

SPORTURI

KARATE TRADIȚIONAL ]

DE

KARATE KYOKUSHIN IKO 2 i

CONTACT

ARTE MARȚIALE


inspector de 4 specialitate ]


Președinte de ședință,


SERVICIUL

ADMINISTRATIV j

Șl ORGANIZARE i

COMPETIȚII i

J


ȘEf SERVICIU

I INSPECTOR SPECIALITATE

■ INSPECTOR SPECIALITATE j

CONSILIER

CONSILIER

CONSILIER ADMINISTRATOR ȘOFER ȘOFER


I

CONTABIL ȘEF I j                                                                I


CONTABIL ȘEF

I


[----

SECȚIA 7


HOCHEI PE GHEAȚĂ

PATINAJ ARTISTIC


COMPARTIMENT ■ MARKETING SI 2 COMUNICARE


COMPARTIMENT MEDICAL Șl METODOLOGIC


inspector de ! specialitate I


CONSILIER


CONSILIER5 i          Nr. Total de funcții contractuale de conducere

28              Nr. Total de funcții contractuale de execuție

|  33         Nr. Total de funcții contractuale din cadrul CSM GALAȚI


I COMPARTIMENT I FINANCIAR I    5

CONTABILITATE |


INSPECTOR SPECIALITATE ■

INSPECTOR SPECIALITATE !

INSPECTOR SPECIALITATE

CASIER


j COMPÂRTiMENT ■ JURIDIC Șl

i RESURSE UMANE


l CONSILIER JURIDIC

| INSPECTOR SPECIALITATE


I COMPARTIMENT | ! ACHIZIȚII PUBLICE i


CONSILIER


Anexa 2 la HCL 566/12.12.2019

STAT DE FUNCȚII

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

1

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Director

II

S

2

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Director adjunct

II

S

3

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Director adjunct

II

s

4

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

GALAȚI

Contabil sef

II

s

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

5

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

6

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

7

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

CFP

8

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Casier

debutant

M,G

9

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

Magaziner

M,G

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

10

CIOCIRLAN LIVICA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

Consilier

IA

S

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Șl JURIDIC

11

MICU GILLDA-MIHAELA

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE Șl JURIDIC

Inspector de specialitate

IA

S

12

BARBIERU COSMIN-GABRIEL

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE Șl JURIDIC

Consilier juridic

IA

s

COMPARTIMENT MEDICAL Șl METODOLOGIC

13

VACANT

COMPARTIMENT MEDICAL Șl METODOLOGIC

Consilier

IA/I/II

s

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

14

VACANT

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

Consilier

IA/I/II

s

15

VACANT

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

Consilier

IA/I/II

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

16

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Sef Serviciu

II

s

17

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

18

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Inspector de specialitate

IA/I/II

s

manager de transport

19

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

20

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

21

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

s

22

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Administrator

l/H

M

23

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI

ORGANIZARE COMPETIȚII

Șofer

l/H

M,G

24

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ORGANIZARE COMPETIȚII

Șofer

l/ll

M,G

25

VACANT

SECȚIA 1. SAH.NATATIE, TENIS,

ATLETISM

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

26

VACANT

SECȚIA II. FOTBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

27

VACANT

SECȚIA III. BASCHET

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

28

VACANT

SECȚIA IV. HANDBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

29

VACANT

SECȚIA V. VOLEI

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

30

VACANT

SECȚIA VI. SPORTURI DE

CONTACT

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

31

VACANT

SECȚIA VII. HOCHEI Șl PATINAJ

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

31

VACANT

SECȚIA VIII. ALTE SPORTURI

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

33

VACANT

SECȚIA IX HALTERE SI JUDO

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

Nr. total de funcții contractuale de conducere

5

Președinte de ședință,

Nr. total de funcții contractuale de execuție

28

Nr. total de funcții contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Galați

33