Hotărârea nr. 562/2019

Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Transurb SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 562

din 12.12.2019

privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Transurb SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 613/02.12.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1363442/02.12.2019, al inițiatorului -

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1363443/02.12.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „i” și lit. „n”, art. 18 și art. 43, din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează

Secretar General,

Anexa la HCL 562/12.12.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 22, /________2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Ionuț Florin Pucheanu, având functia de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Mihai Cadinoiu, avand functia de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică și completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei la prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                      Operator

Președinte de ședință,

Anexa la Actul Adițional nr. 22/________

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului Societatea Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezinta astfel:

1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 31 decembrie cu excepția vacanței de vară

2 Program redus: pe perioada vacanței de vară

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre Societatea Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 2 zile inainte (ex.: 31dec - 1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

  Linia

  Km. efectiv Planificati

  Tramvai

  1.184.850,60

  Troleibuz

  862.491,30

  Autobuz

  6.597.432,96

  Total Km planificati

  8.644.774,86

Anexa 2.1 Programul de transport al operatorului

Anexa 2.1.1. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

2

37

PTA. CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

6

12

9

8

8

9

9

8

6

12

4

19

CIM. ISRAELIT

04:59

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

05:25

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

PTA CENTRALA

05:25

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

10

15

14

15

10

7

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a tramvaielor de in zile de Sambata- Duminica si Sărbători Legale - PROGRAM NORMAL

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr.

cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

2

37

PIATA CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

4

19

6

12

6

12

6

12

6

12

4

19

CIMITIR ISRAELIT

05:00

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

06:58

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

1

62

PIATA CENTRALA

06:58

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

8

12

12

12

9

7

Anexa 2.1.2. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIA

RAMA DE CIRCULATIE a troleibuzelor de LUNI până VINERI program NOR

IMAL

ITINERAR

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

102

29

16,8

80

8

10

16

5

14

6

14

6

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:22

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:12

22:12

72

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

PARC C.F.R.

05:12

22:12

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

12

20

18

18

10

10

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SARBATORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu

[km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

Nr.

cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:33

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC

05:06

22:33

C.F.R.

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

10

10

10

10

8

8

Anexa 2.1.3. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:26

80

8

10

12

6

r

10

10

10

6

13

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

22:31

96

6

16

6

16

6

16

6

16

4

24

4

24

B. TRAIAN

05:03

22:31

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

90

2

45

4

22,5

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATĂ

13

12,6

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

SHOPPING CITY

05:30

21:00

PISTA BETONATĂ

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:12

70

4

18

6

12

4

18

4

18

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

4

18

6

12

4

18

6

12

4

18

4

18

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

24

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

23,2

05:14

22:12

80

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

PARC CFR

05:14

22:12

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

10

10

10

10

10

10

10

10

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

4

23

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:15

22:30

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:23

80

6

13

8

10

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:00

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:20

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:50

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:00

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22;00

60

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

TIG 2

LEVADITTI

05:00

22:00

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

80

99

83

89

68

64

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -13:00

13:00 -

18:00

18:00 -20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:33

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:33

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATĂ

18

12,6

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

SHOPPING CITY

05:30

21:00

PISTA BETONATĂ

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. SIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

23,2

05:14

22:34

80

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

PARC CFR

05:14

22:34

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:30

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:15

22:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:00

22:00

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:30

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

G. PUBLICA

05:03

22:30

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

21:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:20

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:00

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22:00

60

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

TIGLINA 2

LEVADITTI

05:00

22:00

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

66

67

67

67

60

56

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.1 Program de circulație tramvaie

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

PROGRAM NORMAL

Tramvaie TRASEUL 7

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Interva

ul de succedare

Pleca

ca

ri de la

pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

7

TUR

2/37'

4/19'

4/19'

4/19'

2/37'

1/74'

5:17

22:27

46.5

TUR

Micro 19

IREG

Liceul Nr. 9 Piata Centrala

4

17.6 km

RETUR

2/37'

4/19'

4/19'

4/19'

2/37'

1/74'

5:19

22:28

RETUR

Piata Centrala Liceul Nr. 9

IREG

Micro 19

4

Numar kilometri

818.4

31.2

46.5 curse x 17.6 km = 818.4 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 trv. capat de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9 km

2 trv. capat de linie 2 => 2 x 3.3 km = 6.6 km

TOTAL TUR: 15.6 km

TOTAL RETUR: 15.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 31.2 km

Numar TOT

AL kilometri planificati pentru TRASEUL 7 intr-o ZI N

MELUCRA1

OARE

849.6 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 7 in ZILE NELUCRATOARE: 84 = 7646.4 km/luna

9.6 km/zi x 9 ZN

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 7: ZL + ZN = 26337.6 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE - PR NORMAL

OGRAM

TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

traseu/zi

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

TUR

05:00

22:27

TUR

39

Micro 19

IREG

Micro 39

Cim. Israelit

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

104

9

18 km

RETUR

04:59

22:26

RETUR

Cim. Israelit

Micro 39

IREG

Micro 19

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

9

Numar kilometri

1872

97,2

104 curse x

18 km = 1872 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

5 trv. capat

de linie 1 => 5 x 4.5 km

= 22.5 km; 22.5 km + 4.5 km = 27 km

4 trv. capat

de linie 2 => 4 x 5.3 km

= 21.2 km; 21.2 km + 5.3 km = 26.5 km

TOTAL TUR: 27 km + 21.2 km = 48.2 km

TOTAL RETUR: 26.5 km + 22.5 km = 49 km

TOTAL KM DISLOCARI: 97.2 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL 39 intr-o ZI LUCRA'

rOARE

1969.2 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 39 in ZILE LUCRATOARE: 15 = 43322.4 km/luna

69.2 km/zi x 22 ZL

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - PROGR NORMAL

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Int( succedare

05:00

07:00

09:00

13:00

07:00

09:00

13:00

18:00

39

TUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

Micro 19

IREG

Micro 39

Cim. Israelit

18 km

RETUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

Cim. Israelit

Micro 39

IREG

Micro 19

Numar kilometri

79 curse x 18 km = 1422 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 trv. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 trv. capat de linie 2 => 3 x 5.3 km =15.9 km

Tur: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X 4.5 km = 4.5 km // Retu 4.5 km = 4.5 km

TOTAL TUR: 29.4 km + 9.8 km = 39.2 km // TOTAL RETUR:

TOTAL KM DISLOCARI: 78.4 km

Numar TOTAL kilometri planificati

pentru TRASEUL 39 in

Total kilometri planificati pentru TR ZN = 13503.6 km/luna

>ASEUL 39 in ZILE NE

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 3 56826 km efectivi/luna


AM

TRASEUL 39

ervalul de

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

18:00

20:00

Prima

Ultima

20:00

22:30

6/12'

4/19'

05:00

22:27

79

TUR

6

6/12'

4/19'

05:00

22:26

RETUR

6

1422

78,4

km/zi

km/zi

r: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X

29.4 km + 9.8 km = 39.2 km

itr-o ZI

ELUCRATOARE

1500.4 km/zi

LUCRATOARE: 1500.4 km/zi x 9

9: ZL + ZN =


ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL

Tramvaie TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

44

TUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

5:25

21:56

33

TUR

Comat

Liceul Nr. 9

Baia Comunala

Piata Centrala

2

13.9 km

RETUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

5:25

22:27

RETUR

Piata Centrala

Baia Comunala Liceul Nr. 9

Comat

2

Numar kilometri

458.7

11.2

33 curse x 13.9 km = 458.7 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 trv. capat de linie 1 => 1 x 3.3 km = 3.3 km

1 trv. capat de linie 2 => 1 x 2.3 km = 2.3 km

TOTAL TUR: 5.6 km

TOTAL RETUR: 5.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOT

AL kilometri planificati pentru T

RASEUL 44 intr-o ZI LUCRATOARE

469.9

km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 44 in ZILE LUCRATOARE: 469.9 km/zi x 22 ZL = 10337.8 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Tramvaie TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

44

TUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

6:58

19:52

26.5

TUR

Comat

Liceul Nr. 9

Baia Comunala

Piata Centrala

2

13.9 km

RETUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

6:58

22:27

RETUR

Piata Centrala

Baia Comunala Liceul Nr. 9

Comat

2

Numar kilometri

368.35

11.2

26.5 curse x 13.9 km = 368.35 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 trv. capat de linie 1 => 1 x 3.3 km = 3.3 km

1 trv. capat de linie 2 => 1 x 2.3 km = 2.3 km

TOTAL TUR:5.6 km

TOTAL RETUR: 5.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOT

AL kilometri planificati pentru T

RASEUL 44 intr-o ZI NELUC

RATOARE

379.55 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 44 in ZILE NELUCRATOARE: 379.55 km/zi x 9 ZN = 3415.95 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 44: ZL + ZN = 13753.75 km efectivi/ luna

Anexa 2.2.2 Program de circulație troleibuze

ZILE LUCRATOARE

TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

14/5'

14/5'

14/5'

6/13'

6/13'

05:06

22:55

151

TUR

Micro 19 Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

14

16.8 km

RETUR

8/10'

14/5'

14/5'

14/5'

6/13'

6/13'

05:06

22:18

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II Micro 19

14

Numar kilometri

2536,8

68

151 curse x 16.8 km = 2536.8 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

10 tbz. capat de linie 1 => 10 x 1.5 km = 15 km // 4 tbz. capat linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km

14 tbz. capat de linie 1 => 14 x 1.5 km = 21 km

TOTAL TUR: 47 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 68 km

Numar TO'

AL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI

LUCRAI

OARE

2604.8 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASE ZL = 57305.6 km/luna

LIL 102 in ZILE LUCRATO

ARE: 26

04.8 km/zi x 22

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI

TRASEUL 102

LEGALE

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:46

99

TUR

Micro 19 Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

8

16.8 km

RETUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II

Micro 19

8

Numar kilometri

1663,2

50

99 curse x 16.8 km = 1663.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

4 tbz. capat de linie 1 => 4 x 1.5 km = 6 km // 4 tbz capat linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km

8 tbz. capat de linie 1 => 8 x 1.5 km = 12 km

TOTAL TUR: 38 km

TOTAL RETUR: 12 km

TOTAL KM DISLOCARI: 50 km

Numar TO'

AL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI N

ELUCRATOARE

1713.2 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 102 in ZILE NE ZN = 15418.8 km/luna

LUCRATOARE: 1713.2 km/zi x 9

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 102: ZL + ZN = 72724.4 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

TRASEU

L 104

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

TUR

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

05:12

22:48

59

TUR

Tiglina III Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

4

14.1 km

RETUR

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

05:12

22:12

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II Tiglina III

4

Numar kilometri

831,9

21

59 curse x 14.1 km = 831.9 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 tbz. capat de linie 1 =>2 x 1.5 km = 3 km // 2 tbz capat de linie 2 => 2 x 6.0 km = 12 km

4 tbz. capat de linie 1 => 4 X 1.5 km = 6 km

TOTAL TUR: 15 km

TOTAL RETUR: 6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 21 km

Numar TO'

AL kilometri planificati pentru TRASEUL 104 intr-o ZI

LUCRAT

OARE

852.9 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASE = 18763.8 km/luna

LIL 104 in ZILE LUCRATO

ARE: 852.9 km/zi x 22 ZL

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

TRASEU

L 104

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari

traseului

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

garaj

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

TUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:42

29,5

TUR

Tiglina III Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

2

14.1 km

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II

Tiglina III

2

Numar kilometri

415,95

10,5

29.5 curse x 14.1 km = 415.95 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 tbz. capat de linie 1 => 1 x 1.5 km = 1.5 km // 1 tbz capat de linie 2 => 1 x 6.0 km = 6.0 km

2 tbz. capat de linie 1 => 2 x 1.5 km = 3 km

TOTAL TUR: 7.5 km

TOTAL RETUR: 3 km

TOTAL KM DISLOCARI: 10.5 km

Numar TO'

AL kilometri planificati pentru TRASEUL 104 intr-o ZI N

ELUCRATOARE

426.4

15 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 104 in ZILE NE ZN = 3838.05 km/luna

LUCRATOARE: 426.45 km/zi x 9

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 104: ZL + ZN = 22601.85 km efectivi / luna

Anexa 2.2.3 Program de circulație autobuze

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungi me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr. iesiri/in trari garaj

9

TUR

05:00 -07:00

07:00 - 09:00

09:00 -13:00

13:00 -18:00

18:00 -20:00

20:00 -22:30

Prim

a

Ultim a

30,5

TUR

Cim. Sf.

Lazar

C. Francezi Potcoava de aur Gara C.F.R.

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:0

0

22:24

2

14

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:0

0

23:20

RETUR

Gara C.F.R. Albatros

C. Francezi Cim. Sf. Lazar

2

Numar km traseu:

14

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+i esiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1 =

4,5

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

6

427

21

Numar iesiri/intrari capat 1 =

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

448,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

9.856,00

ZILE

NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

9

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Cim. Sf. Lazar C. Francezi

Potcoava de

aur

Gara C.F.R.

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

22:24

2

14

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

Albatros

C. Francezi

Cim. Sf. Lazar

2

Numar km traseu:

14

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

427

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

448,00

Numar total km planificați lunar in Z

LE NELUCRATOARE =

4.032,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

13.888,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

10

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

39

TUR

Cart.Cantemir

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

4

Sala Sporturilor

Tiglina I

Damen

25,6

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

RETUR

Damen

4

C.E.C. Tiglina II

Sala Sporturilor

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

25,6

x

39

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

6,7

Numar km iesiri/intrari capat 2=

11,2

998,4

71,6

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.070,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

23.540,00

ZILE NE

LUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr.

iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

TUR

10

Cart.Cantemir Sala Sporturilor Tiglina I Damen

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

2

RETUR

23

RETUR

25,6

Damen

C.E.C. Tiglina

II

Sala Sporturilor Cart. Cantemir

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

2

Numar km traseu:

25,6

x

23

Km Traseu

Km

intrari+iesiri

garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

6,7

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

11,2

588,8

35,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari

capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

624,60

Numar total km planificați lunar in Z

ILE NELUCRATOARE =

5.621,40

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

29.161,40

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

TUR

8/10'

12/6'

10/10'

10/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

115

TUR

Micro 13 Casa Rosie Parfumul Teilor Piata Centrala

10

16.6 km

RETUR

8/10'

12/6'

10/10'

10/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

RETUR

Piata Centrala Centru Casa Rosie Micro 13

10

Numar kilometri

1909

116

115 curse x 16.6 km = 1909 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

7 abz. capat de linie 1 =>9 x 4.50 km =40,5km

5 abz. capat de linie 2 => 7 x 2.50 km =17.50 km

TOTAL TUR:58 km

TOTAL RETUR: 58 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 116 km

Numar TOT

rAL kilometri p

anificati pentru TRASEU

L 11 intr-o ZI LUCRATOAR

E

2025

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 11 in ZILE LUCRATOARE: 2025 km/zi x 22 ZL = 44.550km/luna

ZILE NELUC

DATOARE si SAR

BATORI LEGALE

Autobuze

TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

1 1

Numar de capacitati/I

ntervali

jl de suc

cedare

Plecar cap

i de la ete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

TUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

73

TUR

Micro 13

6

Casa Rosie

Parfumul Teilor

Piata Centrala

16.6 km

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

RETUR

Piata Centrala

6

Centru

Casa Rosie

Micro 13

Numar kilometri

1211,8

42

73 curse x 16.6 km = 1211.80 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.50 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km

TOTAL TUR: 21 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 11 intr-o ZI NELUCRATOARE

1253.8 km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 11 in ZILE NELUCRATOARE: 1253.8 km/zi x 9 ZN = 11284.2 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 11 ZL + ZN =55.834,2m efectivi/ luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu /zi

Nr. iesiri/intra ri garaj

12

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27,5

TUR

Piata Centrala

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

21:37

2

Patinoar

Bariera Traian

Metro

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

22:12

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

Numar km traseu:

16,9

x

27,5

Km

Traseu

Km intrari+iesi ri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3

464,7

5

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

478,75

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

10532,5

ZILE NE

LUCRATOARE

(ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

Piata Centrala

Patinoar

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

21:37

2

Bariera Traian

Metro

27,5

RETUR

RETUR

Metro

Bariera

16,9

Traian

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

22:12

2

Patinoar

Piata Centrala

Numar km traseu:

16,9

x

27,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3

464,75

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

478,75

Numar total km planificați lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4308,75

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

14841,25

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Traseul/

Numar de ca

pacitati/

Intervalul de succedare

Plecari de l a capete

Nr curse traseu/zi

Nr

Lungimea

Itinerariul

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

iesiri/intrari

traseului

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

garaj

TUR

06:30

21:00

TUR

13

Piata Centrala Calea Prutului Bazinul Nou Agrogal

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

30

2

14.4 km

RETUR

06:30

21:00

RETUR

Agrogal Bazinul Nou Calea Prutului Piata Centrala

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2

Numar kilometri

432

23

30 curse x 14.4 km =432 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1abz. capat de linie 1 =>1 x 4.00 km

=4.00 km

1Abz. capat de linie2 =>1 x 7,50 km

7,50 km

TOTAL TUR:8,00 km

TOTAL RETUR:15,0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 13 intr-o ZI LUCRATOARE

455 KM/zi

Total kilometri planificati pe ntru TRASEUL 13 in ZILE LUCRATOARE: 455 km/zi x 22 ZL =10.010 km/luna

ZILE NELUCR

ATOARE si SARBA PROGRAM NORM

TORI LEGALE

AL

---------------------------------------------------1---------------------------------------------------

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

1

Numar de c<

apacitati

/I nterval

ul de succ

edare

Plecari de

l a capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:30

21:00

30

TUR

Piata Centrala Calea Prutului Bazinul Nou Agrogal

2

14.4 km

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:30

21:00

RETUR

Agrogal Bazinul Nou Calea Prutului Piata Centrala

2

Numar kilometri

432

23

30curse x 14.4 km = 432 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 =>1 x 4.00 km =4.00 km

2 abz.capat linie 2 => 1x7,5 km=7,5 km

TOTAL TUR: 8.00 km

TOTAL RETUR: 15.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 13 intr-o ZI NELUCRATOARE

455 km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE NE LUCRATOARE:455 km/zi x 9 ZN = 4.095km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 13: ZL + ZN = 14.105 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

15

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

40

TUR

Piata Centrala

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

2

Intfor

Spitalul

C.F.R.

Gara C.F.R.

9,2

RETUR

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

RETUR

Gara C.F.R.

2

Navrom

Universitate

Piata Centrala

Numar km traseu:

9,2

x

40

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

4,5

368

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

385,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

8.470,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

15

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

40

TUR

Piata Centrala

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

2

Intfor

Spitalul

C.F.R.

Gara C.F.R.

9,2

RETUR

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

RETUR

Gara C.F.R.

2

Navrom

Universitate

Piata Centrala

Numar km traseu:

9,2

x

40

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

4,5

368

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

385,00

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.465,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

11.935,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

16

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

29,5

TUR

Piata Centrala

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:20

2

Centru

C. Francezi

Trecere Bac

11,3

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:50

RETUR

Trecere Bac

2

C. Francezi

Potcoava de

Aur

Piata Centrala

Numar km traseu:

11,3

x

29,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

333,35

20

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

353,35

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

7.773,70

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

16

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

29,5

TUR

Piata Centrala

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:20

2

Centru

C. Francezi

Trecere Bac

11,3

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:50

RETUR

Trecere Bac

2

C. Francezi

Potcoava de

Aur

Piata Centrala

Numar km traseu:

11,3

x

29,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

333,35

20

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

353,35

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.180,15

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

10.953,85

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungi me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse trase u/zi

Nr. iesiri/intra ri garaj

17

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prim

a

Ultim a

31

TUR

Cart. Cantemir

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

6

Spitalul Judetean

Micro 39

Metro

27,6

RETUR

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

RETUR

Metro

6

Micro 39

Spitalul Judetean

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

27,6

x

31

Km Trase u

Km intrari+iesi ri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

11,2

855,6

85,2

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

940,80

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

20.697,60

ZILE NELUCRATOARE

(ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungi me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/z i

Nr. iesiri/i ntrari garaj

17

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prim

a

Ultim a

21

TUR

Cart. Cantemir

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

2

Spitalul Județean

Micro 39

Metro

27,6

RETUR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

RETUR

Metro

2

Micro 39

Spitalul Judetean

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

27,6

x

21

Km Traseu

Km intrari +iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

11,2

579,6

28,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

608,00

Numar total km planificați lunar in ZILE NELUCRATOARE =

5.472,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

26.169,60

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

18

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

61

TUR

Micro 13

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

6

Tiglina 1

Universitate

Bariera Traian

22,3

RETUR

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

RETUR

Bariera Traian

6

Universitate

Tiglina 1

Micro 13

Numar km traseu:

22,3

x

61

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

0,6

1360,3

18,6

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.378,90

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

30.335,80

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

18

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

41

TUR

Micro 13

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

4

Tiglina 1

Universitate

Bariera Traian

22,3

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

RETUR

Bariera Traian

4

Universitate

Tiglina 1

Micro 13

Numar km traseu:

22,3

x

41

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

0,6

914,3

12,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

926,70

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

8.340,30

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

38.676,10

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

19

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

70

TUR

Complex

Siret

4/18

6/12

4/18

6/12

4/18

4/18

5:15

22:03

8

C. Francezi

Parfumul Teilor

Gradina Publica

14,4

RETUR

4/18

6/12

4/18

6/12

4/18

4/18

5:15

22:03

RETUR

Gradina Publica

8

Centru

C. Francezi

Complex

Siret

Numar km traseu:

14,4

x

70

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat

2=

6

1008

72

Numar iesiri/intrari capat 1=

8

Numar iesiri/intrari capat 2=

8

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.080,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

23.760,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

19

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

29

TUR

Complex

Siret

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

2

C. Francezi

Parfumul Teilor

Gradina Publica

14,4

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

RETUR

Gradina Publica

2

Centru

C. Francezi

Complex

Siret

Numar km traseu:

14,4

x

29

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat

2=

6

417,6

18

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

435,60

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.920,40

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

27.680,40

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

20

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Complex

Siret

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

22:29

2

Tiglina 1

Piata Centrala

Gara CFR

13

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

23:20

RETUR

Gara CFR

2

Piata Centrala

Tiglina 1

Complex Siret

Numar km traseu:

13

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

396,5

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

417,5

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

9185

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

20

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Complex

Siret

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

22:29

2

Tiglina 1

Piata Centrala

Gara CFR

13

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

23:20

RETUR

Gara CFR

2

Piata Centrala

Tiglina 1

Complex

Siret

Numar km traseu:

13

x

30,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

396,5

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

417,5

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3757,5

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

12.942,50

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 22

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

22

TUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:10

27,5

TUR

Micro 40 Tiglina I C. Francezi Gara C.F.R.

4

19.1 km

RETUR

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R. C. Francezi Tiglina II Micro 40

4

Numar kilometri

525,25

42

27,5 curse x 19.1 km =525,25 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9 km

2 abz. capat de linie 2 => 2 x 2.5 km = 5 km

Tur: 1 abz x 4.5 km = 4.5 km ; 1 abz x 2.5 km = 2.5 km // Retur: 1 abz x 4.5 km = 4.5 km ; 1 abz x 2.5 km = 2.5 km

TOTAL TUR: 14 km + 7 km = 21 km // TOTAL RETUR: 14 km + 7 km = 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL 22 intr-o ZI LUCRATOARE

567,25

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE LUCRATOARE: 567.25 km/zi x 22 ZL = 12.479.5 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI L

EGALE

Autobuze T

RASEUL 22

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

22

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:10

24,5

TUR

Micro 40 Tiglina I C. Francezi Gara C.F.R.

2

19.1 km

RETUR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R. C. Francezi Tiglina II Micro 40

2

Numar kilometri

467,95

14

24,5 curse x 19.1 km = 467,95 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km

TOTAL TUR: 7 km

TOTAL RETUR: 7 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14 km

Numar TOTAL kilometri plani

:icati pentru TRASEUL 22 intr-o Z

NELUCRATOARE

481,95

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE NELUCRATOARE:481,95 km/zi x 9 ZN = 4337,55 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 22: ZL + ZN =16.817,05 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

23

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27

TUR

Carrefour

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

2

Tiglina I

Micro 19

Auchan

17,1

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

RETUR

Auchan

2

Micro 19

Tiglina II

Carrefour

Numar km traseu:

17,1

x

27

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat 2=

9

461,7

21,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

483,50

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

10.637,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

23

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27

TUR

Carrefour

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

2

Tiglina I

Micro 19

Auchan

17,1

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

RETUR

Auchan

2

Micro 19

Tiglina II

Carrefour

Numar km traseu:

17,1

x

27

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat 2=

9

461,7

21,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

483,50

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.351,50

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

14.988,50

ILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

24

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

44

TUR

Carrefour

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

05:12

22:24

4

Cin Cin

Romtelecom

Damen

22,4

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

05:12

22:24

RETUR

Damen

4

Parcare

Banci

Cin Cin

Carrefour

Numar km traseu:

22,4

x

44

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6,7

985,6

34,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.020,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

22.440,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

24

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

22

TUR

Carrefour

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:12

22:00

2

Cin Cin

Romtelecom

Damen

22,4

RETUR

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:12

22:00

RETUR

Damen

2

Parcare

Banci

Cin Cin

Carrefour

Numar km traseu:

22,4

x

22,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6,7

492,8

17,2

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

510

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.590

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

27.030,00

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul c

e succec

are

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/i ntrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

25

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

31

TUR

Pista Betonata

Micro 40

Micro 39

Carrefour

2

12.6 km

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

RETUR

Carrefour

Micro 39

Micro 40

Pista Betonata

2

Numar kilometri

390,6

11,2

31 curse x 12.6 km = 390,6 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 2 x 3.7 km = 7.4m

1 abz. capat de linie 2 => 2 x 1.9 km = 3.8km

TOTAL TUR:7.4 km

TOTAL RETUR: 3.8 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 25 intr-o ZI LUCRATOARE

401.8 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 25 in ZILE LUCRATOARE:401.8km/zi x 22 ZL = 8839.6km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

25

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

31

TUR

Pista Betonata

Micro 40

Micro 39

Carrefour

2

12.6 km

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

RETUR

Carrefour

Micro 39

Micro 40

Pista Betonata

2

Numar kilometri

390.6

11,2

31 curse x 12.6 km = 390.6 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 =>2 x 3.7 km =7.4 km

1 abz. capat de linie 2 =>2x 1.9 km = 3.8 km

TOTAL TUR: 7.4 km

TOTAL RETUR: 3.8 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 25 intr-o ZI NELUCRATOARE

401.8km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 25 in ZILE NELUCRATOARE: 401,8 km/zi x 9 ZN = 3616,2km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 25: ZL + ZN =12.455,8km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

26

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

57,5

TUR

Micro 13

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

22:12

6

Bariera

Traian

Liceul de

Arta

Gara C.F.R.

14,2

RETUR

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

6

Gradina Publica

Bariera Traian

Micro 13

Numar km traseu:

14,2

x

57,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

816,5

42

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

858,50

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

18.887,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

26

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31,5

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Bariera

Traian

Liceul de

Arta

Gara C.F.R.

14,2

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Gradina Publica

Bariera Traian

Micro 13

Numar km traseu:

14,2

x

31,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

447,3

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

461,30

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.151,70

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

23.038,70

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungi me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse trase u/zi

Nr. iesir i/intr ari gara j

27

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -09:00

09:00 -13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Cart. Cantemir

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:14

22:04

6

Sala Sporturilor

Parfumul Teilor

Parc CFR

23,2

RETUR

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:14

22:04

RET UR

Parc CFR

6

Tiglina 2

Sala Sporturilor

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

23,2

x

31

Km Trase u

Km intra ri+ie siri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1 =

11,2

Numar km iesiri/intrari capat 2=

1,5

719,2

76,2

Numar iesiri/intrari capat 1 =

6

Numar iesiri/intrari capat

2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE = 795,40

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE = 17.498,80

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

27

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

21

TUR

Cart. Cantemir Sala Sporturilor Parfumul Teilor

Parc CFR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:14

21:54

2

23,2

RETUR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:14

21:54

RETUR

Parc CFR

Tiglina 2 Sala Sporturilor Cart. Cantemir

2

Numar km traseu:

23,2

x

21

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

11,2

Numar km iesiri/intrari capat

2=

1,5

487,2

25,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

512,60

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.613,40

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

22.112,20

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

Micro 19

28

Lidl

Spitalul Militar

10/10'

10/10'

10/10'

10/10'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

10

Bariera

Traian

98

RETUR

RETUR

Bariera Traian

21,63

Spitalul Militar

10/10'

10/10'

10/10'

10/10'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

10

Lidl

Micro 19

Numar km traseu:

21,63

x

98

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

0,6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

2119,74

86

Numar iesiri/intrari capat 1=

10

Numar iesiri/intrari capat 2=

10

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

2.205,74

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

48.526,28

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

28

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

82

TUR

Micro 19

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:30

8

Lidl

Spitalul Militar

Bariera

Traian

21,63

RETUR

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:30

RETUR

Bariera Traian

8

Spitalul Militar

Lidl

Micro 19

Numar km traseu:

21,63

x

82

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

0,6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1773,66

68,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

8

Numar iesiri/intrari capat 2=

8

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

1.842,46

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

16.582,14

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

65.108,42

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

29

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27,5

TUR

Micro 19

2/45'

4/23'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

22:11

4

C.

Francezi

Navrom

Gara

C.F.R.

20,6

RETUR

2/45'

4/23'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

23:20

RETUR

Gara

C.F.R.

4

Navrom

C.

Francezi

Micro 19

Numar km traseu:

20,6

x

27,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

566,5

50

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

616,50

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

13.563,00

ZILE NELUC

RATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

29

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

24,5

TUR

Micro 19

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

22:11

2

C.

Francezi

Navrom

Gara

C.F.R.

20,6

RETUR

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

23:20

RETUR

Gara

C.F.R.

2

Navrom

C.

Francezi

Micro 19

Numar km traseu:

20,6

x

24,5

Km Traseu

Km

intrari+iesiri

garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

4,5

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

8

504,7

25

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat

2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

529,70

Numar total km planificați lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.767,30

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

18.330,30

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 30

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

Intervalul de succedare

Plecari de l a capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

12,5

TUR

Micro 19

1

Borcan

6,7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

18:00

RETUR

Borcan

1

Micro 19

Numar kilometri

83,75

18

12,5 curse x6,7km =83,75 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8,00 km =8,00 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x10,00 km =10,00 km

TOTAL TUR:8,00km

TOTAL RETUR:10,00 km

TOTAL KM DISLOCARI:18,00 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 30 intr-o ZI LUCRATOARE

101,75 km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pe ntru TRASEUL 30 in ZILE LUCRATOARE:101,7 5 km/zi x 22 ZL = 2.238,5 km/luna

ZILE NELUCR PROGRAM N

ATOARE si SARBA ORMAL

TORI LEGALE

---------------------------------------------------1---------------------------------------------------

Autobuze T

RASEUL 30

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

1

Numar de c<

apacitati

/I nterval

ul de succ

edare

Plecari de

l a capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

12,5

TUR

Micro 19

1

Borcan

6,7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

18:00

RETUR

Borcan

1

Micro 19

Numar kilometri

87,5

18

12,5 curse x6,7km =83,75 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8,00 km =8,00 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x10,00 km =10,00 km

TOTAL TUR:8,00km

TOTAL RETUR:10,00 km

TOTAL KM DISLOCARI:18,00 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 30 intr-o ZI NELUCRATOARE

101,75km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 30 i n ZILE NELUCRATOARE:101,75 km/zi x 9 ZN =915,75 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 30: ZL + ZN =3.154,25 km efectivi/luna

ZILE LUCR PROGRA

ATOARE (ZL) NORMAL

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

31

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

26

TUR

Micro 19

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

1

Barbosi

6,3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:15

22:30

RETUR

Barbosi

1

Micro 19

Numar km traseu:

6,3 km

x

26

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

8

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

163,8

16

Numar iesiri/intrari capat 1=

1

Numar iesiri/intrari capat 2=

1

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

179,80

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

3.955,60

ZILE NELUCRATOARE ( PROGRAM NO

ZN) si SARBATORI LEGALE RMAL

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

31

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

26

TUR

Barbosi

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:15

22:30

1

Micro 19

6,3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

RETUR

Micro 19

1

Barbosi

Numar km traseu:

6,3 km

x

26

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

8

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

163,8

16

Numar iesiri/intrari capat 1=

1

Numar iesiri/intrari capat 2=

1

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

179,80

Numar total km planificați lunar in ZILE NELUCRATOARE

1.618,20

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

5.573,80

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

34

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Liceul

C.F.R.

Navrom

Intfor

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

RETUR

Intfor

2

Navrom

Liceul

C.F.R.

Micro 13

Numar km traseu:

16,9

x

31

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

523,9

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

540,90

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

11.899,80

ZILE NELUC

RATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

34

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Liceul

C.F.R.

Navrom

Intfor

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

RETUR

Intfor

2

Navrom

Liceul

C.F.R.

Micro 13

Numar km traseu:

16,9

x

31

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

523,9

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

540,90

Numar total km planificați lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.868,10

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

16.767,90

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

22:30

35

TUR

2/20'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:15

22:15

46

TUR

Piata Centrala Spitalul Militar Bariera Traian Metro

3

11.1 km

RETUR

2/40'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:05

23:15

RETUR

Metro Bariera Traian Spitalul

Militar

Piata Centrala

3

Numar kilometri

510,6

22

46 curse x 11.1 km =510,6 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.0 km =8.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km

TOTAL TUR:11.0 km

TOTAL RETUR:11.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 22 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI LUCRATOARE

532,6km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 35 in ZILE LUCRATOARE: 532,6km/zi x 22 ZL =11.717,2 km/luna

ZILE NELUCR

lATOARE si SARBATORI LEGALE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

22:30

35

TUR

2/20'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:15

22:15

46

TUR

Piata Centrala Spitalul Militar Bariera Traian Metro

3

11.1 km

RETUR

2/40'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:05

23:15

RETUR

Metro

Bariera Traian Spitalul Militar Piata Centrala

3

Numar kilometri

510,6

22

46 curse x 11.1 km = 510,6km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.0 km = 8.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km

TOTAL TUR: 11.0 km

TOTAL RETUR:11.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI NELUCRATOARE

532,6

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 35 in ZILE NELUCRATOARE: 532,6 km/zi x 9 ZN =4.793,4 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 35: ZL + ZN = 16.510,6 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

36

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

33,5

TUR

Comat

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

22:20

2

I.C.Frimu

Str.

Domneasca

Gara C.F.R.

14,5

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Str.

Domneasca

I.C.Frimu

Comat

Numar km traseu:

14,5

x

33,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

1,5

485,75

12

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

497,75

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

10.950,50

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

36

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

33,5

TUR

Comat

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

22:20

2

I.C.Frimu

Str.

Domneasca

Gara C.F.R.

14,5

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Str.

Domneasca

I.C.Frimu

Comat

Numar km traseu:

14,5

x

33,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

1,5

485,75

12

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

497,75

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.479,75

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

15.430,25

ZILE LUCRATOARE

Autobuze T

RASEUL 37

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

37

TUR

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

05:00

22:00

52

TUR

Levaditti

2

Tiglina II

6,00

RETUR

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

05:00

22:00

RETUR

Tiglina II

2

Levaditti

Numar kilometri

312

23

52 curse x6,00 km =312,00km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x7 km = 7 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x4.5 km =4.5 km

TOTAL TUR: 14 km

TOTAL RETUR: 9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23.00 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL37intr-o ZI LUCRATOARE

335 KM/ZI

Total kilometri planificati pentru TRASEUL37 in ZILE LUCRATOARE:3 km/luna

35 km/zi x 22 ZL =7.370

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI L

EGALE

Autobuze T

RASEUL37

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

37

TUR

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

05:00

22:00

52

TUR

Levaditti

2

Tiglina II

6,00

RETUR

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

2/20'

05:00

22:00

RETUR

Tiglina II

2

Levaditti

Numar kilometri

312

23

52 curse x 6 km =210,00km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x7km =7 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 4,5 km =4,5 km

TOTAL TUR: 14 km

TOTAL RETUR: 9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23.00 km

Numar TOTAL kilometri plani

ficati pentru TRASEUL37 intr-o ZI NELUCRATOARE

335,00km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL37 in ZILE NELUCRATOARE335,00 km/zi x 9 ZN =3.015,00 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 37: ZL + ZN = 10.385,00km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

105

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

80

TUR

Micro 19

6/13'

8/10'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:03

22:23

8

Zenner

Directia Agricola

Gradina Publica

17

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:23

22:23

RETUR

Gradina Publica

8

Liceul de

Arta

Zenner

Micro 19

Numar km traseu:

17

x

80

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1360

88

Numar iesiri/intrari capat 1=

8

Numar iesiri/intrari capat 2=

8

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.448,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

31.856,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

105

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

73

TUR

Micro 19

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

6

Zenner

Directia Agricola

Gradina Publica

17

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:23

22:30

RETUR

Gradina Publica

6

Liceul de

Arta

Zenner

Micro 19

Numar km traseu:

17

x

73

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1241

66

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

1.307,00

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

11.763,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

43.619,00

Anexa 2.3 Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 Traseele de autobuz și stațiile aferente

NR. TRASEU

TUR / RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

25

Tur

Filesti

Pista betonată

Calea Smardan

TASTROM 2

N. Mantu

Piața Filești

9 Mai 1945

Filesti

Feroviarilor

Statia de betoane

Milcov

Feroviarilor

Micro 40

Micro 13B

Milcov

Micro 40

Traian Vuia

Piața M39

Henri Coandă

Depozitul farmaceutic

G. Coșbuc

Carrefour

Traian Vuia

Galgross

Henri Coandă

Piața M39

Milcov

Bloc L

Feroviarilor

Micro 13b

9 Mai 1945

Feroviarilor

N. Mantu

Statia de betoane

Calea Smardan

Filesti

Filesti

Piața Filești

TASTROM 2

Pista betonată

NR. TRASEU

TUR / RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

27

Tur

Cartier Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

Galați

Bloc S13

Oțelarilor

Univ. Danubius

Stadionului

Facultatea de Medicină (Cozamin)

Brăilei

Micro 19 - capăt tramvai

Domnească

Oțelarilor

Parc CFR

Bloc D19

Sala Sporturilor

Privillege

Țiglina I

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Cămine Studențești

Căminul de Bătrâni

Parc CFR

Retur

Parc CFR

Parc CFR

Domnească

Radu Negru

Gării

AJOFM

N. Bălcescu

Cămine studențești

Brăilei

Muzeul de Artă

Stadionului

Vultur

Oțelarilor

Liceul de Artă

Galați

Gării

Cartier Dimitrie Cantemir

FSEA

CVA

Albatros

Centru

Agenția CFR

Parcare bănci

Țiglina II - CEC

Țiglina II

Privillege

Sala Sporturilor

Bloc O

Oțelarilor

Micro 19 - capăt tramvai

Bd. Galați

Danubius (spre Selgros)

Bloc S13

Dimitrie Cantemir

Anexa 2.4 Grafice de circulație

Anexa 2.4.1 Grafice de circulație tramvaie

TRASEUL 7

Program normal - zile lucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări P-ta Centrala

5.17

14.13

5.19

14.12

5.57

14.31

5.53

14.30

6.31

14.50

6.33

14.49

6.50

15.08

6.51

15.07

7.11

15.27

7.07

15.26

7.29

15.45

7.26

15.44

7.48

16.04

7.47

16.03

8.06

16.22

8.05

16.21

8.25

16.41

8.24

16.40

8.43

17.07

8.42

16.48

8.58

17.33

9.01

17.17

9.17

18.10

9.19

17.33

9.35

18.47

9.34

18.09

9.54

19.24

9.53

18.46

10.12

20.01

10.11

19.23

10.31

20.38

10.30

20.00

10.49

21.15

10.48

20.37

11.08

21.52

11.07

21.14

11.26

22.27

11.25

21.51

11.45

11.44

22.28

12.03

12.02

12.22

12.21

12.40

12.39

12.59

12.58

13.17

13.16

13.36

13.35

13.54

13.53

46

47

46,5

PLECARI TRASEUL 7

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări P-ta Centrala

5.17

14.13

5.19

14.12

5.57

14.31

5.53

14.30

6.31

14.50

6.33

14.49

6.50

15.08

6.51

15.07

7.11

15.27

7.07

15.26

7.29

15.45

7.26

15.44

7.48

16.04

7.47

16.03

8.06

16.22

8.05

16.21

8.25

16.41

8.24

16.40

8.43

17.07

8.42

16.48

8.58

17.33

9.01

17.17

9.17

18.10

9.19

17.33

9.35

18.47

9.34

18.09

9.54

19.24

9.53

18.46

10.12

20.01

10.11

19.23

10.31

20.38

10.30

20.00

10.49

21.15

10.48

20.37

11.08

21.52

11.07

21.14

11.26

22.27

11.25

21.51

11.45

11.44

22.28

12.03

12.02

12.22

11.21

12.40

12.39

12.59

12.58

13.17

13.16

13.36

13.35

13.54

13.53

46

47

46,5

PLECĂRI TRASEUL 39

Program normal - zile lucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări IPL

5.00

10.57

16.20

4.59

10.56

16.22

5.12

11.06

16.28

5.10

11.05

16.31

5.24

11.15

16.36

5.23

11.14

16.40

5.37

11.25

16.44

5.36

11.23

16.48

5.48

11.34

16.52

5.48

11.33

16.56

6.01

11.43

17.00

6.00

11.42

17.04

6.14

11.52

17.09

6.16

11.51

17.12

6.22

12.01

17.18

6.24

12.01

17.20

6.30

12.11

17.26

6.33

12.10

17.28

6.39

12.20

17.34

6.41

12.19

17.36

6.47

12.29

17.42

6.50

12.28

17.45

6.55

12.39

17.50

6.58

12.37

17.54

7.03

12.48

18.01

7.06

12.47

18.02

7.12

12.57

18.12

7.15

12.56

18.18

7.20

13.06

18.24

7.23

13.05

18.26

7.28

13.15

18.37

7.31

13.15

18.38

7.36

13.25

18.52

7.39

13.24

18.50

7.44

13.34

19.04

7.48

13.33

19.03

7.55

13.43

19.16

7.56

13.42

19.18

8.04

13.51

19.28

8.04

13.53

19.30

8.14

14.00

19.41

8.12

14.01

19.40

8.23

14.08

19.59

8.22

14.10

19.58

8.32

14.16

20.18

8.31

14.19

20.17

8.42

14.24

20.36

8.40

14.27

20.35

8.51

14.32

20.55

8.50

14.36

20.54

9.00

14.41

21.13

8.59

14.44

21.12

9.09

14.50

21.32

9.08

14.52

21.31

9.18

14.58

21.50

9.18

15.00

21.49

9.28

15.06

22.09

9.27

15.08

22.08

9.37

15.14

22.27

9.36

15.17

22.26

9.46

15.22

9.45

15.26

9.56

15.30

9.54

15.34

10.07

15.38

10.04

15.42

10.20

15.46

10.13

15.50

10.29

15.55

10.22

15.58

10.38

16.04

10.32

16.06

10.47

16.12

10.44

16.14

104

104

104

PLECĂRI TRASEUL 39

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări IPL

5.00

11.12

16.48

5.00

11.11

16.46

5.18

11.25

17.00

5.18

11.23

16.59

5.38

11.37

17.12

5.36

11.35

17.12

5.56

11.49

17.24

5.54

11.48

17.24

6.14

12.01

17.37

6.14

12.01

17.36

6.32

12.13

17.50

6.32

12.13

17.48

6.45

12.26

18.02

6.50

12.25

18.00

6.57

12.39

18.14

7.02

12.37

18.13

7.09

12.51

18.26

7.14

12.49

18.26

7.28

13.03

18.38

7.26

13.02

18.38

7.40

13.15

18.51

7.38

13.15

18.50

7.52

13.27

19.04

7.51

13.27

19.02

8.04

13.40

19.16

8.04

13.39

19.14

8.16

13.53

19.28

8.16

13.51

19.27

8.29

14.05

19.40

8.28

14.03

19.40

8.42

14.17

19.52

8.40

14.16

19.52

8.54

14.29

20.05

8.52

14.29

20.04

9.06

14.41

20.18

9.05

14.41

20.16

9.18

14.54

20.36

9.18

14.53

20.35

9.30

15.07

20.54

9.30

15.05

20.54

9.43

15.19

21.13

9.42

15.17

21.12

9.57

15.31

21.32

9.54

15.30

21.30

10.11

15.45

21.50

10.06

15.43

21.49

10.23

15.58

22.08

10.19

15.55

22.08

10.35

16.10

22.27

10.33

16.07

22.26

10.47

16.23

10.47

16.21

10.59

16.36

10.59

16.34

79

79

79

TRASEUL 44

Program normal - zile lucrătoare

Plecări COMAT

Plecări P-ta Centrala

5.25

14.58

5.25

14.58

5.56

15.29

5.56

15.29

6.27

16.00

6.27

16.00

6.58

16.31

6.58

16.31

7.29

17.02

7.29

17.02

8.00

17.33

8.00

17.33

8.31

18.04

8.31

18.04

8.43

18.20

9.02

18.35

9.17

18.50

9.16

18.51

9.48

19.21

9.48

19.21

10.19

19.52

10.19

19.52

10.50

20.23

10.50

20.23

11.21

20.54

11.21

21.25

11.53

21.56

11.53

22.27

12.23

12.23

12.54

12.54

13.25

13.25

13.56

13.56

14.27

14.27

33

33

33

TRASEUL 44

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări COMAT

Plecări P-ta Centrala

6.58

6.58

7.29

7.29

8.00

8.00

8.31

8.31

9.17

9.02

9.48

9.48

10.19

10.19

10.50

10.50

11.21

11.21

11.53

11.53

12.23

12.23

12.54

12.54

13.25

13.25

13.56

13.56

14.27

14.27

14.58

14.58

15.29

15.29

16.00

16.00

16.31

16.31

17.02

17.02

17.33

17.33

18.04

18.04

18.50

18.35

19.52

19.21

20.54

20.23

21.56

21.25

22.27

26

27

26,5

Anexa 2.4.2 Grafice de circulație troleibuze

TRASEUL

102

PROGRAM NORMAL

Plecări MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

9

3

14

4

10

5

6

11

7

12

8

13

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

18:02

18:09

18:11

18:16

18:22

18:26

18:36

18:49

19:02

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

22:22

22:36

22:55

Numar total de curse planificate: 151 curse

Gr.1 - 10.5 curse Gr.2 - 13.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 10 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 12 curse Gr. 11 - 9 curse Gr.12 -9 curse

Gr.13 - 12 curse Gr.14 - 8 curse

TRASEUL 102

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

5

6

11

7

12

8

13

1

2

9

3

14

4

10

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:22

06:26

06:36

06:42

06:46

06:51

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

R

18:09

R

R

18:22

R

18:36

R

18:49

R

R

19:02

R

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

R

R

R

R

R

R

Nota:

Numar total de curse planificate: 151 curse

Gr.1 - 10.5 curse Gr.2 - 13.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 10 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 12 curse Gr. 11 - 9 curse Gr.12 -9 curse

Gr.13 - 12 curse Gr.14 - 8 curse

TRASEUL 102

Plecari MICRO 19

ZILE de Sambata -Duminica si Sarbatori Legale

1

2

3

4

5

6

7

8

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:36

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

22:46

Nota:

Numar total de curse planificate:

99 curse

Gr.1 - 13.5 curse Gr.2 - 10.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 -12.5 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse

Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 13 curse

TRASEUL 102

Plecări Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

R

18:46

18:59

19:13

R

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

R

R

R

R

R

R

Numar total de curse planificate: 99 curse

Gr.1 - 13.5 curse Gr.2 - 10.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 12.5 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 13 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

3

4

1

2

05:12

05:24

05:48

06:00

06:24

06:36

07:00

07:12

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

09:00

09:24

09:36

10:00

10:12

10:36

10:48

11:12

11:24

11:48

12:00

12:24

12:36

13:00

13:12

13:36

13:48

14:12

14:24

14:48

15:00

15:24

15:36

16:00

16:12

16:36

16:48

17:12

17:24

17:48

18:00

18:24

18:36

19:00

19:12

19:36

19:48

20:12

20:24

20:48

21:00

21:24

21:36

22:00

22:12

R

R

R

R

Numar total de curse planificate:

59 curse

Gr. 1: 14.5 curse Gr. 2: 14.5 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 15 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:12

05:24

05:48

06:00

06:24

06:36

07:00

07:12

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

09:00

09:24

09:36

10:00

10:12

10:36

10:48

11:12

11:24

11:48

12:00

12:24

12:36

13:00

13:12

13:36

13:48

14:12

14:24

14:48

15:00

15:24

15:36

16:00

16:12

16:36

16:48

17:12

17:24

17:48

18:00

18:24

18:36

19:00

19:12

19:36

19:48

20:12

20:24

20:48

21:00

21:24

21:36

22:00

22:12

22:36

22:48

Numar total de curse planificate:

59 curse

Gr. 1: 14.5 curse Gr. 2: 14.5 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 15 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:18

05:54

06:30

07:06

07:42

08:18

08:54

09:30

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

R

R

Numar total de curse planificate:29.5 curse

Gr.1:14.5 curse Gr.2:15 curse

Anexa 2.4.3 Grafice de circulație autobuze

_________________________________________________________________________________________________________________________________________2______________________________________________________

TRASEUL

9

Plecări Gara CFR

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

2

1

05:00

05:36

06:12

06:48

07:24

08:00

08:36

09:12

09:48

10:24

11:00

11:36

12:12

12:48

13:24

14:00

14:36

15:12

15:48

16:24

17:00

17:36

18:12

18:48

19:24

20:00

20:36

21:12

21:48

22:24

23:20

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr.1 = 15 curse

Gr.2 = 15,5 curse

TRASEUL

9

Plecari Tiglina III

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

05:00

05:36

06:12

06:48

07:24

08:00

08:36

09:12

09:48

10:24

11:00

11:36

12:12

12:48

13:24

14:00

14:36

15:12

15:48

16:24

17:00

17:36

18:12

18:48

19:24

20:00

20:36

21:12

21:48

22:24

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 15.5

curse

TRASEUL 10

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:00

05:24

05:48

06:12

06:36

07:00

07:24

07:48

08:12

08:36

09:00

09:24

09:48

10:12

10:36

11:00

11:24

11:48

12:12

12:36

13:00

13:24

13:48

14:12

14:36

15:00

15:24

15:48

16:12

16:36

17:00

17:24

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 39 curse

Gr.1 - 11,5 curse

Gr.2 - 8 curse

Gr.3 - 11,5 curse

Gr.4 - 8 curse

TRASEUL 10

Plecări Damen

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

3

4

1

2

05:00

05:24

05:48

06:12

06:36

07:00

07:24

07:48

08:12

08:36

09:00

09:24

09:48

10:12

10:36

11:00

11:24

11:48

12:12

12:36

13:00

13:24

13:48

14:12

14:36

15:00

15:24

15:48

16:12

16:36

17:00

17:24

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 45 curse

39 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 - 8 curse

Gr. 3 - 11,5 curse

Gr.4- 8

curse

TRASEUL 10

Plecări Dimitrie Cantemir

ZILE de sambata-duminica si sarbatori legale

Grafic

1

2

05:00

05:48

06:36

07:24

08:12

09:00

09:48

10:36

11:24

12:12

13:00

13:48

14:36

15:24

16:12

17:00

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 23 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 -

11.5 curse

TRASEUL 10

Plecări Damen

ZILE de sambata-duminica si sarbatori legale

Grafic

2

1

05:00

05:48

06:36

07:24

08:12

09:00

09:48

10:36

11:24

12:12

13:00

13:48

14:36

15:24

16:12

17:00

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 23 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 -

11.5 curse

TRASEUL 11

Plecari MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:01

07:04

07:20

07:06

07:16

07:26

07:36

07:41

07:46

07:56

08:06

08:16

08:21

08:24

08:40

08:26

08:36

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:26

09:36

09:41

09:46

09:56

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:46

10:56

11:01

11:06

11:16

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:06

12:16

12:21

12:26

12:36

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:26

13:36

13:41

13:46

13:56

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:46

14:56

15:01

15:06

15:16

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:06

16:16

16:21

16:26

16:36

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:26

17:36

17:41

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Numar total de curse planificate: 115curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 8,5 curse Gr.10- 8,5 curse

Gr. 11: 1.5 curse Gr. 12: 1.5 curse

TRASEUL 11

Plecari

PIATA

CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri

5

6

12

7

8

10

1

2

3

4

9

11

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:01

07:11

07:16

07:26

07:36

07:41

07:44

07:46

07:56

08:00

08:06

08:16

08:21

08:31

08:36

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:26

09:36

09:41

09:51

09:56

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:46

10:56

11:01

11:11

11:16

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:06

12:16

12:21

12:31

12:36

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:26

13:36

13:41

13:51

13:56

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:46

14:56

15:01

15:11

15:16

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:06

16:16

16:21

16:31

16:36

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:26

17:36

17:41

17:51

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Numar total de curse planificate: 115 curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 8,5 curse Gr.10- 8,5 curse Gr. 11:1.5 curse Gr. 12:15 curse

TRASEUL 11

Plecări MICRO 13

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:06

05:19

05:32

05:45

05:59

06:13

06:26

06:39

06:52

07:05

07:19

07:33

07:46

07:59

08:12

08:25

08:39

08:53

09:06

09:19

09:32

09:45

09:59

10:13

10:26

10:39

10:52

11:05

11:19

11:33

11:46

11:59

12:12

12:25

12:39

12:53

13:06

13:19

13:32

13:45

13:59

14:13

14:26

14:39

14:52

15:05

15:19

15:33

15:46

15:59

16:12

16:25

16:39

16:53

17:06

17:19

17:32

17:45

17:59

18:13

18:33

18:53

19:13

19:33

19:53

20:13

20:33

20:53

21:13

21:33

21:53

22:13

22:33

Numar total de curse planificate: 73 curse

TRASEUL 11

Plecări Piata Centrala

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:06

05:19

05:32

05:45

05:59

06:13

06:26

06:39

06:52

07:05

07:19

07:33

07:46

07:59

08:12

08:25

08:39

08:53

09:06

09:19

09:32

09:45

09:59

10:13

10:26

10:39

10:52

11:05

11:19

11:33

11:46

11:59

12:12

12:25

12:39

12:53

13:06

13:19

13:32

13:45

13:59

14:13

14:26

14:39

14:52

15:05

15:19

15:33

15:46

15:59

16:12

16:25

16:39

16:53

17:06

17:19

17:32

17:45

17:59

18:13

18:33

18:53

19:13

19:33

19:53

20:13

20:33

20:53

21:13

21:33

21:53

22:13

22:33

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:52

21:02

22:12

23:15*

Numar total de curse planificate:27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5

curse

TRASEUL

12

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

1

2

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

22:12*

Numar total de curse planificate: 27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5

curse

TRASEUL 13

Plecări: AGROGAL */ BAZINUL NOU

G2

G1

06:30

7:00*

07:30

8:00*

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30*

15:00

15:30

16:00*

16:30

17:00

17:30*

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Nota:Numar total de curse planificate: 30 curse

25 curse: Piata

Centrala - Bazinul

Nou

*5 curse: Piata Centrala - Agrogal

TRASEUL 13

Plecări PIATA CENTRALA

G1

G2

06:30*

07:00

07:30*

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00*

14:30

15:00

15:30*

16:00

16:30

17:00*

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Nota:Numar total de curse planificate: 30 curse

25 curse: Piata

Centrala - Bazinul

Nou

*5 curse: Piata Centrala - Agrogal

TRASEUL 15

PLECARI GARA

Zile: de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

GRAFIC

1

2

5:20

5:45

6:10

6:35

7:00

7:25

7:50

8:15

8:40

9:05

9:30

9:55

10:20

10:45

11:10

11:35

12:00

12:25

12:50

13:15

13:40

14:05

14:30

14:55

15:20

15:45

16:10

16:35

17:00

17:25

17:50

18:15

18:40

19:05

19:30

19:55

20:20

20:45

21:10

21:35

NRTOTAL CURSE 40

GR 1 -20 CURSE GR2-20 CURSE

TRASEUL 15

PLECĂRI PIATA CENTRALA

Zile: de Luni pana Duminica si Sărbători Legale

Grafic

2

1

5:20

5:45

6:10

6:35

7:00

7:25

7:50

8:15

8:40

9:05

9:30

9:55

10:20

10:45

11:10

11:35

12:00

12:25

12:50

13:15

13:40

14:05

14:30

14:55

15:20

15:45

16:10

16:35

17:00

17:25

17:50

18:15

18:40

19:05

19:30

19:55

20:20

20:45

21:10

21:35

Numar total de curse planificate: 40

curse

TRASEUL 16

ZILE de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Plecari din Piata Centrala

Grafic

1

2

6:20

6:50

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:20

11:50

12:20

12:50

13:20

13:50

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

Numar total de curse planificate: 29,5 curse

Graficul 1=15curse

Graficul 2=14,5 curse

TRASEUL 16

ZILE de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Plecari de la Trecere Bac

Grafic

2

1

6:20

6:50

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:20

11:50

12:20

12:50

13:20

13:50

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

20:50

Numar total de curse planificate: 29,5 curse

Graficul 1=15 curse

Graficul 2= 14,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Luni -Vineri

Plecari: CARTIER DIMITRIE CANTEMIR

Grafic

1

2

3

4

05:22

06:12

07:02

07:18

07:52

08:17

08:42

08:58

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:17

13:42

14:07

14:32

14:57

15:22

15:47

16:12

16:37

17:02

17:27

17:52

18:17

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 31curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 - 5 curse

Gr.3 - 10,5 curse

Gr. 4 - 5 curse

ZILE de

Luni -Vineri

Plecări: METRO

Grafic

3

4

1

2

05:22

06:12

07:02

07:27

07:52

08:08

08:42

09:07

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:17

13:42

14:07

14:32

14:57

15:22

15:47

16:12

16:37

17:02

17:27

17:52

18:17

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr.2 - 5 curse

Gr.3 - 10,5 curse

Gr.4 - 5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Plecări: Cart.

DIMITRIE CANTEMIR

Grafic

1

2

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 21curse

21 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 -

10,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Plecari: Metro

Grafic

2

1

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 21curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 -

10,5 curse

TRASEUL 18

Plecari Bariera Traian

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3: 11 curse Gr. 4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 18

Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3: 11 curse Gr.

4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 18

Plecări Bariera Traian

ZILE de Sambata -Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

3

4

1

2

05:03

05:27

05:51

06:15

06:39

07:03

07:27

07:51

08:15

08:39

09:03

09:27

09:51

10:15

10:39

11:03

11:27

11:51

12:15

12:39

13:03

13:27

13:51

14:15

14:39

15:03

15:27

15:51

16:15

16:39

17:03

17:27

17:51

18:15

18:39

19:03

19:27

19:51

20:15

21:03

21:51

Numar total de curse planificate: 41 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 11 curse Gr4 - 9.5 curse

TRASEUL 18

Plecari Micro 13

ZILE de Sambata -

Duminica si Sarbatori

Legale

Grafic

1

2

3

4

05:03

05:27

05:51

06:15

06:39

07:03

07:27

07:51

08:15

08:39

09:03

09:27

09:51

10:15

10:39

11:03

11:27

11:51

12:15

12:39

13:03

13:27

13:51

14:15

14:39

15:03

15:27

15:51

16:15

16:39

17:03

17:27

17:51

18:15

18:39

19:03

19:27

19:51

20:15

21:03

21:51

Numar total de curse planificate: 41 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 11 curse Gr4 - 9.5 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX SIRET

ZILE de luni pana vineri

Grafic

1

6

2

3

5

4

5:15

5:33

5:51

6:09

6:27

6:45

7:03

7:12

7:21

7:39

7:48

7:57

8:15

8:24

8:33

8:51

9:00

9:09

9:27

9:45

10:03

10:21

10:39

10:57

11:15

11:33

11:51

12:09

12:27

12:45

13:03

13:12

13:21

13:39

13:48

13:57

14:15

14:24

14:33

14:51

15:00

15:09

15:27

15:36

15:45

16:03

16:12

16:21

16:39

16:48

16:57

17:15

17:24

17:33

17:51

18:00

18:09

18:27

18:45

19:03

19:21

19:39

19:57

20:15

20:33

20:51

21:09

21:27

21:45

22:03

Numar total de curse planificate: 70curse

Gr. 1 - 14,5 curse Gr.2 - 14 curse

Gr.3 -14,5 curse Gr.4 - 14 curse

Gr. 5 = 6,5 curse; Gr. 6 = 6,5 curse

TRASEUL 19

Plecări GRADINA PUBLICA

ZILE de luni pana vineri

Grafic

3

5

4

1

6

2

5:15

5:33

5:51

6:09

6:27

6:45

7:03

7:12

7:21

7:39

7:48

7:57

8:15

8:24

8:33

8:51

9:00

9:09

9:27

9:45

10:03

10:21

10:39

10:57

11:15

11:33

11:51

12:09

12:27

12:45

13:03

13:12

13:21

13:39

13:48

13:57

14:15

14:24

14:33

14:51

15:00

15:09

15:27

15:36

15:45

16:03

16:12

16:21

16:39

16:48

16:57

17:15

17:24

17:33

17:51

18:00

18:09

18:27

18:45

19:03

19:21

19:39

19:57

20:15

20:33

20:51

21:09

21:27

21:45

22:03

Numar total de curse planificate: 70curse

Gr. 1 - 14,5 curse Gr.2 - 14 curse

Gr.3 -14,5 curse Gr.4 - 14 curse

Gr. 5 = 6,5 curse; Gr. 6 = 6,5 curse

TRASEUL 19

Plecari COMPLEX SIRET

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

5:15

5:51

6:27

7:03

7:39

8:15

8:51

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:39

14:15

14:51

15:27

16:03

16:39

17:15

17:51

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate:29 curse

Gr. 1 -14,5 curse Gr.2 -

14,5 curse

TRASEUL 19

Plecări Gradina Publica

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

5:15

5:51

6:27

7:03

7:39

8:15

8:51

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:39

14:15

14:51

15:27

16:03

16:39

17:15

17:51

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate:29 curse

Gr. 1 - 14,5 curse Gr.2 -

14,5 curse

TRASEUL 20

Plecări COMPLEX SIRET -

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

1

2

5:05

5:41

6:17

6:53

7:29

8:05

8:41

9:17

9:53

10:29

11:05

11:41

12:17

12:53

13:29

14:05

14:41

15:17

15:53

16:29

17:05

17:41

18:17

18:53

19:29

20:05

20:41

21:17

21:53

22:29

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

TRASEUL 20

Plecari Gara CFR

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

5:05

5:41

6:17

6:53

7:29

8:05

8:41

9:17

9:53

10:29

11:05

11:41

12:17

12:53

13:29

14:05

14:41

15:17

15:53

16:29

17:05

17:41

18:17

18:53

19:29

20:05

20:41

21:17

21:53

22:29

23:20

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 15,5 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

2

4

1

3

05:00

05:50

06:30

07:20

07:40

08:00

08:25

08:50

09:10

09:30

10:20

11:00

11:50

12:30

13:20

14:00

14:50

15:30

16:20

17:00

17:50

18:30

19:20

20:00

20:50

21:30

22:20

23:20

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 12,5curse Gr.2 - 12 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr.4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

3

2

4

05:00

05:40

06:30

07:10

07:35

08:00

08:20

08:40

09:05

09:30

10:10

11:00

11:40

12:30

13:10

14:00

14:40

15:30

16:10

17:00

17:40

18:30

19:10

20:00

20:40

21:30

22:10

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 12 curse Gr.2 - 12,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr. 4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:00

05:50

06:30

07:20

08:00

08:50

09:30

10:20

11:00

11:50

12:30

13:20

14:00

14:50

15:30

16:20

17:00

17:50

18:30

19:20

20:00

20:50

21:30

22:20

23:20

Numar total de curse planificate:23,5 curse

Gr.1 -11,5 curse Gr.2 -

12 curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

05:00

05:40

06:30

07:10

08:00

08:40

09:30

10:10

11:00

11:40

12:30

13:10

14:00

14:40

15:30

16:10

17:00

17:40

18:30

19:10

20:00

20:40

21:30

22:10

Numar total de curse planificate: 23,5 curse

Gr.1 - 11,5 curse Gr.2 -12 curse

TRASEUL 24

Plecari

CARREFOUR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:12

05:36

06:00

06:24

06:48

07:12

07:36

08:00

08:24

08:48

09:12

09:36

10:00

10:24

10:48

11:12

11:36

12:00

12:24

12:48

13:12

13:36

14:00

14:24

14:48

15:12

15:36

16:00

16:24

16:48

17:12

17:36

18:00