Hotărârea nr. 56/2019

Modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora

AROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 56 din 27.02.2019

privind modificarea HCL nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/22.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3886/22.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3888/22.01.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Centrului Medico-Social Pechea nr. 46/09.01.2019 înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați cu nr. 8532/09.01.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 252/31.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Medico-Social Pechea;

Având în vedere dispozițiile art. 8 lit. „b” din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 93 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 1 din HCL nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Medico-Social Pechea pentru anul 2019, în cuantum de 2.636 lei.”

Art. II - Primarul municipiului Galați și Directorul Centrului Medico-Social Pechea se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,