Hotărârea nr. 558/2019

Aprobarea nivelului minim al tarifelor si taxelor practicate pentru toate activitatile si prestatiile pe care le efectueaza Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 558

din 12.12.2019

privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 609/02.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364047/03.12.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1364058/03.12.2019 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 1240/19.09.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1309055/20.09.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2, pct. 2, lit. „a”, pct. 3, lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă nivelul minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, astfel:

TAXELE LICENȚELOR DE LUCRU

NR.

CRT.

ACTIVITĂȚI LICENȚIATE

TAXA (EURO)

1 LUNĂ

3 LUNI

6 LUNI

12

LUNI

0

1

2

3

4

5

ACTIVITĂȚI PRODUCȚIE

1

FABRICARE/PRELUCRARE

300

800

1600

3000

2

ASAMBLARE/DEZMEMBRARE

280

750

1450

2700

3

AMBALARE/ETICHETARE

200

550

1000

1800

4

CONDIȚIONARE/ÎNNOBILARE

200

500

1000

1800

5

AGRICULTURĂ ȘI ALTE SERVICII

CONEXE

25

50

100

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

6

COMERCIALIZARE

260

750

1450

2800

7

DEPOZITARE

100

280

550

1000

8

DEPOZITARE- COMERCIALIZARE

300

800

1600

3000

9

ÎNCHIRIERE SPAȚII DEPOZITARE

200

500

1000

1800

10

LEASING

250

650

1300

2400

11

BUNKERAJ

200

500

1000

1500

12

APROVIZIONARE NAVE,

BROCHERAJ

NAVLOSIRI,AGENTURARE

280

750

1450

2700

13

LICENȚA TRANZIT

EXPEDIERE - REEXPEDIERE

200

500

1000

1800

14

MAGAZINE DE DESFACERE

300

800

1600

3000

15

CANTINE, RESTAURANTE

300

800

1600

3000

PRESTĂRI SERVICII

16

OPERAȚIUNI DE ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE, TRANSBORD, AMARARE

STIVUIRE, RUJARE, LEGARE

250

650

1300

2400

17

MĂSURĂTORI TOPO GEO TEHNICE

50

120

250

500

18

CONTROLUL, EXPERTIZAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A MĂRFURILOR

200

500

1000

1800

19

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ,

ECONOMICĂ, JURIDICĂ

150

360

700

1500

20

PAZĂ, SUPRAVEGHERE, CONTROL

ACCES INCINTĂ

100

280

550

1000

21

RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

300

800

1600

3000

22

SALUBRIZARE, DERATIZARE

DEZINFECȚIE

50

120

250

500

23

ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE

280

750

1450

2700

24

DECLARANT VAMAL ȘI

COMISIONARE ÎN VAMĂ

100

280

550

1000

25

ORGANIZARE DE LICITAȚII ȘI

EXPOZIȚII

150

360

700

1500

26

SERVICII DE COMPUTERIZARE

INFORMATIZARE

200

550

1000

1800

27

EXPEDIȚII INTERNE SI

INTERNAȚIONALE DE MĂRFURI

250

650

1300

2400

28

COLECTAREA MATERIALELOR

100

280

550

1000

REFOLOSIBILE

29

TELECOMUNICAȚII

200

450

800

1600

ENERGIE ELECTRICĂ

30

DISTRIBUȚIE ȘI/SAU

FURNIZARE ENERGIE

200

450

800

1600

CONSTRUCȚII

31

EXECUȚIE DE CONSTRUCȚII

CIVILE ȘI HIDROTEHNICE

200

500

1000

1800

32

ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI PREGĂTIREA TERENULUI

200

500

1000

1800

33

REALIZAREA DE CONSTRUCȚII

ȘI OBIECTIVE

150

360

700

1400

34

REALIZARE INVESTIȚII ZL

100

200

35

EXPERTIZĂRI CONSTRUCȚII, MIJLOACE DE TRANSPORT, ETC.

200

500

1000

1800

36

PROIECTARE ȘI SUPERVIZARE

PROIECTE

100

280

550

1000

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

9                    7                            9

37

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII CĂI

RUTIERE, DISPOZITIV FEROVIAR

100

280

550

1000

38

ÎNTREȚINERE /REPARAȚII CANALIZĂRI

100

280

550

1000

39

ÎNTREȚINERE /REPARAȚII

ECHIPAMENTE NAVALE

200

500

1000

1800

40

ÎNTREȚINERE /REPARAȚII REȚEA TELECOMUNICAȚII

100

280

550

1000

41

REPARAȚII NAVE

150

360

700

1400

42

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

INSTALAȚII, REȚELE ELECTRICE,

ȘI AUTOMATIZĂRI

100

280

550

1000

43

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

CONSTRUCȚII

100

280

550

1000

CONSTRUCȚII CIVILE ȘI

HIDROTEHNICE

Notă:

* Tarifele au T.V.A. inclus.

* Pentru societățile care încheie contracte de prestări servicii cu R.A. A.Z.L.Galați, se va emite licența de lucru cu valoare zero.

* În cazul în care societatea respectivă va încheia contracte de prestări servicii și cu alți utilizatori din zona se aplică tarifele pentru licența de lucru conform tabelului de mai sus.

TAXE PERMISE ACCES

( în euro, cu T.V.A. inclus)

PERMIS

ZI

LUNA

TRIM

SEM

AN

Acces persoane

2

4

7

9

15

Transport auto persoane

5

10

20

35

50

( sub 1,5 t )

Transport auto marfă

11

30

60

80

100

( peste 1,5 t )

Utilaj

6

15

32

44

60

Permis acces în scop de tranzit

Sub 20 de camioane    20 euro/zi

Peste 20 de camioane 15 euro/zi

Vagon CF / intrare

Sub 45 vagoane/luna    7 euro/24 ore

Peste 45 vagoane/luna 5 euro/24 ore

TARIFE PRESTAȚII PORTUARE (în euro, cu T.V.A. inclus)

NAVE MARITIME

Mărfuri generale

0,30 euro/TM

0,30 euro/TM

0,60 euro/TM

0,50 euro/TM

3 euro/TEU

13 euro/navă/zi


0,05 euro/TM

2,5 euro/navă/zi

1euro/navă/zi


Produse petroliere și chimice

Produse din lemn

Mașini și utilaje agabaritice Mărfuri containerizate

Tarif staționare

NAVE FLUVIALE

Tarif cheiaj

Tarif staționare

Tarif staționare mal natural

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIERE ȘI/SAU CONCESIUNE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII

Nr.crt.

Denumire

Valoare

U.M.

1

Valoare minimă de închiriere teren

0,50

euro/mp/lună

2

Valoare minimă de închiriere hala depozitare

1

euro/mp/lună

3

Valoare minimă de închiriere șopron

0,75

euro/mp/lună

4

Valoare minimă de închiriere platforma betonată

0,75

euro/mp/lună

5

Valoare minimă de închiriere spațiu birou

1,40

euro/mp/lună

6

Valoare minimă concesiune teren

1

euro/mp/lună

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 755/19.12.2017 privind aprobarea nivelului minim anual al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,