Hotărârea nr. 556/2019

Aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 556

din 12.12.2019

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 514/16.10.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1327749/16.10.2019 al inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1327705/16.10.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (13) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - H.C.L. nr. 51/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Galați”, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,