Hotărârea nr. 555/2019

Modificarea H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Plaja Dunarea"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 555 din 12.12.2019

pentru modificarea H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 608/02.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 12.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1363856/03.12.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1363860/03.12.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5, alin. (1), lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 555/12.12.2019

In proprietatea municipiului Galați se află Plaja Dunarea, situată pe strada Saturn nr. 25, construită in perioada 1976-1980, la care ulterior in anul 1996 au fost adaugate grupurile sanitare, dușurile si chioșcurile alimentare.

Obiectivul este alcatuit din mai multe corpuri cu urmatoarele destinații : -cladire grupuri sanitare, dusuri, chioscuri alimentare cu regim de inaltime P+1E; -centrala-stație de pompe-cu regim de inaltime parter;

-doua bazine pentru adulti-subterane;

-trei bazine pentru copii-subterane;

-scena;

-grupuri sanitare (lângă Unitatea Militara);

-foisor;

-anexa.

In prezent, obiectivul este scos din funcțiune, iar Municipiul Galati dorește reabilitarea acestuia cu scopul de a fi redat circuitului de agrement, prin amenajarea unui Aqua Park, a unei zone de agrement cu destinatii multiple.

In prezent nu exista instalatie de incalzire a apei pentru dușuri, instalație de incălzire a apei din piscina, alimentarea cu energie electrica și iluminat se realizeaza de la un transformator amplasat lânga Pavilionul Centralei termice. Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un branșament improvizat, deteriorat.

Prin proiect este prevăzută realizarea unui Complex acvatic multifunctional cu plaja urbana, prin realizarea urmatoarelor functiuni si lucrari aferente:

  • 1.Cladire de acces-Casa Poarta care va asigura accesul către facilitătile amplasamentului:

- amenajare case de bilete;

-zona de shop;

-vestiare si spatii de depozitare;

-birouri;

-spațiu tehnic și zona de depozitare.

  • 2.Aqua Park -piscina cu valuri; -piscina relaxare si aterizare tobogan adulti; -piscina de copii;

-topogane cu aterizare in piscina;

-topogane cu zona de decelerare;

-Aventura Park prevazuta cu dotari speciale pentru realizarea traseelor cu diverse grade de dificultate.

  • 3.Parc verde dotat cu mobilier urban, plantare de arbusti si plante decorative -Zona Food Court care se va amenaja pe platforma betonata, în locul structurii metalice a scenei care va fi reconditionata si va fi prevazuta cu o invelitoare din material textil

  • 4. Zona centrala plaja :

-scena si zona adiacenta scenei cu utilitate multipla pentru diverse evenimente si posibilitate de amenajare pentru proiectii in aer liber;

-beach bar si terasa amplasata pe plaja; -tonete;

-grupuri sanitare, vestiare si spatii special amenajate si securizate;

-zona de poufuri si hamace amplasate pentru recreere pe zona de plaja; -biblioteca pe plaja;

-piscina cu bile de plastic destinata copiilor;

-zona de fitness si yoga in aer liber;

-bungalouri SPA;

-zone pentru activitati de sport cu destinatie multipla;

-imprejmuire si sistematizare drum;

De asemenea sunt prevazute urmatoarele dotari:

-mobilier si dotari pentru receptie, vestiare, dusuri;

-sistem de umbrire;

-hamace, poufuri, sezlonguri;

-dusuri solare;

-mobilier urban pentru zona de parc;

-biblioteca de exterior;

-echipamente pentru zona de fitness in aer liber.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 25.744.052,83 lei

Din care C+M:           12.365.786,32 lei

Capacități: - S teren-115.720 mp;

-cladire casa Poartă, regim de inaltime S+P, S construita -456,49 mp; -piscina cu valuri pentru cca 297 persoane;

-bazin relaxare pentru cca 160 persoane;

-bazin aterizare pentru cca 111 persoane;

-piscina copii cu tobogan pentru cca 259 persoane;

-rețele apa, canalizare, energie electrica, iluminat;

Durata de realizare a investitiei: 18 luni Sursa de finanțare: buget local și/sau imprumut Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

STUDIU DE FEZABILITATE:

AQUA AZUR

the pi1»' fantory


REABILITARE Șl MODERNIZARE PLAJA DUNĂREA

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

REABILITARE Șl MODERNIZARE PLAJA DUNĂREA

IQr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de c halfii Inii

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1,00

2,00

3,00

4,00

5.00

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

193.423,32

36750,43

230.173.75

1.3

Amenajări pt. protecția med.,si aduc, ia starea inițiala

0,00

0,06

0,00

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

Total cap.î

193.423.32

36750,43

230.173,75

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asiguararea utilită

ilornecesare o

biectivului de Investiții ‘

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

639.870,53

121.675,40

76X445,93

Totalcap.2               ~   ”

639.870.53

121.575,40

761.445,93

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asisten

ă tehnică

34

Studii de teren

9.520,00

1.808,80

11.328,80

33.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3X2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

9.520,00

1.808,80

11.328,80

3,2

Documentații - suport el cheltuieli pentfu obținerea de avize, acorduri si aufr> ’.<:ațil

2.500,00

475,00

2 375,00

3.3

Expertizare tehnica

47.d05,00

8.930,95

55.935,95

3,4

Certificarea performantei energetice si audițul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare                       _                 .

515.387,01

97.923,53

613.310,54

3.5.1 .Tema de proiectare

0,00

0.00

0,00

3.5.2, Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

125.000,00

23.750,00

148.750,00

3,5,4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurllor/s-utorizaiiiîor

37.863,20

7.194;O1

45.057.21

3,5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

23.653,20

4.494,11

28.147.31

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

328.870,61

62.485,42

391.356,03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de InVestil

0.00

0,00

0,00

37.2. Audituî financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

154.778,80

29,40797

184.186,77

3,8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

42.419,80

8.059,76

50479,66

3.81.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

33.650,80

6.393,65

40044.45

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de urmărire si control al lucrărilor de execuție, avizat de către I S C.

8769,0?

1466,11

10435.11

3.8.2. Dirigîntie da șantier

112.359,00

21,348.21

133707,21

Total cap.3

729.190,81

138.546,25

867737,06

r

Pag 1/2


2018

STUDIU DE FEZABILITATE:

REABILITARE Șl MODERNIZARE PLAJA DUNĂREA -^AQUAAZUR tho potjl ț<jctoiy

Capitolul 4. Cheltuieli pentri

j investiția de b

azâ

4.1

Construcții și instalații

8.651,084,40

1.643.706,04

10.294.790,44

4.2

Montai utilaje tehnologică

899.078,82

170.824,98

1;069.903,80

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

8.032.679,09

1326.209'03

9,058.888,12

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1,^96,031.00

246.245,89

1.542.276,89

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total cap. 4

18.878.873,31

3.586.985,93

22.465.859,24

Capitolul 5 Alte c

heltUlell

5.1

Organizare de șantier

97.590,00

18.542,10

116.132,10

5.1.1. L.ucrah de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.960,00

131Z4Q

9.472,40

.2, Cheltuieli conexe organizării șantieru lui

89.630,00

17.029,70

106.659,70

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

114.040,16

21.667,63

135.707,79

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

Ș^.2, Cota aferenta (SC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții

49.033,49

9.3.16,36

58,349.85

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.806,70

1.363,27

11.669,97

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

49.033,49

9.316,36

58.349,85

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desflihtare

6J66.48

1.171,63

7,338,11

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

980.060,71

186.327,24

1.166.996,95

5.4

Cheltuieli pentru informare ei publicitate

0,00

0,00

0,00

Total cap.5

1.192.299,87

226.536,98

1.418.836,85

Capitolul 6 Cheltuieli pentru prot

ie tehnologice a

i teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total cap. 6

OM

0,00

0,00

Total general

21.633.657,84

4.110.394,99

25.744.052,83

din care C+M (1.2+1.3*1,4+2+4,1 +4.2+5.1.1)

10.391,417,07

1.974:369,24

12.365.786,32

în prețuri la data de;                  10.12.2018      1 euros        4,6495

Data actualizare cf Adresa PMG1313535/26.09.2019  1 7.10.2019


Beneficiar,

Municipiul Galați

2018


Pag 2/2