Hotărârea nr. 538/2019

Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" societatii Santierul Naval Damen Galati S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 538 din 21.11.2019

privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 573/12.11.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1348533/12.11.2019 al inițiatorului -Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1348538/12.11.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând Adresa Fundației Inimă de Copil Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1347981/12.11.2019;

Văzând Adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, înregistrată la Registratura Generală a  Municipiului  Galați cu nr.

1347982/12.11.2019;

Având în vedere HCL nr. 52/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a distincției „Premiul Municipiului Galați”;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se acordă distincția „Premiul Municipiului Galați” societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,