Hotărârea nr. 524/2019

Modificarea H.C.L. 345/21.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joaca in municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 524

din 21.11.2019

pentru modificarea H.C.L. 345/21.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 583/13.11.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1349307/13.11.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1349320/13.11.2019, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „b” alin. (4), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. 345/21.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează

Secretar General,

Anexa la HCL 524/21.11.2019

Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați

Pentru realizarea unui concept unitar UAT-Municipiul Galați doreste stabilirea unor solutii de modernizare adaptate , pe grupe de vârste și din punct de vedere tehnic, estetitic si funcțional.

Prin proiect se prevede modernizarea a 20 locuri de joacă prin realizarea următoarelor lucrări:

-desființarea obiectelor de joaca aflate pe amplasament degradate

-amplasarea de noi echipamente

-verificarea și refacerea rețelelor de apa-canalizare , acolo unde se impune -refacerea sistematizarii verticale

-refacerea/realizarea de alei pietonale, spații verzi

-echipare cu mobilier urban nou: banci lemn-metal, cosuri de gunoi metalice, cismele, pergole din lemn, foisor cu mese de sah/table, mese ping-pong

-reparare/revopsire gard existent

-montare stâlpi de iluminat dotați cu corpuri de iluminat moderne și economice cu LED-uri

Echipamentele de joaca vor fi confectionate din lemn, fibra de sticla, HDPE, plastic, rachita, în culori vii , pentru copii de diferite vârste.

Covorul antitrauma va fi din dale de cauciuc, aleile vor fi din pavele de beton vivropresat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 8. 838.831,74 lei

Din care C+M 5.684.927,69 lei

Capacități:

- loc de joaca Micro19,20,21, S=1123mp

-loc de joaca Micro 16,17,18, bl G4B

-loc de joaca Micro 13, bl ANL, S=607 mp

-loc de joaca Micro 13, bl C8, S=343 mp

-loc de joaca Micro 19,20,21, bl 5A,bd Dunarea, nr. 34 S=302 mp

-loc de joaca Micro 19,20,21 ,bl D3-D4,bd Dunarea nr. 14, S=1756 mp

-loc de joaca Micro 19,20,21, bl G24-PR4, bd Dunarea nr. 60, S=1479 mp

-loc de joaca Micro 39A, 39B, bl L1-L2, S=709 mp

-loc de joaca Micro 39B-40, bl T11-T12, S=1598 mp

-loc de joaca Micro 39B-40, spate CEC, S=553 mp

-loc de joaca Siderurgistilor, bl 7F, S=318 mp

-loc de joaca Siderurgistilor, bl 10A 10C,10D, S=680 mp

-loc de joaca Siderurgistilor, bl D9, S=530 mp

-loc de joaca Tiglina II, str Constructorilor, bl B1, S=466 mp

-loc de joaca Tiglina III, bl 5A-5B, S=681 mp

-loc de joaca Tiglina III, bl A18, S=747 mp

-loc de joaca Tiglina III, bl B9, S=346 mp

-loc de joaca Tiglina III, bl B11, S=354 mp

-loc de joaca Mazepa1, bl G4, Paltin, S=472 mp

-loc de joaca Micro 16,17,18, bl K3,str Argeșului , S=806 mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget local Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Beneficiar Primaria Municipiului GALATI

DEVIZ GENERAL

al obiectivelului de investiții

Modernizare 20 LOCURI DE JOACA in Municipiul Galati

Conform HG 907/206

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

90.000,00

17.100,00

107.100,00

Total capitol 1

190.000,00

36.100,00

226.100,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament electric retea iluminat public

100.000,00

19.000,00

119.000,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren(topo-geo)

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

146.178,39

27.773,89

173.952,28

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32.000,00

6.080,00

38.080,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

102.178,39

19.413,89

121.592,28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total capitol 3

176.178,39

33.473,89

209.652,28

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII - REABILITARE LOCURI DE JOACA

4.172.177,50

792.713,73

4.964.891,23

4.1.1

LUCRARI CONSTRUCTII

4.172.177,50

792.713,73

4.964.891,23

4.1.1.1

19,20,21 - Bl.A13A, A13B

325.180,00

61.784,20

386.964,20

4.1.1.5

Mazepa 1, Bl.G4 Paltin, str. Rosiori 20

143.195,00

27.207,05

170.402,05

4.1.1.7

Micro 13 ANL

181.160,00

34.420,40

215.580,40

4.1.1.8

Micro 13, Bl.C8

115.975,00

22.035,25

138.010,25

4.1.1.9

Micro 16,17,18-Bl. GB4, str. Narciselor 12

179.445,00

34.094,55

213.539,55

4.1.1.10

Micro 16,17,18-Bl. K3, str. Argesului

252.490,00

47.973,10

300.463,10

4.1.1.11

Micro 19,20,21,Bl.5A,Bd.Dunarea 34

90.206,00

17.139,14

107.345,14

4.1.1.12

Micro 19,20,21,Bl.D3-D4,Bd.Dunarea 14

457.028,00

86.835,32

543.863,32

4.1.1.13

Micro 19,20,21,Bl.G24-PR4,Bd.Dunarea 60

395.644,00

75.172,36

470.816,36

4.1.1.14

Micro 39B - 40, Bl.L1, l2

206.393,00

39.214,67

245.607,67

4.1.1.15

Micro 39B - 40, Bl.T11, T12

440.440,00

83.683,60

524.123,60

4.1.1.16

Micro 39B - 40, spate CEC

161.620,00

30.707,80

192.327,80

4.1.1.17

Siderurgistilor Bl. 7F

108.852,50

20.681,98

129.534,48

4.1.1.18

Siderurgistilor Bl. 10A,10C,10D

187.479,00

35.621,01

223.100,01

4.1.1.20

Siderurgistilor Bl. D9

157.546,00

29.933,74

187.479,74

4.1.1.22

Tiglina 2, str. Constructorilor, Bl.B1

153.355,00

29.137,45

182.492,45

4.1.1.23

TIGLINA 3, Bl. 5A-5B

180.965,00

34.383,35

215.348,35

4.1.1.24

TIGLINA 3, Bl. A18

223.150,00

42.398,50

265.548,50

4.1.1.25

TIGLINA 3, Bl. B9

112.981,00

21.466,39

134.447,39

4.1.1.26

TIGLINA 3, Bl. B11

99.073,00

18.823,87

117.896,87

4.3

Utilaje, echip.tehnologice si functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

DOTARI (echip. de joaca,mobilier urban,stalpi iluminat,cismele)

2.639.715,00

501.545,85

3.141.260,85

4.5.1

19,20,21 - BI.A13A, A13B

172.395,00

32.755,05

205.150,05

4.5.5

Mazepa 1, BI.G4 Paltin, str. Roșiori 20

79.050,00

15.019,50

94.069,50

4.5.7

Micro 13 ANL

117.610,00

22.345,90

139.955,90

4.5.8

Micro 13, BI.C8

86.730,00

16.478,70

103.208,70

4.5.9

Micro 16,17,18-BI. GB4, str. Narciselor 12

119.135,00

22.635,65

141.770,65

4.5.10

Micro 16,17,18-BI. K3, str. Argeșului

126.685,00

24.070,15

150.755,15

4.5.11

Micro 19,20,21,BI.5A,Bd.Dunarea 34

59.330,00

11.272,70

70.602,70

4.5.12

Micro 19,20,21,BI.D3-D4,Bd.Dunarea 14

256.275,00

48.692,25

304.967,25

4.5.13

Micro 19,20,21,BI.G24-PR4,Bd.Dunarea 60

272.710,00

51.814,90

324.524,90

4.5.14

Micro 39B - 40, BI.L1, I2

134.700,00

25.593,00

160.293,00

4.5.15

Micro 39B - 40, BI.T11, T12

240.470,00

45.689,30

286.159,30

4.5.16

Micro 39B - 40, spate CEC

116.795,00

22.191,05

138.986,05

4.5.17

SiderurgistiIor BI. 7F

70.325,00

13.361,75

83.686,75

4.5.18

SiderurgistiIor BI. 10A,10C,10D

145.975,00

27.735,25

173.710,25

4.5.20

SiderurgistiIor BI. D9

119.595,00

22.723,05

142.318,05

4.5.22

TigIina 2, str. ConstructoriIor, BI.B1

102.775,00

19.527,25

122.302,25

4.5.23

TIGLINA 3, BI. 5A-5B

120.375,00

22.871,25

143.246,25

4.5.24

TIGLINA 3, BI. A18

153.805,00

29.222,95

183.027,95

4.5.25

TIGLINA 3, BI. B9

80.780,00

15.348,20

96.128,20

4.5.26

TIGLINA 3, BI. B11

64.200,00

12.198,00

76.398,00

4.6

Active necorporaIe

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

6.811.892,50

1.294.259,58

8.106.152,08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de santier

62.582,66

11.890,71

74.473,37

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de

șantier 1

62.582,66

11.890,71

74.473,37

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costuI credituIui

40.871,36

0,00

40.871,36

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

34.059,46

0,00

34.059,46

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.811,89

0,00

6.811,89

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 1,5%

62.582,66

11.890,71

74.473,37

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

166.036,68

11.890,71

177.927,39

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

7.444.107,57

1.394.724,17

8.838.831,74

din care: C + M (1.2 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4.524.760,16

859.704,43

5.684.927,69

Devizul general întocmit la faza de proiectare DALI se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.