Hotărârea nr. 521/2019

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 521 din 21.11.2019

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 582/13.11.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1349490/13.11.2019 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1349492/13.11.2019, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 - secțiunea de funcționare - conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 1 la HCL 521 /21.11.2019

j       Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

i

Capitole

Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

BUGET MODIFICAT

î Autoritati publice si acțiuni externe

i

51.02

62,395.00

0.00

62,395.00

■ 01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,401.00

0.00

50,401.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

40,853.00

0.00

40,853.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,180.00

0.00

9,180.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

10.00

0.00

10.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

358.00

0.00

358.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-506.00

0.00

-506.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-506.00

0.00

-506.00

Alte servicii publice generale

54.02

6,572.00

-500.00

6,072.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,582.00

-500.00

6,082.00

TITLU.I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,877.00

0.00

4,877.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

685.00

0.00

685.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

1,000.00

-500.00

500.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

20.00

0.00

20.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-10.00

0.00

-10.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-10.00

0.00

-10.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55.02

15,147.00

0.00

15,147.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,147.00

0.00

15,147.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

289.00

0.00

289.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

14,858.00

0.00

14,858.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

25,247.00

0.00

25,247.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,247.00

0.00

25,247.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

710.00

0.00

710.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

587.00

0.00

587.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

23,950.00

0.00

23,950.00

Invatamant

65.02

46,481.00

0.00

46,481.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

46,481.00

0.00

46,481.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

38,451.00

0.00

38,451.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 1


Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea :

FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,351.00

0.00

2,351.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

2,179.00

0.00

2,179.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,500.00

0.00

3,500.00

Sanatate

66.02

25,042.00

500.00

25,542.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,100.00

500.00

25,600.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,227.00

0.00

13,227.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

481.00

0.00

481.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

11,304.00

500.00

11,804.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

88.00

0.00

88.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-58.00

0.00

-58.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-58.00

0.00

-58.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Cultura, recreere si religie

67.02

63,017.00

0.00

63,017.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

63,017.00

0.00

63,017.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,677.00

0.00

21,677.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

38,217.00

0.00

38,217.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,123.00

0.00

3,123.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

95,221.00

0.00

95,221.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

95,391.00

0.00

95,391.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49,691.00

0.00

49,691.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,605.00

0.00

11,605.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,104.00

0.00

3,104.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

27,625.00

0.00

27,625.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,366.00

0.00

3,366.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-170.00

0.00

-170.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-170.00

0.00

-170.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

37,812.00

0.00

37,812.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

38,150.00

0.00

38,150.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

272.00

0.00

272.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

31,478.00

0.00

31,478.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

6,400.00

0.00

6,400.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-338.00

0.00

-338.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 1


Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE +/-

BUGET

APROBAT

MODIFICAT

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-338.00

0.00

-338.00

Protecția mediului

74.02

56,092.00

0.00

56,092.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,304.00

0.00

50,304.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

41,973.00

0.00

41,973.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

500.00

0,00

500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

7,831.00

0.00

7,831.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,788.00

0.00

5,788.00

TITLUL XVII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,788.00

0.00

5,788.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

1,101.00

0.00

1,101.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,101.00

0.00

1,101.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,101.00

0.00

1,101.00

Combustibili si energie

81.02

16,509.00

0.00

16,509.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,730.00

0.00

15,730.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

736.00

0.00

736.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

6,000.00

0.00

6,000.00

TITLUL IX, ASISTENTA SOCIALA

57

8,994.00

0.00

8,994.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-15.00

0.00

-15.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-15.00

0.00

-15.00

Transporturi

84.02

106,077.00

0.00

106,077.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

90,677.00

0.00

90,677.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

30,100.00

0.00

30,100.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

60,577.00

0.00

60,577.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

15,400.00

0.00

15,400.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

15,400.00

0.00

15,400.00

Alte acțiuni economice

87.02

986.00

0.00

986.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

986.00

0.00

986.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

986.00

0.00

986.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 1


Rectficari

Cheltuieli buget

local

2019

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

,                 BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod                _

+/-

APROBAT

MODIFICAT

Total :

557,699.00

0.00

557,699.00

ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

MUNICIPIUL GALAȚI                                  Secțiunea FUNCȚIONARE

“mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

306,498.35

1,500.00

307,998.35

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

164,928.35

1,000.00

165,928.35

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

164,928.35

1,000.00

165,928.35

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

359.20

0.00

359.20

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

359.20

0.00

359.20

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

359;20

0.00

359.20

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3£

359.20

0.00

359.20

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

164,569.15

1,000.00

165,569.15

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

167,803.30

1,000.00

168,803.30

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,665.30

0.00

3,665.30

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

80,163.00

1,000.00

81,163.00

22

Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

436.00

0.00

436.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,396.00

0.00

2,396.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

53.00

0.00

53.00

25

Venituri din cercetare

33.10.20

75.00

0.00

75.00

28

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

57,500.00

0.00

57,500.00

29

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

21,830.00

0.00

21,830.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

160.00

0.00

160.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,525.00

0.00

1,525.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

37.00

0.00

37.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

37.00

0.00

37.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

349.00

0.00

349.00

39

Alte venituri

36.10.50

349.00

0.00

349.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-3,620.15

0.00

-3,620.15

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

69.35

0.00

69.35

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-3,689.50

0.00

-3,689.50

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

141,570.00

500.00

142,070.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

141,570.00

500.00

142,070.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

1,855.00

0.00

1,855.00

52

Excedentul anului anterior

40.10.15

1,855.00

0.00

1,855.00

ANEXA 2

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET

2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

53

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.0:

l,«bb.00

0.00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

139,715.00

500.00

140,215.00

63

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

68,457.00

0.00

68,457.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

9,604.00

500.00

10,104.00

76

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

61,654.00

0.00

61,654.00

MUNICIPIUL GALAȚI

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2019

Capitole Titluri

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

23,960.00

0.00

23,960.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,960.00

0.00

23,960.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,550.00

0.00

22,550.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,410.00

0.00

1,410.00

INVATAMANT

65.10

6,869.00

0.00

6,869.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,869.00

0.00

6,869.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49.00

0.00

49.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,820.00

0.00

6,820.00

Sanatate

66.10

153,202.50

500.00

153,702.50

01. CHELTUIELI CURENTE

01

153,202.50

500.00

153,702.50

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

117,412.00

500.00

117,912.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

34,820.50

0.00

34,820.50

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

970.00

0.00

970.00

Cultura, recreere si religie

67.10

39,629.85

0.00

39,629.85

01. CHELTUIELI CURENTE

01

39,629.85

0.00

39,629.85

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,157.00

0.00

22,157.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,215.85

0.00

17,215.85

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

257.00

0.00

257.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

3,540.00

0.00

3,540.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,540.00

0.00

3,540.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,651.00

0.00

2,651.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

870.00

0.00

870.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

19.00

0.00

19.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,986.00

0.00

2,986.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,986.00

0.00

2,986.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,481.00

0.00

1,481.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5.00

0.00

5.00

Protecția mediului

74.10

58,484.00

“500.00

57,984.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

58,484.00

-500.00

57,984.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27,670.00

0.00

27,670,00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 3


Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2019


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

30,324.00

-500.00

29,824.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

490.00

0.00

490.00

Transporturi

84.10

15,195.00

1,500.00

16,695.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,195.00

1,500.00

16,695.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,290.00

0.00

1,290.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,900.00

1,500.00

15,400.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5.00

0.00

5.00

Alte acțiuni economice

87.10

2,632.00

0.00

2,632.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,632.00

0.00

2,632.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

632.00

0.00

632.00

Total :

306,498.35

1,500.00

307,998.35

Președinte de ședință