Hotărârea nr. 518/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Statii Reincarcare Autovehicule Electrice" in municipiul Galati si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 518 din 21.11.2019

privind aprobarea realizării proiectului “ Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice” în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Consilier local - Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 569/12.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1348571/12.11.2019, al inițiatorului -Consilier local - Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1348577/12.11.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiilor Ordinul Ministrului Mediului nr. 760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 517/21.11.2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “Stații reîncarcare autovehicule electrice”;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4) coroborate cele ale art. 20, alin. (1), lit. ””j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului ”Amplasarea stații reîncărcare autovehicule electrice”, în municipiul Galați, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic pentru finanțarea instalării de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în în municipiile reședințe de județ.

Art. 2 - Se desemnează domnul Ionuț-Florin Pucheanu, Primarul Municipiului Galați, în calitate de reprezentant al Municipiului Galați în relația cu Administrația Fondului de Mediu.

Art. 3 - Municipiul Galați va întocmi documentația de achiziție publică, va organiza și va derula proceduri de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 4 - Se pun la dispoziție următoarele locații, pentru amplasarea a 16 stații de reîncărcare autovehicule electrice:

i.Locația - Strada Stadionului - parcare. Terenul pe care se va edifica investiția este proprietatea publică a Municipiului Galați conform H.G. nr.562/2002 - număr cadastral 123718 - suprafață 14948 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Stadion Dunărea

75

Est

Sala Sporturilor

25

Sud

Strada Stadionului

10

Vest

Strada Brăilei

125

2. Locatia - Parcare Casa de Cultură a Sindicatelor. Terenul pe care se va edifica investiția este proprietatea publică a Municipiului Galați conform H.G. nr. 562/2002 - număr cadastral 120753 - suprafață 10435 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța-m

Nord

Hotel Sofin

25

Est

Casa de Cultură a Sindicatelor

10

Sud

Strada Brăilei

75

Vest

Strada George Coșbuc

60

3.Locatia - Cartier Țiglina I, aferent bl.A8 . Terenul pe care se va edifica investiția este proprietatea publică a Municipiului Galați conform H.C.L.nr. 521/27.09.2018 - număr cadastral 127530 - suprafață 108322 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța-m

Nord

Bld. Brailei

10

Est

Intersectie Bld. George Cosbuc cu Bld. Brailei

72

Sud

Bloc locuințe A8

25

Vest

Parcare aferenta bl A1-A8

390

4.Locatia - Strada Constantin Levaditti - parcare -Terenul pe care se va edifica investiția este domeniul public al Municipiului Galați conform H.C.L. nr.9/28.01.2016 - număr cadastral 123019 - suprafață 26261 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța-m

Nord

Bloc locuințe

10

Est

Strada Constantin Levaditti

3

Sud

Strada Prelungirea Brăilei

100

Vest

Cimitir Sfântul Lazăr

25

5.Locatia- Strada Brăilei - parcare aferentă Danube Star Hotel. Terenul pe care se va edifica investiția este proprietatea publică a Municipiului Galați conform H.C.L.nr. 521/27.09.2018 - număr cadastral 127530 -suprafață 108322 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța - m

Nord

Hotel Danube Stars

10

Est

Strada Domnească

5

Sud

Strada Brăilei

0

Vest

Strada Nicolae Bălcescu

30

6.Locatia - Str. Domnească nr. 54 (Sediul Primariei Municipiului Galati). Terenul si construcția sunt proprietatea Municipiului Galați - număr cadastral 119184 - suprafață 2872 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Sediul Instituției Prefectului

Județului Galați

20

Est

Strada Al. I. Cuza

5

Sud

Imobil strada Domnească, nr. 52

25

Vest

Strada Domnească

35

7.Locatia - Bld.Galati, nr.4c proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 126291-suprafata 1346 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Spalatorie Auto

0

Est

Bloc Ai2b, sc4

5

Sud

Bld. Dunarea

0

Vest

Bulevard Galati

15

8.Locatia - Bld.Sic Municipiului Galati

erurgistilor parcare aferenta Bl.PS2, proprietatea

-numar cadastral 126597-suprafata 50515 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Parcare Sala si Hotel Galmondo

40

Est

Bld. Siderurgistilor

35

Sud

Bl.A6

95

Vest

Bloc PS2, nr.9

25

9.Locatia - Strada Constructorilor, parcare aferenta BLB4-ARCADA-B1, Tiglina 1, proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 127509-suprafata 15252 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Parcare blA4

50

Est

Str. Constructorilor

5

Sud

Bld. Brailei

27

Vest

parcare BLB4-ARCADA-B1

5

io.Locatia - Parc Rizer - parcare interioara, Str. Bolintineanu , proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 20385-suprafata 30623 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Str.Rizer

95

Est

Str. Bolintineanu

70

Sud

Str. Rizer

135

Vest

Bld.Traian

100

11. Locația - Str. Elena Doamna - parcare Zona Gradinei Publice, proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 126189-suprafata 732 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Str. Elena Doamna

5

Est

Teren domeniul public

75

Sud

Gradina Publica

5

Vest

Str.Elena Doamna

10

12. Locația - Bld.Braii Municipiului Galati T proprietatea publică 521/27.09.2018 - număr

ei-parcare Bl.P2, zona Trei Star, proprietatea erenul pe care se va edifica investiția este a Municipiului Galați conform H.C.L.nr. adastral 127530 - suprafață 108322 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Bld. Brailei

20

Est

Intersectie Bld.Brailei cu str.Rosiori

115

Sud

Bl.P2

20

Vest

Intersectie Bld.Brailei cu str. Romana

200

13. Locația - Str.Rosiori - parcare Complex Ancora, proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 122258-suprafata 4327 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Bl. C4

25

Est

Scoala 28-Mihai Eminescu

50

Sud

Str.Rosiori

65

Vest

Cladire Complex Ancora

20

14. Locația - Str.Feroviarilor - parcare Bl. ANL, proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 111682-suprafata 8621 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Garaje

20

Est

Bl.C9, nr.17, Sc1

60

Sud

Str.9 Mai

80

Vest

Bl. L3, nr.22

20

15. Locația - Str.Closca - parcare Parc Corneliu Coposu (fost Parc Closca) proprietatea Municipiului Galati -numar cadastral 117096-suprafața 46893 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Str.Closca

45

Est

Str.Closca

20

Sud

Parc Corneliu Coposu

80

Vest

Parc Corneliu Coposu

30

16. Locația - Bulevardu Municipiului Galati -nu

Unirii - parcare Gradina Botanica, proprietatea mar cadastral 104827-suprafata 2260 mp

Orientarea

Vecinătatea

Distanța -m

Nord

Gradina Botanica

10

Est

Gradina Botanica

15

Sud

Bld.Marii Uniri

50

Vest

Bld.Marii Uniri

25

Art. 5 - Se aprobă contribuția financiară proprie de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 321436,66 lei (TVA inclus).

Art. 6 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a resurselor financiare necesare susținerii cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului.

Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L nr. 719/19.12.2018 privind aprobarea realizării proiectului “Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice” în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 9 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,