Hotărârea nr. 517/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Statii Reincarcare Autovehicule Electrice"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 517

din 21.11.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice”

Inițiator: Consilier local - Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 568/12.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1348547/12.11.2019, al inițiatorului -Consilier local - Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1348560/12.11.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”b”, art. 5, alin. (1), lit. ”a” și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice”, având principalii indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotarâre.

Art. 2 - La adata intrării în viogare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L. nr. 718/19.12..2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice” își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 517/21.11.2018

Statii Reîncărcare Autovehicule Electrice

Locațiile propuse sunt:

 • 1.       Strada Stadionului - parcare

 • 2. Parcare Casa de Cultură a Sindicatelor

 • 3.       Cartier Țiglina I, aferent bl A8

 • 4.      Strada Constantin Levaditti - parcare

 • 5.      Strada Brăilei - parcare aferentă Danube Star Hotel

 • 6.      Str. Domnească nr. 54 (Sediul Primăriei Municipiului Galați)

 • 7.       Bld. Galați, nr.4c

 • 8.       Bld. Siderurgiștilor aferent bl. PS2

 • 9.      Str. Constructorilor parcare zona Arcada

 • 10.     Parc Rizer-parcarea interioară

 • 11.     Str. Elena Doamna-parcare Grădina Publică

 • 12.      Bld. Brăilei-parcare P2-zona trei Star

 • 13.      Str. Roțiori, Parcare Complex Ancora

 • 14.      Str. Feroviarilor, parcare aferentă bl. ANL

 • 15.      Str. Cloșca-parcare aferentă parc Corneliu Coposu

 • 16.     Bld. Unirii-parcare Grădina Botanică

Locațiile asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice ce vor fi marcate cu culoarea verde, cu imaginea dinstictivă pentru reîncărcarea electrică.

Stațiile de reîncărcare a autovehiculelor electrice vor avea următoarele specificații:

 • 1. Să fie formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere > 50 kW, și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

 • 2. Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).

 • 3. Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

 • 4. Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză. Stațiile comunică cu un centru de comandă. Software-ul centrului de comandă va fi upgradabil;

 • 5. Sistem de blocare a conectorilor;

 • 6. Va trebui ca echipamentul să fie dotat cu cel puțin 2 module de încărcare.

Proiectul este propus pentru finanțare din fonduri alocate de Ministerul mediului, conform prevederilor din Ordinul nr. 760/17 iulie 2018 care a aprobat Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ actualizat aprilie 2019, publicat la data de 13.05.2019.

Finanțarea se acordă în procent de 90% din cheltuielile eligibile, suma maximă pentru instalații de reîncărcare fiind de 190.000 lei/stație, finanțată de către Administrația Fondului de Mediu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 3 625 714,04 lei

Din care C+M :             966 825,02 lei

Capacități: - puncte de încărcare pentru vehicule electrice -16 amplasamente

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: finantare Administratia Fondului de Mediu (90%) și bugetul local (10%)

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

9                             9              9   7

Proiectant, S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L.

Str. Gh.Doja nr. 9,bl.C2,ap.!54 GALAȚI, RO 33708772; .117/1151/2014; Tel/Fax: 0236 423.200; offtcerbxelectric@gmail.com

BENEFICIAR: Primăria Municipiului Galați

DEWZ GENERAL

al obiectivului de investîțil-VARIANTA I

Nr

cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00| 0.0(

) 0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.ooj       o.ot

j            0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

o.oo|       o.ot

} 0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00        o.ot

0.00

Total capitol 1

o.ooj       o.ot

I            0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: cost branșament

192,000.0(

36,480.00

228,480.00

Total capitol 2

192,OOO.OC

36,480.00

228,480.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șiasistență tehnică

3.1

Studii

19,200.00

3,648.00

22,848.00

3.1.1. Studii de teren

19,200.00

3,648.00

22,848.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,200.00

608.00

3,808.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

120,690.40

22,931.18

143,621.58

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții și deviz general

79,090.40

15,027.18

94,117.58

3,5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațillor

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

1,520.00

9,520.00

detaliilor de execuție

---------8,000.Q0

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție             --------------

_______ 17,600.00

3,344.00

20,944.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

—0.00

— o.ooj—0.00

3.7

Consultanță

30,640.00

5,821.60

36,461.60

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

30,640.00

5,821.60

36,461.60

3,7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

45,120.00

8,572.80

53,692.80

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

44,320.00

8,420.80

52,740.80

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,920.00

2,644.80

16,564.80

3.8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

30,400.00

5,776.00

36,176.00

3.8.2. Dirîgenție de șantier

800.00

152.00

952.00

Total capitol 3                                                              |        218,850.40

41,S81.S8|

260,431.98

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 (

Construcții și instalații

577,258.00

109,679.02

686,937.02

4.2

vlontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19,200.00

3,648.00

22,848.00

4.3 l

Jtilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

1,992,000.00

378,480.00

2,370,480.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

O.OC

o.oc

0.00

4.5

Dotări

O.OC

o.oc

0.00

4.6

Active necorporale

O.OC

o.oc

0.00

Total capitol 4

2,588,458.0C

491,807.02

3,080,265.02

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

24,000.00

4,560.00

28,560.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,000.00

4,560.00

28,560.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

- _ _ .— ----

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,937.04

0.00

8,937.04

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,062.29

0.00

4,062.29

5.2.3, Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

812.46

0.00

812.46

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,062.29

0.00

4,062.29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute                                           j

16,000.00

3,040.00

19,040.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate                                   |

0.00

0.00|

0.00

Total capitol 5                                                                  j

48,937.04

7,600.00]

56,537.04

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,048,245.44

577,468.60

3,625,714.04

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

812,458.00

154,367.02

966,825.02

PMG

AFM

TOTAL GENERAL(fara T.V.A.)

3,048,245.44

615,784.95

2,431,033.56

din care, conform deviz anexat:

buget ELIGIBIL

2,701,148.40

270,114.84

2,431,033.56

si buget NEELIGIBIL

345,670.11

345,670.11

0.00

TOTAL GENERAL(cuT.V.A.) din care:

3,625,714.04

732,784.09

2,892,929.94

buget ELIGIBIL

3,214,366.60

321,436.66

2,892,929.94

buget NEELIGIBIL

411,347.43

411,347.43

0.00

Data, 5/11/2019întocmit,

S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L.